ВІДДІЛ БІОХІМІЇ М'ЯЗІВ

Завідувач – академік НАН України, д. б. н., професор Костерін Сергій Олексійович

Тeл.:+(044) 234 16 53, E-mail:kinet@biochem.kiev.ua

Відділ біохімії м’язів було створено (спочатку – у форматі лабораторії) у травні 1944 р. Організатором та незмінним керівником відділу до січня 1970 р. був видатний біохімік член-кор. АН СРСР та АН УРСР, д.б.н., проф. Д.Л. Фердман. Із січня 1970 р. до травня 1973 р. обов’язки завідувача відділу виконувала к.б.н. В.А. Григор’єва, а з травня 1973 р. відділ очолював д.б.н. проф. М.Д. Курський. У вересні 1988 р. в інституті, відповідно до рішення Вченої ради після кадрової реорганізації відділу біохімії м’язів, було створено новий відділ – біохімічної кінетики (завідувач – С.О. Костерін), а у липні 1996 р. після структурної реорганізації інституту, відповідно до рішення Вченої ради Інституту,відділ біохімії м’язів було розформовано, а відділ біохімічної кінетики перейменовано у відділ біохімії м’язів.

На теперішній час у складі відділу працюють: 5 докторів та 8 кандидатів наук, 3 інженери, 1 аспірант.

Найвагоміші результати за 2014-2017 рр.:

Об’єктом досліджень співробітників відділу біохімії м’язів є біохімічні механізми регуляції концентрації іонів Са  в гладеньких м'язах та електро- та фармакомеханічного спряження в них.  Мета роботи: системне вивчення біохімічних механізмів Са2+-залежного контролю скоротливої активності гладеньком’язової клітини як складної кооперативної тензоелектрохімічної рецепторної системи, розробка молекулярно-динамічної моделі регуляції концентрації іонізованого Са в міоцитах маткі. Методи досліджень – препаративної та аналітичної біохімії, біохімічної мембранології, ензимології, спектрофотометрії, спектрофлуориметрії, потокової цитофлуориметрії, фотон-кореляційної спектроскопії, конфокальної мікроскопії, хімічної та біохімічної кінетики, математичного моделювання, тензометрії.

Показано, що похідні імідазо[1,2-а]азепінію, перш за все – ІФТ-35, а також ІФТ-176, ІФТ-208, ІФТ-211, проявляють токолітичні властивості щодо впливу на скоротливу активність міометрія. У дослідженнях in vitro встановлено, що сполука ІФТ-208 ефективно збільшувала інтервал між скороченнями, ІФТ-176 знижувала тонус ізольованих смужок міометрія, ІФТ-211 удвічі зменшувала амплітуду скорочення. При дослідженні впливу  похідних імідазо[1,2-а]азепінію на активність АТРаз у фракції плазматичних мембран клітин міометрія (транспортну Са2+,Mg2+-АТРазу, Na+,K+-АТРазу, Mg2+-АТРазу та Са2+-АТРазу) було знайдено, що сполуки ІФТ-176 та ІФТ-208 активують Са2+,Mg2+-АТРазу та Mg2+-АТРазу й інгібують Na+,K+-АТРазу, сполука ІФТ-211 інгібує Са2+-АТРазу. Показано, що сплука ІФТ-35 є селективним неконкурентним активатором транспортної Са2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани міоцитів, з’ясовані кінетичні закономірності активуючої дії. Доведено, що антагоністи кальмодуліну (у мікромолярних концентраціях) знижують у часі рівень поляризації мітохондріальної мембрани клітин міометрія та сприяють збільшенню концентрації іонізованого Са як у матриксі мітохондрій, так і у цитоплазмі клітин. Ідентифікований Са2++-обмін в мітохондріях міометрія та вивчені його окремі властивості. Продемонстровано, що активація діазоксидом мітоКАТФ каналів у клітинах матки щурів призводить до часткової деполяризації мембрани мітохондрій міометрія. При вивченні термодинамічних властивостей гладенького м’язу знайдено, що малі (Δl/l0 ≈ 20%) розтягування гладеньком’язових смужок шлунку щурів (діапазон температур 22-48 оС) не супроводжуються змінами у впорядкованості тензометричної системи (ΔS = 0). Такий самий феномен маємо і у випадку значних розтягувань (Δl/l0 ≈ 50%), але у більш вузькому діапазоні температур: понад 30оС і менших від 40оС. При великих розтягуваннях гладеньком’язових смужок шлунку (Δl/l0 ≈ 50%), як при відносно низьких (22-30 оС), так і при відносно великих (понад 37 оС) температурах, мають місце суттєві структурні зміни у тензометричній системі. За цих умов спостерігається інверсія знаку ентропійних ефектів: ΔS >0 при температурах менших від 31оС та ΔS <0 при температурах понад 37 оС. Розроблено узагальнюючу комплексну нелінійну математичну модель внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу в міоцитах матки та механізму контролю її скорочення-розслаблення. Деякі із зазначених результатів є принципово новими. Виконана робота органічним чином пов’язана з науковими дослідженнями у галузі біофізики та біофізичної хімії гладеньких м’язів. Результати, що були одержані при виконанні роботи, є перспективними для подальшого з’ясування іонних, молекулярних та мембранних механізмів скорочення – розслаблення гладеньких м'язів. Накопичені дані є перспективними щодо подальшої фармакологічної розбудови токолітичних препаратів – регуляторів скоротливої функції гладеньких м'язів (галузь застосування – медицина, акушерство і гінекологія, фармакологія).

