GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги, вітаю Вас! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні питання сучасної біохімії» продовжує свою роботу. 9 лютого 2016 р. (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь ст.наукового співробітника відділу біохімії мязів ІБХ НАНУ доктора біологічних наук Даниловича Юрія Володимировича; тема виступу: «Біохімічні особливості дії оксиду азоту на транспорт іонів Са та поляризацію мембран субклітинних структур гладенького мяза». Авторські тези доповіді, як завжди, додаються. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару. З повагою – С.О.Костерін.

ТЕМА:

Біохімічні особливості дії оксиду азоту на транспорт іонів Са та поляризацію мембран субклітинних структур гладенького м’яза.

Ст. наук. співр.відділубіохіміїм'язів, докт. біол. наук. Данилович Юрій Володимирович.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Зміни цитозольної концентрації Са2+ лежать в основі контролю скоротливої активності гладеньких м’язів, а Са2+-транспортувальні системи субклітинних структур (плазматичної мембрани, саркоплазматичного ретикулума, мітохондрій тощо) є головною мішенню дії речовин, які модулюють їх контрактильну функцію.

Здатність NO розслабляти міометрій - основний об’єкт досліджень відділу біохімії м’язів ІБХ НАНУ, зумовлює інтерес до вивчення біохімічних закономірностей впливу оксиду азоту на Са2+-гомеостаз міоцитів матки.

Цією проблемою останні роки займалася наукова група відділу біохімії мязів, у склад якої входять доповідач, к.б.н. Данилович Ганна та пров. інж. Коломієць Оксана.

Оксиду азоту належить провідна роль в регуляції функціональної активності мітохондрій, які, з одного боку, містять системи власного біосинтезу NO, а з іншого – є ефективною мішенню дії активних форм нітрогену через присутність залізо-сірчаних кластерів та гемових груп. Не виключено, що NO – ключова ланка підтримання оптимальної концентрації іонів Са як в міоплазмі, так і мітохондріальному матриксі.

Існують свідчення, що низькі фізіологічні концентрації NO здатні чинити протекторну дію на мітохондрії, зокрема перешкоджати надлишковій генерації ними активних форм оксигену.

З огляду на це, важливим є дослідження біохімічних властивостей оксиду азоту як можливого ендогенного регулятора Са2+-транспортувальних систем мітохондрій, а також поляризації внутрішньої мембрани органел – інтегрального показника їхньої функціональної активності. У випадку гладенького м’язу матки питання утворення NO в мітохондріях і його можливої біохімічної активності не вирішені.

МЕТА:

Дослідити закономірності дії ендогенного регулятора гладеньких м’язів оксиду азоту (нітросполук) на транспорт Са2+ в плазматичній мембрані, саркоплазматичному ретикулумі та мітохондріях міометрія, поляризацію цих субклітинних структур та ефективність роботи ЕТЛ

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ:

  1. Доведено, що оксид азоту викликає Са2+-залежну поляризацію плазмалеми клітин міометрія, яка обумовлена активацією її К+-проникності; поряд з цим, NO протидіє розвитку деполяризації плазматичної мембрани у часі.
  2. Встановлено, що оксид азоту пригнічує ключовий біохімічний механізм спряження між збудженням та скороченням – вивільнення Са2+ з саркоплазматичного ретикулума та гальмує пул-керований транспорт іонів Са в міоцити.
  3. Вперше продемонстровано, що оксид азоту синтезується у мітохондріях міоцитів матки. Він впливає на Са2+-транспортувальні процеси, сприяючи акумуляції катіона в матриксі.
  4. Оксид азоту спроможний захищати мітохондрії, помірно знижуючи електричний потенціал їхньої внутрішньої мембрани і запобігаючи процесу набухання.

Калікс[4]арени, впливаючи на Са2+-транспортувальні системи мітохондрій, можуть протектувати останні від Са2+-перевантаження і перспективні для подальших медико-біологічних досліджень як ефективні і нетоксичні регулятори функціональної активності органел.