Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 НОВІ НАДХОДЖЕННЯ в 2012 році

        1. 3-й з"їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом, Лівадія, Ялта, 16-20 мая 2012 г.: Збірник тез = International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology: Abstract Book. - Лівадія, 2012. - 184 с. 

 1. Mutihac L. Fundamentals of analytical biochemistry/ L. Mutihac. - Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, 2005. - 193 p.

The book Fundamentals of Analytical Biochemistryprovides a concise introduction to the underlying principles and mechanisms of biological molecules together with the important analytical techniques used in studying these biomolecules. It is aimed at advanced level undergraduate and post-graduate chemistry students taking courses in analytical biochemistry but is written in an accessible style which will appeal to students from more biochemistry disciplines.One major purpose of this book consists in systematization of knowledge on the subject, extracting and organizing important, aspects from the many research areas currently being pursued by scientists of the analytical biochemistry community. Analytical biochemistry is a discipline at the interface of chemistry and biology. The significant impact of analytical techniques on life processes was pointed out in many studies. It was demonstrated the multidisciplinary approach which has exploited the modern developments in area as diverse as chemistry, biochemistry,physics or engineering.

 1. V з'їзд українського біофізичного товариства, Луцьк,  22-25 червня 2011 р.: Тези доповідей. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 152 с.
 1. Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012, 22-23 травня 2012 р.: Програма та тези доповідей конференції-конкурсу молодих учених/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2012. - 36 с.
 1. Белоцкий С.М. Иммунотропные препараты/ С. М. Белоцкий, Н. Я. Спивак. - К.: Фитосоциоцентр, 2008. - 215 с.

В справочнике дана характеристика около 600 сертифицированных иммунотропных препаратов - иммуностимуляторов, иммуномодуляторов и иммуносупрессоров, которые производят в разных станах мира. Эти препараты включают цитокины (интерлейкины и интерфероны), вакцины и сыворотки, цитостатики и иммуносупрессоры. Приведены их биологические свойства и механизм действия, заболевания и процессы, для предупреждения или коррекции которых применяют эти средства. Даны русские и оригинальные наименования препаратов. Книга рассчитана на студентов, врачей и научных работников.

 1. Биофизика для инженеров. В 2-х т.: Учебное пособие. Т. 1: Биоэнергетика, биомембранология и биологическая электродинамика/ ред. С. П.  Вихров, ред. В. О. Самойлов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2008. - 496 с.: ил.
 1. Биофизика для инженеров. В 2-х т.: Учебное пособие. Т. 2: Биомеханика, информация и регулирование в живых системах/ ред. С. П.  Вихров, ред. В. О. Самойлов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2008. - 456 с.: ил.
 1. Валентин Степанович Підгорський: Біобібліографія/ НАН України, Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного; уклад. О. В.  Андрієнко, уклад. Л. А. Хоменко. - К.: Академперіодика, 2012. - 128 с.: 20 с. вкл. - (Біобібліографія вчених України)

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі мікробіології і біотехнології, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН України В.С. Підгорського. Наукові інтереси В.С. Підгорського зосереджені на фундаментальних питаннях регуляції росту і біосинтетичної активності дріжджів, молочнокислих бактерій, їх систематичного положення і закономірностей поширення в природі; значна увага в його роботах приділена комплексним дослідженням в галузі бактеріальної лектинології та мікробіологічних методів деструкції речовин, які забруднюють біосферу і створенні нових біотехнологічних препаратів, продуктів і процесів для промисловості, медицини, сільського господарства та охорони навколишнього середовища. Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

 1. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 1: Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 1: Науково-організаційна діяльність (1918-1921)/ НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В.І. Вернадського, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України; ред. кол. А. Г.  Загородній, (голова) О. С. Онищенко. - К., 2011. - 699 с.