 

Президент Національної Академії Наук України академік Б.Є.Патон вручає академіку С.О.Костеріну відзнаку "Заслуженого діяча науки і техніки України" (2015 р.).

 

Вибрані публікації співробітників відділу біохімії м’язів за 2014-2017рр.

Публікації

Монографії

 1. Kalchenko V.I., Cherenok S.A., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Komisarenko S.V., Vovk A.I., Tanchuk V.Y., Kononets L.A., Kukhar  V.P. Calixarene Phosphonous Acids: Synthesis and Biological Activity. Special Issue: 19th International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC-2012), Rotterdam, 8–12 July, 2012.  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. V.188. Issue 1-3. 2013. pp.232-237.
 2. Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Kalchenko V.I. Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes. pp. 293-327. In: BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY FOR MODERN MEDICINE. Edited by Prof. Serhiy Komisarenko. К.: Publishing House Moskalenko O.M. 2013, 704 p.
 3. Boiko V.V., Fesenko O.M., Gorchev V.F., Karakhim S.O., Dolgov L., Kiisk V., Sildos I., Gorelik V.S., Dovbeshko G.I. Luminescent Imaging of Biological Molecules and Cells on the Photonic Crystal Surface (P. 253-263). In Springer Proceedings in Physics Vol. 146: Nanomaterials Imaging Techniques, Surface Studies, and Applications.– Springer Science+Business Media New York, 2013.– 372 p.
 4. Комисаренко С.В., Кальченко В.И., Костерин С.А., Луговской Э.В., Лабынцева Р.Д., Черенок С.А., Бевза А.В. Каликс[4]аренметиленбисфосфоновые кислоты - перспективные наноэффекторы биохимических процессов – В кн.:«Нанотехнология». - Киев: Наукова думка. – 2014 г. –  С. 455-473.
 5. Долинский А.А., Авдеева Л.Ю., Цвилиховский Н.И., Шлончак А.В. Чунихин А.Ю. Разработка промышленных технологий получения липидных наноструктур и функциональных материалов на основе принципов дискретно-импульсного введения энергии.– Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине.– К.: Академпериодика, 2014. – 768 с. – С.615-620.
 6. Veklich T.O. Inhibitory peculiarities of calix[4]arenas C-90 action on the activity of plasma membrane Ca2+,Mg2+-ATPase of smooth muscle cells // Monograph: Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology. –: Lviv Polytecnic Publishing House, 2015. – P. 200-204.
 7. Долінський А.А., Шаркова Н.О., Авдєєва Л.Ю., Чуніхін О.Ю. Дослідження властивостей фосфоліпідних наноструктур, отриманих з використанням ефекту дискретно-імпульсного введення енергії. - Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ: Тематический сборник статей / под общей ред.А.А.Долинского; Институт технической теплофизики НАН Украины. - К.:Академпериодика, 2015. -464 с. - С.210-214.
 8. Карахим С.А., Жук П.Ф.. Детальный баланс в циклических реакциях: за и против.– LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016.– 324 c. (ISBN 978-3-659-80935-4)
 9. Кальченко В.И., Костерин С.А., Веклич Т.А., Родик Р.В., Шкрабак А.А., Мазур Ю.Ю., Слинченко Н.Н. Синтез новых перспективных утеростимуляторов на основе каликсаренсульфониламидинов и их биохимическая активность // Монографія: Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва. – Київ: Академперіодика, 2016. – P. 224-235.
 10. Костерін С.О., Бабіч Л.Г., Шликов С.Г., Данилович Ю.В., Векліч Т.О., Мазур Ю.Ю. БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РЕГУЛЯЦІЯ Са2+-ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ СИСТЕМ  ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН (Київ: Наукова думка, 2016. – 210 с.  ISBN 978-966-00-1548-7)

