GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Системна регуляція гемостазу.

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Системна регуляція гемостазу» належить до переліку навчальних дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування у нього компетенцій у сфері розуміння білок-білкових та білок-клітинних взаємодій на системному рівні. Особлива увага приділяється вивченню взаєморегуляції компонентів окремих ланок системи гемостазу, способів практичного використання теоретичних знань в медицині та біотехнології.

Кількість кредитів: 1

Форма контролю: іспит

Викладач: Платонова Тетяна миколаївна, д.б.н., проф., пров. науковий співробітник відділу структури та функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ.

Мета навчальної дисципліни: формування системних знань основ білкової хімії та їх застосування в медицині, біотехнології та інших сферах життя людини.

Попередні вимоги:

Аспірант повинен засвоїти: сутність гемостазіології в межах сучасної наукової біологічної парадигми, особливості методології дослідження системних процесів гемостазу.

Аспірант повинен навчитися: аналізувати складні біологічні системи на прикладі системи гемостазу; здійснювати аналіз та оцінювати сучасні теоретичні уявлення про механізми зупинки кровотечі; використовувати системні знання у вирішенні проблем сучасної біомедицини.

Змістові модулі:

-         молекулярні основи зсідання крові;

-         регуляція коагуляційної та клітинної ланок системи гемостазу;

-         розлади системи гемостазу та способи їх корекції.

Мова викладання: українська.

Місце у структурно-логічній схемі: дисципліна ДВА.03.00.04 читається на першому році навчання в аспірантурі за освітньо-науковим рівнем «Доктор філософії» в обсязі 30 годин (4 год. - лекційні заняття, 2 год. – семінарські, 24 год. – самостійна робота).