GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

НАУКОВІ ЗВЯЗКИ В УКРАЇНІ

Інститут підтримує творчі наукові зв’язки з науковими установами НАН України, НАМН України, УААН України, МОЗ України, вузами і науково-дослідними установами Міністерства освіти України, багатьма установами та науковими товариствами за кордоном. У багатьох наукових темах НДР вчені Інституту виступають координаторами фундаментальних і прикладних досліджень.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України співпрацює з такими науковими установами України: Інститутом фізики напівпровідників НАН України, Інститутом біології клітини НАН України (м. Львів), Інститутом експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Інститутом органічної хімії НАН України, Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Інститутом технічної теплофізики НАН України, Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, ДУ ІПАГ НАМН України, Національним науковим центром «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, Інститутом хірургії та трансплантології НАМН України, Нуковим центром “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, лабораторією контролю якості імунобіологічних препаратів Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського», Білоцерківським національним аграрним університетом, Київською медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова, ДУ Інститутом загальної та невідкладної хірургії НАМН України, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Налагодженню ефективної взаємодії науки і виробництва сприяє реалізація низки угод про співпрацю між інститутом та потужними виробничими структурами, а саме: ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”(м. Київ), Компанія «ФАРМАК» ( м. Київ), ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед”( м. Київ),ЗАТ “Технолог” (м. Умань, Черкаської обл.) а також із фармацевтичною кампанією ЛТД Гуанчжоу Хешенгтанг (КНР).

Нижче наведено приклади наукової співпраці, що проводились і проводяться у відділах і лабораторіях інституту у 2011-2015 рр.:

У відділі нейрохімії проводились спільні наукові дослідження з Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України за темою НДР «Глутамат-чутливий біосенсор: оптимізація, дослідна експлуатація, розробка стратегії та методології аналізу процесів активного транспорту глутамату в нервових терміналях головного мозку та тромбоцитах як периферичній моделі пресинапса в нормі та за умов нейропатологій». Розроблено методичний підхід для аналізу динаміки вивільнення глутамату з нервових терміналей головного мозку та тромбоцитів з використанням глутамат-чутливого біосенсору. Враховуючибазальний сигнал показано, що швидкість кальційнезалежного вивільнення глутамату з нервових терміналей головного мозку, яка вимірювалася з використанням глутамат-чутливого біосенсору та радіоактивноміченого L-[14C]глутамату, суттєво не відрізнялась.

Відділ біохімії м’язів і відділ хімії фосфоранів Інституту органічної хімії НАН України (член-кор. НАН України проф. В.І. Кальченко) спільно досліджували вплив та механізм дії каліксаренів на системи іонного транспорту в субклітинних мембранних структурах гладеньких м’язів.

Проводилась наукова співпраця з лабораторією фізико-хімічної біології – підрозділом кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка.

           Проводився контроль якості фосфоліпідних наноструктур, одержаних за різних теплофізичних режимів, методом фотонної кореляційної спектроскопії у виконанні спільної роботи з Інститутом технічної теплофізики НАН України

Здійснено визначення розміру везикул за допомогою метода фотонної кореляційної спектроскопії та моделювання механізму формування та самоорганізації везикулярних фосфоліпідних наноструктур за допомогою гібридних функціональних мереж Петрі.

Відділ структури і функції білка спільно зі співробітниками Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України проводили дослідження вікових особливостей стану системи гемостазу у людей з інсулін резистентністю та предіабетичних порушеннях вуглеводного обміну.

Спільно зі співробітниками Інституту хірургії та трансплантології НАМН України проведено дослідження стану системи гемостазу пацієнтів з порушеннями серцево-судинної системи. Виявлено специфічні порушення системи зсідання крові, що дозволило запропонувати алгоритм діагностики порушень стану системи зсідання крові при тромбозі глибоких вен та ангіодисплазії.

Спільно зі співробітниками Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова проводиться дослідження стану системи зсідання крові при протезуванні кульшового суглобу.

У співробітництві з Інститутом фізики напівпровідників НАН України розроблено імуносенсорний пристрій на основі поверхневого плазмонного резонансу для кількісного визначення фібриногену, розчинного фібрину та Д-димеру у плазмі крові людини.

У співробітництві з Інститутом органічної хімії НАН України проведено дослідження впливу каліксаренів на процес полімерізації фібрину.

У відділі біохімії вітамінів і коензимів інституту проводились комплексні дослідження з ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска» НАМН України (відділ біохімії) за темою НДР: «Дослідження стану про- і антиоксидантних та біоенергетичних систем за експериментальної серцевої патології, розробка патогенетично обґрунтованих підходів і засобів корекції порушень метаболізму за даних умов».

