GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ЦЕНТР КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАУКОВИМИ ПРИЛАДАМИ/ОБЛАДНАННЯМ

 В Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України активно працює Центр колективного користування приладами НАН України (ЦККП).

 1. Центр колективного користування Конфокальної мікроскопії “Конфокал” Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна має 2 прилади колективного користування, а саме:
 • Протоковий цитофлуориметр COULTER ® EPICS ® XL™ Flow Cytometer та станцію пробопідготовки до цитофлуориметрії Q-PREPTM WORKSTATION, фірма-виробник Bruker, країна USA, рік виробництва 2004;
 • Конфокальний мікроскоп LSM 510 META, фірма-виробник Carl Zeiss, країна Німеччина, рік виробництва 2006.
 1. Центр колективного користування протеомних досліджень “Протеоміка” Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна має 2 прилади колективного користування, а саме:
 • Масс-спектрометр MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometer) Voyager DE PRO;
 • Обладнання для пробо підготовки, яке включає хроматографічну систему LP та набір для проведення електрофорезу.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України отримав прилади, що увійшли до ЦККП НАН України. ЦККП НАН України входить до складу Інституту біохімії НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції Інституту (відповідальний –заст. директора з наукової роботи акад. НАН України С.О. Костерін), без статусу юридичної особи.  Головним завданням ЦККП Інституту біохімії НАН України є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на коштовних приладах, що входять до нього. Прилади обслуговуються кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у належному робочому стані та надавати консультативні послуги.

Інформація про ЦККП НАН України (тип/марка наукового приладу/обладнання, що надається для колективного користування, його основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на такому обладнанні) міститься на веб-сторінці Інституту http://www.biochemistry.org.ua  (у розділі Послуги).

Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі - замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення БФМБ НАН України свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП.

Положення про Центр колективного користування
         науковими приладами/обладнанням

Затверджено

розпорядженням Президії НАН України

від “__” ______ 2007 № __

 1. Створення Центру

1.1. Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму біохімічних досліджень (далі – ЦКК) НАН України створюється на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України з метою найбільш раціонального використання унікальних та коштовних наукових приладів/обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке неможливо або недоцільно придбати кожній науковій установі з централізованих коштів, спільних коштів груп установ та організацій, інших джерел фінансування НАН України.

1.2. Обґрунтовані пропозиції про створення ЦКК ініціативним шляхом подаються до відповідного Відділення НАН України окремою науковою установою або групою наукових установ НАН України. Разом із ними подаються супроводжувальні матеріали з інформацією про наявність в установі унікального наукового обладнання, її здатність забезпечити умови колективного користування унікальними науковими приладами, досвід використання подібного обладнання тощо.

1.3. Інститут біохімії НАН України бере на себе зобов'язання забезпечити якісну та надійну роботу таких приладів, як:

а) Цитофлуориметр проточний

б) Конфокальний мікроскоп

в) Масс-спектрометр

здійснюючи при цьому систематичний, кваліфікований нагляд за приладами; забезпечуючи умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України; та не створюючи штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим закладам та установам НАН України.

 1. Структура, головні завдання і організація роботи Центру

2.1. Центр колективного користування вищеозначеними приладами (див. 1.3.) створюється і надалі перебуває на балансі Інституту біохімії НАН України.

2.2. ЦКК безпосередньо створюється на базі лабораторії оптичних методів дослідження, яка є штатним підрозділом відділу біохімії м’язів Інституту біохімії НАН України без статуса юридичної особи, і підпорядковується безпосередньо дирекції Інституту.

2.3. Головним завданням ЦКК при Інституті біохімії НАН України є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на наукових приладах/обладнанні сучасного рівня, яке експлуатується та обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у робочому стані та надавати консультативні послуги на якісному рівні.

2.4. Загальне керівництво роботою ЦКК покладається на заступника директора з наукової роботи Інституту біохімії НАН України.

2.5. Інститут біохімії НАН України, в якому створено ЦКК, не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення біохімії, фізіології, молекулярної біології НАН України (ВБФМБ НАНУ), до складу якого він входить, а також, у разі необхідності, перед Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України (далі – Комісія). В загальному річному звіті дані про роботу ЦКК подаються Інститутом біохімії НАН України окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення БФМБ НАН України, та до Комісії. Типова структура такого розділу розробляється Комісією.

2.6. Бюро Відділення БФМБ НАН України в порядку здійснення контролю розглядає на своїх засіданнях питання роботи ЦКК НАН України, які можуть виникати. У випадку незадовільної роботи Центру відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи і передачу їй обладнання або закриття Центру.

 1. Порядок надання послуг

3.1. Інформація про ЦКК Інституту біохімії НАН України (тип/марка наукового приладу/обладнання, що надається для колективного користування, їх основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на такому обладнанні), має міститись на веб-сторінці Інституту біохімії НАН України: www.biochemistry.org.ua. Така сама інформація про всі ЦКК НАН України розміщується на веб-сторінці Президії НАН України www.nas.gov.ua.

