ШАНОВНІ КОЛЕГИ! НАУКОВИЙ СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ» ІНСТИТУТУ БІОХІМІЇ ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ СВОЮ РОБОТУ. 23 ЧЕРВНЯ 2015 Р. (ВІВТОРОК) О 10-30 НА ЗАСІДАННІ СЕМІНАРУ В АКТОВІЙ ЗАЛІ ІНСТИТУТУ БУДЕМО СЛУХАТИ ДОПОВІДЬ Н.С. ВІДДІЛУ БІОХІМІЇ ЛІПІДІВ ІБХ НАНУ КОСЯКОВОЇ Г.В. «НОВІ АСПЕКТИ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ У ЩУРІВ». ТРАДИЦІЙНО ДО ЦЬОГО ЛИСТА ДОДАЄМО ФАЙЛ, ЩО МІСТИТЬ АВТОРСЬКІ ТЕЗИ ДОПОВІДІ В ОРИГІНАЛІ. ЗАПРОШУЄМО ВАС ТА ВАШИХ КОЛЕГ ДО УЧАСТІ У РОБОТІ НАШОГО СЕМІНАРУ.
З ПОВАГОЮ – С.О.КОСТЕРІН.

 

Косякова Г.В., н.с. відділу біохімії ліпідів

Тези доповіді на тему:

«Нові аспекти біологічної дії N-стеароїлетаноламіну при моделюванні цукрового діабету 2 типу у щурів»

     Цукровий діабет 2 типу є складним поліфакторним захворюванням, в патогенезі якого провідну роль відіграють інсулінорезистентність, гіперглікемія та хронічний запальний процес, які ініціюють порушення всіх типів обміну речовин та розлади у функціонуванні багатьох систем органів, що обумовлює розвиток чисельних ускладнень діабету. Як правило, серед основних ускладнень захворювання виділяють серцево-судинні патології та нейропатії, в той же час, все більшого поширення набуває і розвиток чоловічої неплідності. Беручи до уваги, що на цукровий діабет 2 типу все частіше хворіють чоловіки репродуктивного віку, пошук лікарських засобів комплексної дії для лікування цукрового діабету 2 типу та його ускладнень є вельми актуальним. Результати досліджень останніх років показують, що фармакологічно привабливими в цьому плані є   біологічно-активні ліпіди, що входять до складу ендогенної каннабіноїдної системи, зокрема група мінорних ліпідів N-ацилетаноламінів (NAEs). Раніше на моделі діабету 1 типу (стрептозотоциніндукованого) у щурів нами було показано, що застосування NAE з насиченим ацилом – N- стеароїлетаноламіну (NSE) відновлює порушення ліпідного складу сім’яників, системи оксиду азоту та сприяє зростанню рівня тестостерону в плазмі крові тварин.

Метою даної роботи було дослідження шляхів реалізації протекторного впливу NSE на функціональний стан репродуктивної системи самців-щурів з експериментальною інсулінорезистентністю (ІР).

Результати досліджень показали, що за умов ІР стану у щурів, спричиненого аліментарним ожирінням, застосування NSE тваринам в дозі 50 мг/кг, peros, протягом 2 тижнів сприяє нормалізації вмісту тестостерону в сироватці крові та збільшенню біодоступності NO в сім’яниках щурів за рахунок звільнення його з депонованих форм. Беручи до уваги, що оксид азоту бере участь у забезпеченні тестикулярного кровообігу, у регуляції майже всіх етапів сперматогенезу, а також задіяний у регуляції стероїдогенезу, підтримання доступності його для клітин у незміненому стані є важливим для забезпечення функціонального стану сім’яників щурів в процесі розвиту ожиріння та пов’язаного з ним ІР стану.

З огляду на беззаперечне значення хронічного запалення в патогенезі цукрового діабету 2 типу та його ускладнень і провідну роль ядерного фактору NF-κВ в контролі експресії генів, що беруть участь в ініціації та розвитку запалення, ми досліджували (in vitro) вплив NSE на транслокацію ядерного фактору NF-κВ у ядро LPS-стимульованих перитонеальних макрофагів щурів з інсулінорезистентним станом.

В дослідженнях in vitro було показано, що розвиток інсулінорезистентного стану у щурів спричиняє зростання вмісту р65 субодиниці ядерного фактору NF-κВ в ядрах перитонеальних макрофагів, що корелює із зростанням вмісту прозапального цитокіну TNFα в сироватці крові інсулінорезистентних щурів. Інкубація клітин з LPS протягом 30 хв викликала збільшення вмісту р65 в ядрах макрофагів. Попередня інкубація клітин з суспензією NSE 10-7 М протягом 15 хв, як перед інкубацією з LPS, так і після неї, призводила до зменшення транслокації NF-κВ у ядро макрофагфів щурів. В сироватці крові інсулінорезистентних щурів, що отримували NSE, виявлено нормалізацію вмісту TNFα. Отримані результати свідчать про виражену антизапальну дію NSE, що може бути одним з основних механізмів його протекторного впливу за умов експериментального інсулінорезистенного стану у щурів.