Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу. 24 січня (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь м.н.с. відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії Яценко Т.А. Тема доповіді: «Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за участі фрагментів фібриногену/фібрину»». Мова йде за апробацію кандидатської дисертації. До цього листа додаємо файл із тезами доповіді у авторському виконанні. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару. З повагою – С.О.Костерін.

Тема:

Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за участі фрагментів фібриногену/фібрину

Доповідач - Яценко Т.А., м.н.с. відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна

Науковий керівник – д.б.н. Гриненко Тетяна Вікторівна

Порушення балансу між системами зсідання крові та фібринолізу призводить до тромбоутворення або геморагічних станів, внаслідок чого розвиваються серцево-судинні захворювання різного характеру і складності. Фізіологічний фібриноліз контролюється утворенням полімерного фібрину та експонуванням в його молекулах центрів зв’язування плазміногену та тканинного активатора. Таким чином, протеїн-протеїнові взаємодії мають вирішальне значення в руйнування фібринових згустків фібринолітичною системою. Розкриття механізмів регуляції фібринолізу на рівні протеїн-протеїнових взаємодій відкриває можливості вирішення практичних задач медицини, пов'язаних з порушеннями фібринолітичної системи.

Метою досліджень було з’ясування молекулярних механізмів ініціації та регуляції фібринолітичного процесу за участі фрагментів та ділянок молекул фібриногену/фібрину. Відповідно до мети було поставлено наступні завдання:

  1. Визначити функціональну роль продуктів деградації фібриногену/фібрину на різних етапах фібринолітичного процесу.
  2. З’ясувати молекулярний механізм стимуляції Е-фрагментами фібриногену/фібрину активації плазміногену тканинним активатором.
  3. Дослідити роль іонів кальцію та ковалентної прошивки γ-ланцюгів D-доменів фібриногену/фібрину в ініціації фібринолітичного процесу.
  4. Дослідити можливість наявності в D-доменах фібриногену/фібрину окремих центрів зв'яування для різних кринглових структур молекули плазміногену.
  5. Розробити спосіб визначення активності тканинного активатора плазміногену в плазмі крові з використанням DD-фрагменту фібрину як стабільного стимулятора процесу активації.

В дослідженнях використано фізико-хімічні (спектрофотометрія, турбідиметрія, електрофорез), хроматографічні (гель-фільтрація, іонообмінна та афінна хроматографія), імунохімічні (ІФА, вестерн-блот аналіз) методи, визначення активності ензимів та статистичні методи.

В роботі продемонстровано участь фрагментів та окремих ділянок молекул фібриногену/фібрину в стимуляції активації плазміногену тканинним активатором та регуляції фібринолітичного процесу. Встановлено, що продукти деградації фібриногену та фібрину впливають на різні ланки фібринолітичного процесу. Висунуто припущення, що продукти гідролізу, які утворюються під час руйнування фібринового згустку, будуть уповільнювати його лізис за механізмом негативного зворотнього зв’язку. Визначено роль структурних перебудов молекули фібриногену на різних стадіях утворення полімерного фібрину та окремих ділянок Е і D-доменів в експонуванні центрів зв’язування плазміногену і тканинного активатора та ініціації фібринолізу. Розроблено і отримано патент на спосіб визначення активності тканинного активатора плазміногену з використанням DD-фрагменту фібрину.