  

Статті

 

 1. Shatursky O.Ya., Kasatkina L.A., Rodik R.V., Cherenok S.O., Shkrabak A.A., Veklich T.O., Borisova T.A., Kosterin S.O., Kalchenko V.I. Anion carrier formation by calix[4]arene - bis-hydroxymethylphosphonic acid in bilayer membranes // Organic Biomolecular Chemistry. – 2014. – Vol. 12. – P. 9811-9821.
 2. Veklich T.O., Shkrabak A.A., Slinchenko N.N., Mazur I.I., Rodik R.V., Boyko V.I., Kalchenko V.I., Kosterin S.O.. Calix[4]arene С-90 selectively inhibits Ca2+,Mg2+-АТРаse of myometrium cell plasma membrane // Biochemistry (M). - 2014. - Vol. 79, № 5. - P. 417-424.
 3. Mazur I., Kosterin S., Veklich T., Shkrabak O. Gibbs-Donnan potential as a tool for membrane vesicles polarization // Journal of Biophysical Chemistry. – 2014. – Vol. 5, N 2. – P. 78-89.
 4. Векліч Т.О., Шкрабак О.А., Мазур Ю.Ю., Родік Р.В., Кальченко В.І., Костерін С.О. Кінетика інгібіторної дії калікс[4]арену С-90 на активність транспортної Ca2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани гладеньком`язових клітин. // Укр. біохім. журн. - 2014. - Т.86, № 5. – С. 37-46.
 5. Шликов С.Г., Бабіч Л.Г., Євтушенко М.Є., Карахім С.О., Костерін С.О. Модуляція мембранного потенціалу мітохондрій міометрія антагоністами кальмодуліну // Ukr. Biochem. J. – – Т.86, №1. – С.29-41.
 6. Коломієць О. В., Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. Са2++-обмін у мітохондріях міометрія // Ukr. Biochem. J. – 2014. – V. 86. N – P. 41-48.
 7. Данилович Ю.В., Данилович Г.В., Коломієць О.В., Костерін С.О., Карахім С. О., Чуніхін О.Ю. Дослідження впливу нітрозактивних сполук на поляризацію внутрішньої мембрани мітохондрій в міоцитах матки щурів із використанням потенціалчутливого флуоресцентного зонда DіОС6(3) // Укр. біохім. журн. – 2014. - Т. 86, №1. - С. 42-55.
 8. Коломієць О.В., Данилович Ю.В., Данилович Г.В. Костерін С.О. Н+–Са2+-обмінник у мітохондріях міометрія // Ukr. Biochem. J. – 2014. - Vol.86, N - P. 41-48.
 9. Khyzhnyak S. V., Sorokina V., Stepanova L.I., Kaplia A.A. Functional and dynamic state of inner mitochondrial membrane of sarcoma 37 in mice under administration of sodium dichloroacetate // Ukr. Biochem. J. – 2014. – 86, ~ № 6. - P. 106-118.
 10. Вадзюк О.Б. АТР-чутливі канали м’язевих клітин: властивості та фізіологічна роль. // Ukr. Biochem. – 2014. – V.86, N3, - P. 5-22.
 11. Vadzyuk O.B., Kosterin S.O. Activation of glybenclamide-sensitive mitochondrial swelling under induction of cyclosporine A sensitive mitochondrial pore. // Ukr. Biochem. – 2014. – V.86, N4. - P.51-61.
 12. Hongjin Lv, Jie Song, Y. V. Geletii, J. W. Vickers, J. M. Sumliner, D. G. Musaev, P. Kogerler, P. F. Zhuk, J. Bacsa, G. Zhu, C. L. Hill. An Exceptionally Fast Homogeneous Carbon-Free Cobalt-Based Water Oxidation Catalyst // J. Am. Chem. Soc.– 2014.– Vol. 136 (26).– P. 9268–9271.
 13. Borysov A., Krisanova N., Chunihin O., Ostapchenko L., Pozdnyakova N., Borisova T. A comparative study of neurotoxic potential of synthesized polysaccharide-coated and native ferritin-based magnetic nanoparticles // Croat. Med. J. – 2014. – № – P. 195-205.
 14. Кольтовер В. К., Лабынцева Р. Д., Люлько А. А., Карандашев В. К., Костерин С. А.  Магнитный изотоп магния - 25Mg ускоряет реакцию гидролиза АТР миозином // Доповіді НАН України – 2014. – №1. – С.160-167.