Видання є першим томом ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського», ініційованої Національною академією наук України і присвяченої 150-річчю від дня народження вченого. Перший том серії — «Володимир Іванович Вернадський і Україна» представлений в двох книгах: книга перша — «Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність (1918–1921)», книга друга — «Володимир Іванович Вернадський і Україна. Вибрані праці». У першій книзі першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність (1918–1921)» вперше чи в повному обсязі та з науковими коментарями публікуються документи, що розкривають фундаментальну роль вченого в організації науки та освіти в Україні, а також праці В.І. Вернадського, що висвітлюють його участь у започаткуванні Академії наук і вищої школи в Україні, діяльність як очільника Комісії зі створення Української академії наук, Тимчасового комітету із заснування Національної бібліотеки України, Комісії в справах вищої школи та наукових закладів, ініціатора фундації наукових товариств та комітетів. У цій книзі приміщено низку вступних статей, зокрема вступне слово Президента НАН України академіка Б.Є. Патона до серії; колективну вступну статтю, присвячену внеску В.І. Вернадського в розвиток різних наукових напрямів; спеціальний огляд «В.І. Вернадський і Україна»; запропоновано  археографічні принципи підготовки видання

 1. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 1: Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 2: Вибрані праці/ НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В.І. Вернадського, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України; ред. кол. А. Г.  Загородній, (голова) О. С. Онищенко. - К., 2011. - 584 с.

Книга друга першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна» серії «Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського» містить праці В.І. Вернадського, пов’язані з Україною. Серед них: природознавчі статті та нотатки, написані в Києві, Полтаві і Криму; праці з історії та філософії науки; суспільно-політичні та публіцистичні твори, які в тій чи іншій мірі стосуються питань, що хвилювали українське суспільство в 10–20-х роках ХХ ст. Окремий блок складають статті, відгуки, нотатки, доповіді про діяльність українських вчених, з якими В.І. Вернадського пов’язували роки плідної співпраці. Включено також окремі маловідомі меморіальні статті українських вчених, колег та близьких знайомих В. І. Вернадського, присвячені науковому внеску вченого у розвиток природничих наук. Останні були написані в найближчі роки після його кончини та опубліковані в 1945–1947 рр.

 1. Гордієнко Є.О. Фізика біомембран: Підручник/ Є. О. Гордієнко, В. В. Товстяк. - К.: Наукова думка, 2009. - 272 с.: іл.

Розглянуто питання фізичного і математичного моделювання процесів, які відбуваються у природних і штучних мембранах. Описано пружну деформацію, електричні властивості та фазові переходи в біомембранах. Проаналізовано механізм утворення макроскопічних пор в ізотопно розтягнених мембранах та латеральний перерозподіл мембранних компонентів, приділено увагу пасивному трансмембранному перенесенню речовин. Для студентів старших курсів фізичних і біологічних факультетів вищих закладів освіти зі спеціальностей "біофізика", "медична фізика", а також аспірантів і науковців, які досліджують мембранні процеси.

 1. Гришко В.Н. Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устойчивость растений при действии тяжелых металлов и фтора = Functiong of glutathionedependent antioxidant system and plants resistance at heavy metals and fluorine action: Монография/ В. Н. Гришко, Д. В. Сыщиков. - К.: Наукова думка, 2012. - 238 с. - (Проект "Наукова книга" = "Scintific book" project)
 1. Джаксон М.Б. Молекулярная и клеточная биофизика: пер. с англ./ М. Б. Джаксон. - М.: Мир: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009. - 551 с.: ил.

Учебное пособие по теоретической биофизике, посвященное анализу структуры и функций макромолекул. На основе фундаментальных физических принципов рассмотрены конформационные изменения и принципы укладки белковых молекул, образование молекулярных комплексов, а также аллостерические взаимодействия как механизм, объединяющий конформационные переходили реакции связывания. Отдельные главы посвящены анализу ионных взаимодействий, кинетики множественных состояний и флуктуации структуры и активности макромолекул. В рамках термодинамики и кинетической теории изложены принципы ферментативного катализа и действия ионных каналов в биомембранах. Обсуждаются вопросы электрической возбудимости мембран и проведения нервных импульсов. Книгу отличает ясность и четкость изложения материала. Для студентов, преподавателей, аспирантов и научных сотрудников, изучающих вопросы структуры и функций белков, мембранологии. энзимологии, физической химии и химической физики макромолекул, молекулярной биологии, молекулярной и клеточной биофизики, биоорганической химии и нейробиологии.

 1. Журавлев А.И. Квантовая биофизика животных и человека: Учебное пособие/ А. И. Журавлев. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 398 с.: ил.

Книга посвящена актуальной проблеме исследования роли свободнорадикальных процессов, активных форм кислорода и антиоксидантных систем в метаболизме животных и человека. В ней представлен материал, который касается многих аспектов этого научного направления: начиная с молекулярных механизмов, связанных с генерацией и ликвидацией свободных радикалов, среди которых в клетках доминируют активные формы кислорода, и заканчивая медикаментозными рекомендациями. Изложенный материал представляет большой интерес для студентов-биофизиков (молекулярных биофизиков) и студентов медицинских специальностей.