3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦКК (далі - Замовники) після узгодження заявки з керівництвом Центру колективного користування, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення БФМБ свої заявки із зазначенням бажаних строків, кількості годин та видів досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦКК Інституту біохімії. Копія заявки в паперовому (завізовану керівником організації замовника і завірену печаткою) та електронному вигляді подається керівнику ЦКК

3.3. Бюро Відділення БФМБ НАН України за поданням директора Інституту біохімії НАН України, при якому створено ЦКК, затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням даного Центру.

3.4. Для супроводження проведення експериментів на приладах ЦКК Інституту біохімії НАН України, призначаються відповідальні особи, які зобов’язані:

 • -вивчати всі можливості обладнання та його функціональні особливості;
 • -налагоджувати прилади та інше додаткове обладнання для досліджень, що будуть провадитися Замовником;
 • -ознайомлювати (під особистий підпис) представників Замовника з правилами користування коштовними приладами та обладнанням, що містяться в інструкціях з експлуатації, здійснювати особистий контроль за виконанням цих правил;
 • -суворо вимагати від представників замовника додержування правил виробничої дисципліни та внутрішнього розпорядку, які діють в Інституті біохімії НАН України;
 • -бути обов’язково присутніми при усіх експериментах, що реалізуються на обладнанні ЦКК.

3.5. Директор Інституту біохімії НАН України своїм Наказом, узгодженим з Бюро Відділення БФМБ, визначає графік роботи Центру та окремих наукових приладів/обладнання, встановлює необхідні особливості режиму роботи ЦКК та перелік вимог до вчених НАН України щодо використання наукових приладів/обладнання.

3.6. Відведення та розподіл робочого часу може провадитися на основі: погодинного розподілу, потижневого розподілу або помісячного розподілу.

а)  Для режиму роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 4 години відводяться на потреби Інституту біохімії НАН України; 2,5 години надаються безкоштовно для замовників з інших наукових організацій та установ НАН України; 1,5 години дозволяється надавати для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством.

б) При потижневому розподілі часу - 2 робочі дні цілком відводяться для потреб Інституту біохімії; 1,5 робочих дня - на потреби інших установ НАН України та 1,5 робочих дня дозволяється надавати для інших організацій;

в) При помісячному розподілі - виходити з розрахунку робочих днів, пропорція яких зберігається. Це створює можливість для представників замовника провадити експерименти, які потребують значного часу, що може суттєво перевищувати тривалість одного робочого дня.

3.7. Використання часу роботи наукових приладів/обладнання реєструється в робочих журналах встановленої форми.

 1. Порядок оформлення заявок

4.1. Установи НАН України (Замовник) повинні подати заявку на ім'я голови Центру (Виконавець), підписану керівником та завірену печаткою, в якій буде зазначено кількість вимірювань, назви об'єктів, що підлягають дослідженню.

4.2. Замовник надає обґрунтування використання обраного методу для його досліджень, з використанням літературних джерел (до 1 стр.)

4.3. Замовник повинен надати ксерокопію річного плану, де зазначені лазерні конфокальні чи мас-спектрометричні дослідження об'єктів, що надані Виконавцю на вимірювання, завірену підписом вченого секретаря установи.

4.4. Замовник надає довідку, завірену вченим секретарем своєї установи, щодо участі у міжнародних та державних грантах, якщо роботи по них виконуються на обладнанні ЦКК Інституту біохімії НАН України.

4.5. У разі відсутності вищезгаданих документів або якщо буде виявлено факт використання результатів вимірювання у звітах та публікаціях по грантах без врахування авторських прав співробітників ЦКК, Замовнику в подальшому буде відмовлено у безкоштовному проведенні робіт.

4.6. У разі виконання замовником вищезазначених умов між Замовником та Дирекцією Інституту біохімії НАН України укладається "ДОГОВІР" про проведення вимірювань на обладнанні ЦКК, який обов’язково повинен враховувати наступне:

а) Самостійно працювати на приладах ЦКК можуть тільки ті співробітники наукових установ та організацій НАН України, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи на аналогічних приладах.

б) Відшкодування дефіцитних та дорогих витратних матеріалів забезпечується Замовником згідно розрахунку витрат;

в) В разі необхідності проведення ремонтних робіт, їх вартість розподіляється пропорційно реально витраченому робочому часу між замовниками та Інститутом біохімії НАН України;

г) В друкованих працях, де наводяться дані, отримані на обладнанні ЦКК Інституту біохімії НАН України, Замовник окрім прямого посилання на установу, на обладнанні якої були отримані дані, зобов’язаний на загальному рівні дотримуватися авторських прав.

4.7. Для обговорення можливості проведення досліджень на обладнанні ЦКК в Інституті біохімії НАН України звертатись за адресою:

Київ, вул. Леонтовича, 9, Інститут біохімії НАН України

Відповідальні:

заст. директора з наукової роботи, акад. НАН України Сергій Олексійович Костерін,  тел.: (044) 234-16-53 та

та к.ф.-м.н. Карахім Сергій Олександрович, тел. (044) 234-11-57

Директор Інституту біохімії НАН України

академік НАН та НАМН України                                        С.В. КОМІСАРЕНКО