 15. Лабинцева Р.Д., Бевза О.В., Бевза А.А., Люлько А.О., Харченко С.Г., Кальченко В.І., Костерін С.О. Захисний вплив тіакалікс[4]арен-тетрасуфонату на інгібування АТР-гідролазної активності субфрагмента-1 міозину міометрія катіонами важких металів // Укр.біохім.журн.  – 2014. –  86, № 6.
 16. Burdyga T., Borysova L. Calcium signalling in pericytes // J. Vasc. Res. – 2014. V. 51, N3. - Р. 190-199.
 17. Noble D, Borysova L, Wray S, Burdyga T. Store-operated Ca²⁺ entry and depolarization explain the anomalous behaviour of myometrial SR: effects of SERCA inhibition on electrical activity, Ca²⁺ and force. Cell Calcium. - 2014. – V.56, N3. – P.188-194
 18. Igor O. Shmarakov, Iuliia P. Mukha, Volodymyr V. Karavan, Olexander Yu. Chunikhin, Mykhailo M. Marchenko, Natalia P. Smirnova and Anna M. Eremenko. Tryptophan-Assisted Synthesis Reduces Bimetallic Gold/Silver Nanoparticle Cytotoxicity and Improves Biological Activity//  Nanobiomedicine, 2014,  1 :6. doi: 10.5772/59684
 19. Бабіч Л.Г., Шликов С.Г., Костерін С.О. Транспорт йонів Са у мітохондріях гладеньких м`язів // Укр.біохім.журн. – – Т.86, №6. – С.18-30
 20. Vadzyuk O.B., Kosterin S.O. Diazoxide attenuates ROS generation and exerts cytoprotection under conditions of ROS overproduction in rat uterus cells. Turk J Biol (2015) 39: 447-454.
 21. Векліч Т.О., Мазур Ю.Ю., Костерін С.О. Mg2+,АТР-залежна кальцієва помпа плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин. І. Структурна організація та властивості // Укр. біохім. журн. - 2015. - Т. 87, № 1. - С. 5-20.
 22. Векліч Т.О., Мазур Ю.Ю., Костерін С.О. Mg2+,АТР-залежна кальцієва помпа плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин. ІІ. Регуляція активності // Укр. біохім. журн. - 2015. - Т. 87, № 2. - С. 5-25.
 23. Danylovych Yu.V. Electrochemical potential of the inner mitochondrial membrane and Ca2+ homeostasis of myometrium cells / Yu.V. Danylovych, S.A. Karakhim, G.V. Danylovych, O.V. Kolomiets, S.O. Kosterin // Ukr. Biochem. J. – 2015. – V. 87, N – P. 56-65.
 24. Danylovych Yu.V., Karakhim S.A., Kolomiets O.V., Danylovych G.V., Kosterin S.O. Identification of nitric oxide in mitochondria of myometrium cell // Biopolymers and Cell.–– 31, N 3.– P. 174–178.
 25. Капля А.А. Закономерности влияния ионов железа на АТP-азные активности клеточных мембран гладких мышц ободочной кишки и почек крыс. Biochem. J. 2015; 87 (1): 83 - 90.
 26. Shlykov S.G., Babich L.G., Yevtushenko M.E., Karakhim S.O., Kosterin S.O. Calmodulin antagonists effect on Ca2+ level in the mitochondria and cytoplasm of myometrium cells // Ukr. Biochem. J. – 2015. – Vol. 87,N 5. – 54-60.
 27. Лабинцева Р. Д., Бевза А. А., Люлько А. О., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. Калікс[4]арен С-99 інгібує АТРазну активність міозину та змінює структурну організацію скоротливих філаментів міометрія // The Ukrainian Biochemical Journal. - 2015. – 87, N – P. 95-103.
 28. Kibirev V.K., Osadchuk T.V., Kozachenko O.P., Kholodovych V., Fedoryak O.D., Brovarets V.S. Synthesis, biological evaluation and docking of novel bisamidinohydrazones as non-peptide inhibitors of furin. // Ukr. Biochem. , 2015, Vol. 87, N 1, p. 55-63.
 29. Kibirev V.K., Osadchuk T.V., Rodik V.R., Kalchenko V.I. Furin inhibitors of the derivatives of calyx[4]arene CX3im. // Ukr. Biochem. J., 2015, Vol.87, N 3, P. 31-36;