 1. Ильченко А.Я. Основы теории цветности органических красителей/ А. Я. Ильченко; НАН Украины, Ин-т органической химии. - К.: Наукова думка, 2012. - 264 с. - (Проект "Наукова книга")

В монографии обобщены и систематизированы основные закономерности теории цветности органических красителей, устанавливающие зависимость их спектрально-люминесцентных свойств от строения молекул. Показано, что сравнительно простые квантово-химические методы в приближении Паризера–Парра–Попла могут быть полезным и надежным инструментом для объяснения и предсказания спектров поглощения красителей разного строения. Для изучения спектров поглощения несимметричных красителей широко использована количественная зависимость между девиациями и электронодонорностями концевых групп, гетероциклических остатков, предложена шкала электронодонорностей. Основы теории цветности органических красителей позволяют осуществлять дизайн новых красителей с практически полезными свойствами.

 1. Канке В.А. Философия математики, физики, химии, биологии: учебное пособие/ В. А. Канке. - М.: КНОРУС, 2011. - 368 с.

Рассматриваются актуальные проблемы и новейшие тенденции развития философии математики, физики, химии и биологии. Особое внимание уделяется концептульным переходам внутри теории, а также интертеоретическим и интеротраслевым отношениям. Компактность изложения сочетается с концептуальной и дидеактической ясностью. Для студентов старших курсов университетов, магистрантов и аспирантов. представляет интерес для философов, математиков, физиков, химиков, биологов, а также для широкого круга читателей.

 1. Маев И.В. Витамины/ И. В. Маев, А. Н. Казюлин, П. А. Белый. - М.: МЕДпресс-информ, 2011. - 544 ил.

В книге рассматриваются исторический, социологический и экономический аспекты недостаточности питания современного человека, приведены классификации микронутриентов, описаны их основные физиологические функции, причины недостаточности витаминов, основы эпидемиологии питания, рекомендуемые нормы потребления витаминов. Кроме того, в книге публикуются данные современных эпидемиологических исследований о нарушениях питания в России и других странах мира, профилактический и лечебный эффект диетического потребления микронутриентов. Проведен анализ причин недостаточного эффекта модификации диеты в профилактической и клинической медицине, и доказано, что оптимальным направлением витаминотерапии является создание и прием витаминных и витаминно-минеральных комплексов. В книгу включены основные принципы рационального составления витаминных комплексов, особенности взаимодействия витаминов с другими компонентами пищи и лекарственными средствами. Приведены данные эпидемиологических, клинических, интервенционных исследований, обзоров, мнения авторитетных авторов и центров, подтверждающие перспективность данного направления профилактической и клинической медицины.

 1. Марченко М.М. Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі: Монографія/ М. М. Марченко, О. В. Кеца, М. М. Великий. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 280 с.

У монографії викладені новітні дані про механізми метаболізму ксенобіотиків у організмі, структуру, функції ензимів першої (монооксигеназної) та другої (утворення кон'югатів) фаз біотрансформації чужорідних та ендогенних токсичних сполук. Проведено адекватний аналіз численних літературних даних, а також власних досліджень, щодо ролі цитохрому Р-450 у метаболізмі лікарських препаратів, вітаміну D3, етанолу та ацетальдегіду.   Обгрунтовано участь мікросомної ензимної системи в розвитку патологічних процесів: пероксидного окислення ліпідів, окисної модифікації протеїнів, канцерогенезу, у формуванні резистентності до лікарських препаратів та в утворенні високотоксичних продуктів біотрансформації ксенобіотиків. Монографія призначена для наукових працівників біологів, біохіміків, екологів, біотехнологів, викладачів університетів, аспірантів та студентів.

 1. Материалы для нанофотоники: формирование и свойства наночастиц и наноструктур/ А. Н. Грузинцев [и др.]. - Харьков: ИСМА, 2010. - 400 с.

