Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу. 3-го червня (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь наукового співробітника відділу хімії та біохімії ферментів ІБХ НАНУ к.б.н. Тихомирова А.О. за темою «Нові уявлення про механізми регуляції плазміноген/плазміновою системою функціонального стану тромбоцитів». Традиційно до цього інформаційного листа додаємо авторські тези доповіді. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі в роботі нашого семінару. З повагою – С.О.Костерін.

 Тези доповіді на науковому семінарі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

наукового співробітника відділу хімії та біохімії ферментів

к.б.н. Тихомирова А.О. за темою

«Нові уявлення про механізми регуляції плазміноген/плазміновою системою

функціонального стану тромбоцитів»

(науковий керівник – зав. відділу хімії та біохімії ферментів, д.б.н. Гриненко Т.В.)

Вступ. Плазміноген/плазмінова (Pg/Pm) система відіграє ключову роль в деградації фібринових згустків і залучається до регуляції функціонального стану клітин. Доведена участь системи Pg/Pm у ремоделюванні тканин, ангіогенезі, запальних процесах, інвазії пухлинних клітин тощо. Крингл-вмісні фрагменти Pg/Pm (ангіостатини, As) виконують самостійні специфічні функції та проявляють антиангіогенні, антиадгезивні та протизапальні властивості. As інгібують міграцію моноцитів/макрофагів, руйнуючи їх актиновий цитоскелет.  Відомо, що тромбоцити здатні зв’язувати Pg та утворювати As на поверхні плазматичної мембрани. Нами встановлено, що частково деградована форма Pg (Lys-Pg)  пригнічує агоніст-індуковану агрегацію тромбоцитів людини, однак молекулярні механізми дії Lys-Pg залишаються не з’ясованими. Тромбоцити беруть участь у гемостатичних та репаративних процесах, тому дослідження молекулярних механізмів регуляції системою Pg/Pm функціонального стану тромбоцитів та генерації ними As є важливими науково-практичними задачами.

Мета. Визначення залучення актину до механізмів анти-агрегативної дії Lys-Pg та утворення As тромбоцитами.

Методи. Оптична агрегометрія, гель-електрофорез, імуноблотинг, протокова цитофлуориметрія, конфокальна лазерна скануюча мікроскопія, хроматографія (афінна хроматографія, гель-фільтрація), імуноензимний аналіз.

Результати.  Встановлено, що Lys-Pg інгібує індуковану тромбіном та колагеном реконструкцію актинового цитоскелету тромбоцитів, яка є необхідною умовою їх агрегації та адгезії. На відміну від Lys-форми, Glu-Pg не пригнічує агоніст-індуковану агрегацію тромбоцитів і не впливає на реорганізацію їх актинового цитоскелету. Одним з механізмів дії Lys-Pg на тромбоцитарний цитоскелет може бути безпосереднє зв’язування даного протеїну з актином, презентованим на поверхні плазматичної мембрани активованих тромбоцитів. З використанням протокової цитофлуориметрії та конфокальної мікроскопії нами було підтверджено експонування актину на поверхні тромбоцитів в ході їх активації. Вперше показано, що  антитіла проти актину істотно зменшують кількість зв’язаного з поверхнею активованих тромбоцитів FITC-похідного Pg. Новими даними є те, що за присутності антитіл проти актину спостерігається інгібування утворення фрагментів Pg на мембранах активованих тромбоцитів. Отримані результати вказують на можливу роль актину в якості одного із сайтів зв’язування Pg плазматичною мембраною тромбоцитів та його участь у  фрагментації зимогену з утворенням As. Отримані результати щодо молекулярного механізму антиагрегативного ефекту Pg і генерації As тромбоцитами за участі поверхневого актину можуть бути корисними для пошуку нових засобів модулювання активності тромбоцитів за патологічних станів, асоційованих як з тромботичними ускладненнями, так і з порушенням ангіогенного балансу (онкогенезі, ішемічній хворобі серця, діабетичних ускладненнях тощо).

Висновки. Представлені дані вказують на роль системи Pg/Pm у регуляції клітинної ланки гемостазу за участі тромбоцитів. Антиагрегативний ефект Lys-Pg реалізується через  інгібування перебудови актинового цитоскелету тромбоцитів. Актин, що експонується на поверхні плазматичної мембрани в ході активації тромбоцитів, бере участь у зв’язуванні Pg та утворенні As.