 30. Borysova L., Burdyga T. Evidence that NO/cGMP/PKG signalling cascade mediates endothelium dependent inhibition of IP3R mediated Ca2+ oscillations in myocytes and pericytes of ureteric microvascular network in situ// Cell Calcium. – 2015. doi: 10.1016/j.ceca.2015.08.006.
 31. Капля А. А., Сорокина Л.В., Хижняк С.В. Перепрограммирование энергетического метаболизма митохондрий в злокачественных новообразованиях. Biochem. J.      2015; 87 (6): 19-35.
 32. Vadzyuk O.B. Protective effects of potassium transport in mitochondria from rat myometrium under activation of mitochondrial permeability transition pore. Ukr. Biochem. J., 2015, Vol. 87, N 6, 86-94.
 33. Danylovych H.V. Evaluation of functioning of mitochondrial electron transport chain with NADH and FAD autofluorescence / H.V. Danylovych // Ukr. Biochem. J. – 2016. – V. 88, N 1. – P. 31-43.
 34. Danylovych Yu.V. The use of the Petri net method in the simulation modeling of mitochondrial swelling / Yu.V. Danylovych, A.Y. Chunikhin, G.V. Danylovych, O.V. Kolomiets // Ukr. Biochem. J. – 2016. – V. 88, N 4. – P. 66-74.
 35. Данилович Г.В. Калікс[4]арени як модулятори енергозалежної акумуляції Са2+ та функціонування електронно-транспортного ланцюга в мітохондріях гладенького м’яза / Г.В. Данилович, Ю.В. Данилович, Р.В. Родік, В.І. Кальченко, О.Ю. Чуніхін // Фізіол. журн. – 2016. – Т. 62, №5.
 36. Долінский А.А., Авдєєва Л.Ю., Шаркова Н.О., Чуніхін О.Ю. Дослідження особливостей впливу методу дискретно-імпульсного введення енергії на процес утворення ліпідних наноструктур // Доповіді НАН України.– 2016, №4. – c. 49-54.
 37. Гридина Н.Я., Гупал А.М., Драгунцова Н.Г., Тарасов А.Л., Чунихин А.Ю. Разработка метода программного анализа перераспределения параметров белковых структур у больных с глиомами головного мозга // Компьютерная математика.– 2016, №1. – с. 119-124.
 38. Veklich T.O. The comparative study of the inhibitory influence of calix[4]arene C-90 on the activity of Ca2+,Mg2+-ATPases in plasma membrane and sarcoplasmic reticulum in myometrium сells // Ukr. Biochem. J. – 2016. – V. 88, N 2. – Р. 5-15.
 39. Vadzyuk O.B., Kosterin S.O. Mitochondria from rat uterine smooth muscle possess ATP-sensitive potassium channel. Saudi Journal of Biological Sciences. 2016, Accepted/Published Online: 31.01.2016 http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2016.01.045
 40. Kaplia A.A. The influence of heavy metal ions, spermine and sodium nitroprusside on ATP-hydrolases of cell membranes of rat colon smooth muscle. Ukr. Biochem. J. 2016; 88 (4): 20-28.
 41. Babich L. G., Shlykov S. G., Kushnarova A. M., Kosterin S. O. Ca2+ -dependent regulation of the Ca2+ concentration in the myometrium mitochondria. I. Trifluoperazine effects on mitochondria membranes polarization and [Ca2+]m . Ukr. Biochem. J., 2016, Vol. 88,N 4, P.5-11.
 42. Osadchuk T.V., Shybyryn O.V., Kibirev V.K. Chemical structure and properties of low-molecular furin inhibitors. The Ukrainian Biochemical Journal. (2016) 88, (6): 5-25.
 43. Koltover V. K., Labyntseva R. D., Karandashev V. K., and Kosterin S. O. Magnetic Isotope of Magnesium Accelerates ATP Hydrolysis Catalyzed by Myosin //  Biophysics, 2016, Vol. 61, No. 2, pp. 200–206.