Монография обобщает оригинальные результаты авторского коллектива, которые посвящены проблеме создания материалов для нанофотоники - новых типов гетероструктур со структурой "ядро-оболочка" на основе сфер кремнезема с оболочкой из металлов (Au, Pt, Pd), полупроводников (PbS, CdS, ZnO и др.) и диэлектриков (твердых растворов оксидов редкоземельных металлов), а также фотонных кристаллов на их основе, проведен анализ нанотехнологических особенностей получения и размерных свойств консолидированных гетероструктур и фотонных кристаллов на примере модельных конструкций – SiO2/Au, SiO2/Pt, SiO2/Pd, SiO2/PbS, SiO2/(Lu1-xEux)2O3, SiO2/ZnO и др.

 1. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 5/ НАН України; ред. Я. С.  Яцків. - К.: Академперіодика, 2011. - 156 с.                                                                                                     До збірника увійшли доповіді учасників ІІ Науково-практичної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації" (Київ, 8 червня 2011 р.)
 1. Науково-освітній потенціал України. Кн. 2: Наукові установи. Навчальні заклади. Відомі імена в освіті і науці/ авт.- упоряд. Л. М.  Гаврилюк. - К.: Український рейтинг, 2012. - 288 с.: іл.
 1. Остапченко Л.І. Молекулярні механізми регуляції активності циклонуклеотид- та кальційзалежних протеїнкіназ лімфоїдних клітин в умовах радіаційного впливу/ Л. І. Остапченко. - К.: Фітосоціоцентр, 1999. - 108 с.
 1. Плакунов В.К. Основы динамической биохимии: учебное пособие/ В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев. - М.: Логос, 2010. - 216 с. - (Новая университетская библиотека)

Рассмотрены основные положения динамической биохимии - науки о путях и механизмах биохимических процессов, протекающих в клетке. Представлены не только общая характеристика метаболической активности, но и разделы, связанные с регуляцией метаболизма и физиологических функций клеток. Раскрыты механизмы глобальной регуляции метаболизма, характерные для биопленок. Показана роль биохимических знаний в технологических процессах. Для студентов высших учебных заведений, получающих образование по направлениям "Биология", "Экология и природопользование", "Химическая технология и биотехнология"; специальностям "Биология", "Физиология", "Микробиология", "Биотехнология", "Биоэкология". Представляет интерес для специалистов, научных работников, аспирантов и докторантов, нуждающихся в фундаментальной биохимической подготовке.

 1. Політологія: Підручник/ ред. Ф. М.  Кирилюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Здоров"я, 2004. - 776 с.

Підручник є результатом багаторічних науково-педагогічних досліджень кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ньому висвітлюються проблеми політичної теорії й практики суспільного розвитку, складні та суперечливі питання політичного життя, соціально-економічна й соціокультурна зумовленість, його історичні, інституційні, особистісні та діяльнісні чинники, що пов'язані з демокра­тизацією, формуванням громадського суспільства, української державності та світового порядку. Новизна підручника полягає в широкому впровадженні в навчальний процес прикладної політології, навчально-орієнтованої інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході авторів до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів політичного життя. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Авторський колектив: доктор філософських наук, професор Ф.М. Кирилюк - керівник; доктор політичних наук, професор М.І. Обушний; доктор філософських наук, професор М.І. Хилько; кандидат філософських наук, доцент М.О. Корж; кандидат філософських наук, доцент І.П. Федірко. Рецензенти: М.І. Михальченко - доктор філософських наук, професор, президент Української Академії політичних наук; О.В. Бабкіна -доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Міжрегіональної Академії управління персоналом; М.І. Сазонов -доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології Харківського національного університету.

 1. Променева діагностика: В 2 т. Т. І/ ред. Г. Ю.  Коваль. - К.: Медицина України, 2009. - 832 с.: іл.

Підручник з променевої діагностики на сьогодні не має аналогів у вітчизняній літературі та літературі країн СНД. У двотомнику викладено фізичні основи методів променевої діагностики, основні відомості з променевої анатомії та семіотики відповідно до способу діагностичної візуалізації (рентгенологічного, комп'ютерно-томографічного, магнітно-резонансного, ультразвукового, радіонуклідного). Висвітлено диференціально-діагностичні ознаки захворювань за органами і системами з алгоритмом променевих досліджень. Визначено дози променевого іонізуючого навантаження на організм, способи захисту від його дії та показання для застосування альтернативних неіонізуючих методів променевої діагностики. Двотомник базується на узагальненні сучасних досягнень, висвітлених у літературі, та результатах багаторічного досвіду роботи колективу кафедри радіології (1999-2007) Національної медичної академії післядипломної освіти. У першому томі висвітлені питання фізики та техніки променевих методів дослідження. Відповідно до способу візуалізації – рентгенологічний, радіонуклідний, КТ, МРТ, УЗ, по органах і системах: дихальний апарат, серцево-судинна система, органи травлення, сечостатева система – розглянуті основні відомості з променевої анатомії і детально представлена діагностика порушень розвитку та захворювань. Для радіологів – фахівців з рентгенології, комп'ютерної томографії, радіонуклідної, магнітно-резонансної та ультразвукової діагностики, а також терапевтів, фтизіатрів, хірургів, ортопедів-травматологів, урологів, акушерів-гінекологів та інших.