Спільно з науковцями Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України проводились дослідження з вивчення механізму протипухлинної дії похідного вітаміну Е з вкороченим бічним ланцюгом з метою з’ясування сінергетичного ефекту за спільного застосування з доксорубіцином на стадії до візуалізації пухлини. Методом ЕПР-спектрометрії проводилось вивчення механізмів розвитку порушень метаболічних і фізіологічних процесів, що лежать в основі патології розсіяного склерозу та можливості їх корекції.

З науковцями Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України проводились комплексні дослідження з вивчення біологічної активності та скринінг нанорозмірних залізо-кисневих сполук за умов вільно-радикальних процесів у біохімічних системах in vitro та in vivo.

З кафедрою біохімії біологічного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара з проблеми вивчення процесів нейроспецифічного антитілоутворення у щурів за умов ЕАЕ та дії біологічно активних речовин.

Проводились комплексні дослідження з вивчення тіамінзв’язуючих протеїнів спільно з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Продовжувалась співпраця з науковцями Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України.

            Відділ хімії та біохімії ферментів у співробітництві з Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України виконував частину науково-дослідної роботи з дослідження процесів активації плазміногену та гідролізу фібрину плазміном за участі моноцитів та нейтрофілів крові. Відпрацьовано метод отримання фібринових згустків з інкорпорованими моноцитами або нейтрофілами.

В рамках співробітництва відділу молекулярної імунології продовжувалась співпраця з Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України з вивчення нікотинових ацентілхолінових рецепторів, а також з ТОВ «Науково-дослідне підприємство «Ветеринарна медицина», м.Харків зі створення імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до Mycobacteriumbovis «IB-Chemanti-M.bovis».

Виконується договір про співпрацю з ДУ Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України.

У лабораторії нанобіотехнологій (відділ молекулярної імунології) у співпраці з науковцями Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України та Інституту електродинаміки НАН України розроблено Пристрій для експресного визначення рівня інтегральної забрудненості, вмісту токсичних органічних сполук та важких металів в об’єктах довкілля. Подано заявку на корисну модель.

           

У відділі регуляції обміну речовин наукове співробітництво проводилось з Державним підприємством “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” (ДП «Укрметртестстандарт») з перевірки та реєстрації ТУ на апарат «Гелікотестер».

У відділі біохімії ліпідів за договором про творчу співпрацю з лаб. медичної біохімії і лаб. фізіології Інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України проводилась спільна робота з вивчення дії N-стеароїлетаноламіну на когнітивну функцію щурів за хронічної скополамінової амнезії. Робота має пошуковий характер.

За договором про творчу співдружність з ДУ «Науковий центр радіаційної медицини» НАМН України виконувались роботи з дослідження радіомодифікуючих властивостей N-степроїлетаноламіну в експериментах на щурах.

За договором про творчу співдружність з лабораторією експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського» проводилась робота з вивчення противірусних властивостей N-ацилетаноламінів. Отримано дані про високу противірусну активність NSE відносно сурогатного вірусу гепатиту С - вірусу бичачої діареї.

Згідно Договору про творчу співдружність з Інститутом біології клітини НАН України, м. Львів (відділ регуляції проліферації клітин і апоптозу) проводиться робота з вивчення протипухлинної дії хіміотерапевтичних препаратів за умов їх доставки новими нанокомпозитними носіями, функціоналізованими N-ацилетаноламінами.

Лабораторія сигнальних механізмів клітини проводить спільну роботу:

  • з кафедрою біохімії ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка при виконанні проекту «Спрямована модифікація сигнальних шляхів, залучених до регулювання апоптозу у клітинах, з використанням фулеренів С60 та С60 – композитів та вивчення біологічної активності нанорозмірних залізо-кисневих сполук за умов вільно-радикальних процесів» за Програмою «Нанотехнології та наноматеріали».
  • з Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України:
  • зі співробітниками відділу функціональної геноміки у звітному році за результатами спільної роботи опубліковано спільну роботу у журналі Biopolymers and Cell “Interaction between adaptor proteins Ruk/CIN85 and Tks4 innormalandtumorcellsdifferenttissue.
  • зі співробітниками відділу сигнальних систем клітини проводились дослідження в рамках спільного гранту між НАН України та УНТЦ-2013 (грант №5974 «Отримання стабільних ліній пухлинних клітин, що експресують ознаки CSCs, для розробки та моніторингу ефективності нових протипухлинних препаратів»).

Лабораторія медичної біохімії у 2014 р. за договором з Державною установою «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України» спільно виконували тему НДР: «Вивчити вплив D-вітамінної забезпеченості організму на стан здоров’я дітей різних вікових груп».

   Контакти: Інститут біохімії ім. О.В Палладіна Національної академії наук України
вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, Україна.

Тел.:+ (380-44) 2345974; факс:+ (380-44) 2796365

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.