GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії

в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України в 2017 році

(Затверджено рішенням Вченої ради Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України від 24 травня 2016 р.).

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на очну (денну) та заочну форми навчання для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Відповідно до Постанови КМУ від 23 березня 2016 р. № 261
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) правила прийому були розроблені інститутом та затверджені Вченою радою.

Підготовка в аспірантурі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України здійснюється за рахунок:

державного замовлення;

юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійний обсяг та нормативні терміни навчання для здобуття ступеня доктора філософії.

В Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України проводиться підготовки докторів філософії (третій (освітньо-науковий) рівень зі спеціальності 091 Біологія з ліцензованим обсягом 15 осіб.

Аспіранти денної форми навчання:

отримують академічну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;

іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця

реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

§ 2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 10 -00 до 17- 00.

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) та заочної форм навчання проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

25 серпня поточного року

Закінчення прийому заяв і документів

10 вересня поточного року о 17-00

Строки проведення вступних іспитів

За графіком Президії НАН України

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб,

До 31 жовтня поточного року

3. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

§ 3. Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

заяву на ім’я директора інституту;

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою інституту;

2 фотокартки 3x4;

список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

реферат, оцінений за п'ятибальною шкалою та підписаний майбутнім науковим керівником, рецензія на реферат з оцінкою за п'ятибальною шкалою.

медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о ;

засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

2. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток, подаються вступниками особисто.

Приймальна комісія Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

3. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури (ад’юнктури) за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

§ 4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

1. Вступники до аспірантури інституту складають вступні іспити:

зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

з філософії;

з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: випробування зі спеціальності, філософія, іноземна мова.

2. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит оцінюється за п’ятибальною шкалою: При цьому:

мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів;

вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав 0 балів, вибуває з конкурсного відбору;

іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня С1 – С2.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 – С2, проводять відповідні кафедри іноземних мов до початку вступних випробувань.

Рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає предметна комісія з іноземної мови. Це рішення оформляється відповідним протоколом вступного іспиту з іноземної мови. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за сертифікатом, має право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах.

3. Знання та вміння, продемонстровані вступниками на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 5-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менше 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

4. Програми вступних іспитів зі спеціальностей формує інститут, затверджується Вченою радою інституту і оприлюднюються на сайті за чотири місці до початку вступної кампанії.

5. Не допускається перескладання або повторне складання будь-якого із вступних іспитів.

6. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

7. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до

аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ДБ, де:

ВІС – результати вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови, філософії (за 5 бальною шкалою),

ДБ – додаткові бали за наукові досягнення (статті, тези).

8. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме конкурсна комісія інституту по прийому вступного іспиту зі спеціальності.

9. Зарахування на загальних підставах відбуватиметься за сумою балів, отриманих за вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови та додаткові бали, нараховані за наукові досягнення.

10. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

11. Конкурс серед вступників до аспірантури проводиться за спеціальностями.

12. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

§ 5. Право на першочергове зарахування

1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

які мають наукові публікації, брали участь в конкурсах, конференціях;

які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;

рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;

мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 – С2.

§ 6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.