 1. Променева діагностика: В 2 т. Т. ІІ/ ред. Г. Ю.  Коваль. - К.: Медицина України, 2009. - 682 с.: іл.

У підручнику викладено фізичні основи методів променевої діагностики, основні відомості з променевої анатомії та семіотики відповідно до способу діагностичної візуалізації (рентгенологічного, комп'ютерно-томографічного, магнітно-резонансного, ультразвукового, радіонуклідного). Висвітлено диференціально-діагностичні ознаки захворювань за органами і системами з алгоритмом променевих досліджень. Визначено дози променевого іонізуючого навантаження на організм, способи захисту від його дії та показання для застосування альтернативних неіонізуючих методів променевої діагностики. У другому томі викладені основні відомості з питань променевої анатомії та променевої діагностики захворювань опорно-рухового апарату, головного і спинного мозку, приносових пазух та органів чуття (зору, слуху, нюху, смаку); ендокринних та молочних залоз. У вигляді атласу представлені кольорові зображення деяких патологічних процесів, отриманих за допомогою радіонуклідних методів дослідження. Для радіологів – фахівців з рентгенології, комп'ютерної томографії, радіонуклідної, магнітно-резонансної та ультразвукової діагностики, а також терапевтів, фтизіатрів, хірургів, ортопедів-травматологів, урологів, акушерів-гінекологів та інших.

 1. Протасов А.А. Жизнь в гидросфере. Очерки по общей гидробиологии/ А. А. Протасов; НАН Украины, Ин-т гидробиологии. - К.: Академпериодика, 2011. - 704 с.: 20 с. ил.

В книге рассмотрены ключевые концепции общей гидробиологии, их связь с другими науками. Затронуты вопросы эволюции жизни в воде и рассмотрены особенности гидросферы как среды обитания гидробионтов. Обсуждается концепция живого вещества биосферы В.И.Вернадского применительно к жизни в воде. Обсуждаются новые концепции  гидробиологии и проводится синтез ключевых положений. Рассмотрены особенности адаптаций гидробионтов к условиям водной среды, приведены характеристики специфических для водной биоты экотопических группировок гидробионтов – нейстона, бентоса, перифитона, планктона, нектона. Обсуждаются особенности структуры и функционирования водных сообществ, сукцессии, жизненных стратегий гидробионтов. Представлена оригинальная концепция гидробиома, рассмотрены характеристики основных биомов гидросферы. В работе обобщены материалы многочисленных литературных источников и собственных исследований. Для гидробиологов, экологов, аспирантов и студентов экологического и биологического профиля, специалистов в области охраны окружающей среды.

 1. Русско-немецкий словарь по химии и химической технологии: Около 65 000 терминов/ Ин-т прикладного языкознания Дрезденского технического ун-та. - 3-е изд., перераб. и доп. - Берлин: Изд-во "Техника", 1976. - 830 с.
 1. Скулачев В.П. Как это делалось: О тех, кто создавал современную науку/ В. П. Скулачев. - М.: Изд-во Московского ун-та, 2010. - 224 с.

Книга - о первопроходцах в области биохимии и биоэнергетики. Своими воспоминаниями об учителях, учениках и коллегах делится академик Владимир Петрович Скулачев, предложивший имя «биоэнергетика» для нового раздела биологии.

 1. Сорочинський Б.В. Цитоскелет і ефекти опромінення: Монографія/ Б. В. Сорочинський; НАН України, ДУ "Ін-т харчової біотехнології та геноміки". - К.: Наук. думка, 2012. - 189 с. - (Проект "Наукова книга")

Монографія присвячена питанню про участь цитоскелетних структур клітини у формуванні пострадіаційних реакцій на гостре та хронічне опромінення. Для фахівців у галузі біології клітини, радіобіології, радіоекології, викладачів вузів, аспірантів. студентів.

