Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу. 17-го червня (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь м.н.с. відділу нейрохімії ІБХ КРУПКО О.О. «Роль пресинаптичних іонотропних глутаматних рецепторів у модуляції ГАМК-ергічної нейропередачі». Мова йде за апробацію кандидатської дисертації. Традиційно до цього інформаційного листа додаємо авторські тези доповіді. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі в роботі нашого семінару. З повагою – С.О.Костерін.

 ТЕЗИ ДОПОВІДІ

«Роль пресинаптичних іонотропних глутаматних рецепторів у модуляції ГАМКергічної нейропередачі»

м.н.с. відділу  нейрохімії КРУПКО О.О.

Дія нейромедіаторів не обмежується лише локальною постсинаптичною ділянкою. Ці амінокислоти здатні дифундувати поза межі синаптичної щілини,  вивільнюватись у позасинаптичний простір за рахунок гліального екзоцитозу  та роботи транспортерів у зворотньому режимі. Експресія рецепторів нейромедіаторів на різних ділянках  нейронів і глії дозволяє ефективно впливати на активність нейрональної мережі. Висока варіабельність такої регуляції забезпечується субклітинним розподілом рецепторів, їх субодиничною композицією і метаботропною / іонотропною  функцією. Серед позасинаптичних рецепторів особлива роль відводиться рецепторам локалізованим на пресинапсі, оскільки їх активація дозволяє безпосередньо впливати на силу синаптичної відповіді. Саме пресинаптичні рецептори відіграють визначальну роль в  регуляції синаптичної пластичності – центрального механізму нейрональної адаптації,  а детальне з’ясування механізмів регуляції синаптичної передачі є однією з ключових задач сучасних нейронаук.

В дослідженнях короткотривалої і довготривалої синаптичної пластичності велика увага приділяється пресинаптичним глутаматним рецепторам (ГлуР), активація яких може впливати на ефективність як збуджуючої, так і гальмівної нейропередачі. До недавнього часу контроль за вивільненням ГАМК з боку глутаматних рецепторів, в першу чергу, пов’язували з роботою метаботропних рецепторів, тоді як іонотропні рецептори асоціювали  виключно з постсинаптичними процесами. На сьогоднішній день завдяки численним дослідженням ця точка зору зазнала змін, зокрема було достовірно показано пресинаптичну локалізацію іонотропних глутаматних рецепторів (іГлуР), які модулюють нейросекреторний процес внаслідок відкриття спряжених з ними ліганд-залежних каналів.

Результати, представлені в дисертаційній роботі доводять, що активація іГлуР викликає дозозалежне вивільнення гальмівного нейротрансмітера із везикулярного пулу нервових терміналей, стимулюючи тим самим ГАМК-ергічу нейропередачу. На відміну від більшості робіт присвячених функціональній активності пресинаптичних іГлуР, в яких модуляторну дію рецепторів оцінюють опосередковано за зміною частоти токів на постсинаптичні клітині, в дисертаційній роботі була використана принципово інша модель – нервові терміналі, ізольовані із гіпокампу та кори мозку щурів, що дозволило не лише безпосередньо оцінити рівень секреторної відповіді, а й підійти до з’ясування внутрішньоклітинних процесів, які лежать в їх основі.

Застосування оригінального підходу, реєстрації екзо/ендоцитозу за допомогою флуоресцентного зонду акридину оранжевого, дозволило з’ясувати, що активація пресинаптичних іГлуР спричиняє не лише стимуляцію процесу синхронного екзоцитозу, а має також пролонгований вплив на секрецію ГАМК, зумовлений розвитком асинхронного екзоцитозу. Було продемонстровано, що тригером цих процесів є вхід іонів іонів Na+ та Ca2+ , що  забезпечується активацією  іонних каналів спряжених з ГлуР.  Порівняння ефектів глутамату, специфічних агоністів та антагоністів НМДА і АМПА/каінатних рецепторів свідчать на користь залучення  як НМДА, так і АМПА/каінатних рецепторів до модуляції синаптичної ефективності. На підставі отриманих результатів можна заключити, що НМДА  рецептори відповідальні за швидкий синхронний екзоцитоз, тоді як наступне поступове підвищення вивільнення везикул асоційоване в більшій мірі з активацією АМПА/каінатних рецепторів.

Було висунуто припущення, що фаза пролонгованої секреції ГАМК при активації пресинаптичних рецепторів може бути наслідком стимуляції процесу генерації АФК, і доведено, що АФК дійсно відіграють принципову роль  в реалізації рецептор-стимульованої пресинаптичної потенціації. Важливо відмітити той факт, що, на відміну від іГлуР- індукованого, викликане К+-деполяризацією вивільнення було нечутливим до АФК-скавенджеру N-ацетилцистеїну, хоча і в першому, і в другому випадку мова йде про екзоцитоз синаптичних везикул. Це важливе спостереження свідчить на користь припущення, що генерація АФК при активації іГлуР є ключовою ланкою сигнального шляху між активацією рецепторів і екзоцитозои, а  не супутнім явищем або наслідком реалізації  екзоцитозу як такого. Активація як НМДА так і  АМПА/каінатних рецепторів  стимулює продукцію АФК, проте різна чутливість глутамат-індукованої продукції АФК до специфічних антагоністів глутаматних рецепторів свідчить за провідну роль АМПА/ каінатних рецепторів в цьому процесі.

 Дослідження процесу утворення АФК за умов використання різних енергетичних субстратів дозволило показати вперше можливість домінування різних шляхів утворення АФК у нервових терміналях за умов активації різних типів глутаматних рецепторів. Використання глюкози в якості енергетичного субстрату,  метаболізм якої  пов’язаний з відновленням НАДФ необхідного для роботи НАДФ оксидази, сприяє більш високому рівню як спонтанного утворення АФК, так і індукованого активацією  НМДА рецепторів. Піруват навпаки сприяє каінат-індукованій продукції АФК. Значне пригнічення процесу генерації АФК інгібітором НАДФ оксидази, DPI, вказує на важливість НАДФ оксидази як джерела АФК при активації пресинаптичних глутаматних рецепторів.