 44. Labyntseva R.D., Bevza O.V., Lytvyn K.V., Borovyk M.O., Rodik R.V., Kalchenko V.I. , Kosterin S.O. Calix[4]arene C-90 and its analogs activates ATPase of the myometrium myosin subfragment-1 // Ukr. Biochem. J., 2016, Vol. 88, № 5, рр.48-61.
 45. Семенцов Ю.І., Ковальська Є.О., Картель М.Т., Чуніхін О.Ю. Деагломерація вуглецевих нанотрубок у водних розчинах меламіноформальдегідного, нафталіноформальдегідного, лігносульфонатного пластифікаторів. // Хімія, фізика та технологія поверхні.– 2016.– Т. 7, № 2.– С. 202-213.
 46. Galkin M.A., Chunihin О.Yu., Pastukhov A.O., Sivko R.V., Leshchenko O.V., Bochechka O.O., Borisova Т.O., Pozdnyakova N.G.. Comparative Study of the Effects of Detonation Nanodiamonds with Varied Properties of Functional State of Brain Nerve Terminals. // Biotechnologia – V. 9, No 6.– 2016. – P. 28-38.
 47. Babich L. G., Shlykov G., Kushnarova A. M., Kosterin S. O. Ca2+ -dependent regulation of the Ca2+ concentration in the myometrium mitochondria. II . Ca2+ effects on mitochondria membranes polarization and [Ca2+]m Ukr. Biochem. J., 2017, Vol. 89, N 3. Р.17-24.
 48. Kupynyak N.I., Ikkert O.V., Shlykov S.G., Babich L.G., Manko V. Mitochondrial ryanodine-sensitive Ca2+ channels of rat liver. Cell Biochem Funct. 2017, Vol.35, N1. P.42-49.
 49. Babich, L.G., Shlykov, S.G., Kushnarova, A.M., Esypenko, O.A., Kosterin, S.O. Calix[4]arene chalcone amides - The nanosize modulators of polarization of mitochondrial membranes and content of the ionized Ca in them Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 2017, Vol.15, N1. 193-202.
 50. Т.О. Векліч, О.А. Шкрабак, Ю.В. Ніконішина, Р.В. Родік, В.І. Кальченко, С.О. Костерін. калікс[4]арен C-90 як перспективна супрамолекулярна сполука для регуляції активності Са2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин // Збірник наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 373-380.
 51. Коломієць О.В. Шляхи та механізми трансмембранного обміну Са2+ в мітохондріях / О.В. Коломієць, Ю.В. Данилович, Г.В. Данилович, С.О. Костерін // Фізіол. журн. – 2017. – Т. 63, № 4. – С. 87-104.
 52. Данилович Ю.В. Дія калікс[4]аренів на транспорт Са2+, електричний потенціял та активність електрон-транспортувального ланцюга в мітохондріях гладенького м’язу / Ю.В. Данилович, Г.В. Данилович, О.В. Коломієць, Р.В. Родік, В.І. Кальченко, С.О. Костерін // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 365-371.
 53. Danylovych H.V. Calix[4]arenes as Modulators of Energy-Dependent Ca2+-Accumulation and Functioning of the Electron Transport Chain in Smooth Muscle Mitochondria / Н.V. Danylovych, Yu.V. Danylovych, R.V. Rodik, V.I. Kalchenko, A.Ju. Chunikhin // Int. J. Phys. Pathophys. – 2017. – V. 8, N 3. - P. 1-12.
 54. V.Osadschuk, O.V.Shybyryn, A.V.Semyroz, O.M.Bondarenko, V.K.Kibirev. Influence of cations on furin activity. Ukr.Biochem. J. 2017. – vol. 89, № 5. – P. 15-20.
 55. Kaplia A.A Different sensitivity of Na+,K+-ATPase and Mg2+-АТРase to ethanol and arachidonic acid in rat colon smooth muscle under pretreatment of cellular membranes with Ds-Na Ukr. Biochem. J., 2017, 89 (2):70-77. 
 56. Dovbeshko G.I., Gnatyuk O.P., Karakhim S.O., Doroshenko T.P., Romanyuk V.R. Surface enhanced imaging and IR spectroscopy of the biological cells on the nanostructured gold film // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.– 2017.– V. 20, N 2.– P. 159-167.