 1. Спирин А.С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка: учебник/ А. С. Спирин. - М.: Изд. центр "Академия", 2011. - 496 с.: цв. ил.

Настоящий учебник охватывает часть общего курса молекулярной биологии, посвященную структурным и функциональным аспектам биосинтеза белков, которую автор читает на биологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. Вместе с тем объем включенного в учебник материала соответствует уровню требований кандидатского минимума по специальности "Молекулярная биология". В книге отражены современные тенденции и знания в данной области науки, приведен достаточно полный список литературы по охватываемым проблемам. Книга не имеет аналогов в современной мировой литературе. Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезен научным работникам и преподавателям вузов.

 1. Степанов В.М. Молекулярная биология. Структура и функции белков: учебник/ В. М. Степанов. - 3-е изд.. - М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2005. - 336 с.: ил. - (Классический университетский учебник)

В учебнике рассмотрены основные черты строения и функционирования белков, уровни организации их структуры, особенности функционирования важнейших типов белков, рассмотрены свойства аминокислот и пептидов, реакции посттрансляционной модификации.

 1. Сторожук В.М. Холинергическая модуляция активности нейронов неокортекса бодрствующего животного/ В. М. Сторожук; НАН Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. - К.: Наукова думка, 2011. - 86 с. - (Проект "Наукова книга")

В монографии предпринята попытка проанализировать роль ацетилхолина в организации импульсной активности нейронов коры головного мозга животных при условно-рефлекторной реакции. Изучали влияние модуляторов синаптической передачи ацетилхолина, дофамина и серотонина на импульсные реакции нейронов, вызванные активацией глутаматной и ГАМК-ергической синаптической передачи бодрствующего животного при условно-рефлекторной поведенческой реакции – постановки лапы на опору в ответ на условный сигнал.

 1. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання: у 2 т. Т. 1/ ред. Е. А.  Ставицький, ред. Г. І. Рудько, ред. Є. О. Яковлєв. - Чернівці: Букрек, 2011. - 348 с.
 1. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання: у 2 т. Т. 2/ ред. Е. А.  Ставицький, ред. Г. І. Рудько, ред. Є. О. Яковлєв. - Чернівці: Букрек, 2011. - 500 с.
 1. Стрижак П.Є. Квантова хімія: Підручник/ П. Є. Стрижак. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 458 с.

У підручнику представлено курс квантової хімії, який послідовно викладається від основ квантової теорії та її математичного апарату до теорії хімічного зв'язку та сучасних методів квантової хімії. Для широкого загалу читачів – хіміків і фізиків: науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, які вивчають або цікавляться квантовою хімією чи теорією хімічного зв'язку. Даний підручник можна використовувати як навчальний посібник під час вивчення курсу «Квантова хімія» та «Хімічний зв'язок і будова молекул».

 1. Терновська Т.К. Генетичний аналіз: Навч. посібник з курсу "Загальна генетика"/Т. К. Терновська. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 335 с.

Навчальний посібник спрямовано на формування у студентів навичок генетичного аналізу на основі розв'язання задач. Зміст посібника визначається програмою курсу "Загальна генетика" як першого з трьох частин, на які поділяється курс генетики у практиці її викладання в світі: трансмісивна, молекулярна та популяційна. Задачі до десяти розділів посібника підібрано так, щоб їх розв'язування від першого розділу до десятого формувало у студентів розуміння того, що (1) в основі генетичного аналізу будь-яких організмів лежать імовірнісні події, якими слід уміти оперувати, (2) методи генетичного аналізу залежать від біологічних властивостей виду, який аналізується, та принципово не залежать від фенотипного рівня реалізації генотипу (молекулярний фенотип на рівні ДНК, послідовність амінокислот білка, ознака фізіології чи морфології організму). Посібник можуть використовувати студенти ВНЗ, які слухають генетичні курси, аспіранти відповідних спеціальностей та викладачі, що читають практичні курси з генетики.

 1. Туров В.В. Кластеризованная вода и пути ее использования/ В. В. Туров, В. М. Гунько; НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко, Украинский Научно-технологический центр. - К.: Наукова думка, 2011. - 313 с.
 1. Уэй Т. Физические основы молекулярной биологии: учебное пособие: пер. с англ./ Т. Уэй. - Долгопрудный: Изд. дом "Иетеллект", 2010. - 368 с.

Книга Т. Уэя не имеет аналогов в мировой литературе. Она содержит достаточно полный обзор современного состояния физики биологически важных молекул. Изложение основано на физических и инженерных подходах и моделях. Автор приводит множество примеров количественных расчетов и оценок характеристик биомолекулярных систем. Книга снабжена большим количеством иллюстраций, облегчающих восприятие материала. Лучшему усвоению материала способствуют также задачи и вопросы, содержащиеся в большинстве разделов и снабженные решениями и ответами. Учебное пособие будет очень полезно студентам старших курсов различных специальностей, занимающимся изучением механизмов биологических процессов и свойств полимеров, включая биополимеры. Одновременно эта книга адресована специалистам в области молекулярной биофизики, а также всем физикам, интересующимся молекулярной биологией.

 1. Фармакология. Рецептура. Практические занятия: Учебник для иностран. студ./ ред. И. С.  Чекман. - К.: Рада, 2003. - 832 с.

Учебник составлен в соответствии с учебной программой из фармакологии для студентов ВЫСШИХ медицинских учебных заведений III - IV уровней аккредитации. Материал учебника отмечается оптимальным объемом, рациональной структурой, четкостью, логичностью, последовательностью и лаконичностью изложения, хорошо иллюстрированный. Заслуживает внимания то, что традиционный материал подадим на уровне самых современных достижений науки и практики с применением терминологии за НОВЫМИ международными номенклатурами (химической, МКХ, анатомической, гистологической), Международной системой единиц (С І) в отрасли фармакологии и смежных наук. Для студентов высших медицинских учебных заведений III - IV уровней.

 1. Фармакотерапія: підручник для студ. фарм. факультетів/ ред. О. В.  Крайдашенко, І. Г. Купновицький, І. М. Кліщ, В. Г. Лизогуб. - Вінниця: Нова Книга, 2010. - 644 с.: іл.

У підручнику на сучасному рівні представлені етіологія, патогенез, клінічний перебіг основних нозологічних одиниць. Дана порівняльна характеристика лікарських засобів і фармакологічних груп. На підставі даних сучасних досліджень визначено їх місце в лікуванні конкретних нозологічних форм. У програму лікування включені сучасні ЛЗ, зареєстровані в Україні. Актуальність даного підручника полягає в тому, що у ньому наведено нові дані про основні симптоми і синдроми, методи діагностики і принципи медикаментозної терапії найбільш розповсюджених захворювань людини.Підручник відповідає навчальній програмі з фармакотерапії відповідно до вимог Болонського процесу, призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, провізорів, клінічних провізорів, фармацевтів.

 1. Философия науки: учебное пособие/ ред. А. М.  Старостин, ред. В. И. Стрюковский. - М.: Изд.-торг. корпорация "Дашков и К": Академцентр, 2012. - 368 с.

Учебное пособие "Философия науки" подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом по истории и философии науки для нефилософских специальностей. В пособии рассматриваются общетеоретические вопросы философии науки и философские вопросы социально-гуманитарного познания. Для студентов, аспирантов, магистрантов, соискателей, готовящихся к экзаменам по философии науки по нефилософским специальностям, а также для тех, кто интересуется философскими вопросами развития науки.

 1. Чекман І.С. Квантова фармакологія: Монографія/ І. С. Чекман; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К.: Наук. думка, 2012. - 181 с. - (Проект "Наукова книга")

У монографії узагальнено дані літератури та результати власних досліджень автора і співробітників кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця   , здійснювані разом зі співробітниками Інституту хімії поверхні НАН України, Запорізьким державним медичним університетом, Харківським національним і Вінницьким національним медичним університетами, які торкаються квантової фармакології.Розглянуто історичні етапи розвитку фармакології взагалі й квантової зокрема.. Описано методи комп'ютерних розрахунків квантово-хімічних показників для вивчення первинної фармакологічної реакції лікарських засобів.                                 

 1. Щерба С.П. Філософія: Підручник/ С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К.: Кондор, 2011. - 548 с.

У посібнику лаконічно й переконливо розкриті основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності, актуальні питання свідомості, діалектики, теорії пізнання та соціальної філософії. Посібник зручний у користуванні й доступний для кожного студента. Розрахований на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.