Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 ВІДДІЛ БІОХІМІЇ М'ЯЗІВ

ksa 1

Завідувач – академік НАН України, д. б. н., професор Костерін Сергій Олексійович

Тeл.:+(044) 234 16 53, E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ біохімії м’язів було створено (спочатку – у форматі лабораторії) у травні 1944 р. Організатором та незмінним керівником відділу до січня 1970 р. був видатний біохімік член-кор. АН СРСР та АН УРСР, д.б.н., проф. Д.Л. Фердман. Із січня 1970 р. до травня 1973 р. обов’язки завідувача відділу виконувала к.б.н. В.А. Григор’єва, а з травня 1973 р. відділ очолював д.б.н. проф. М.Д. Курський. У вересні 1988 р. в інституті, відповідно до рішення Вченої ради після кадрової реорганізації відділу біохімії м’язів, було створено новий відділ – біохімічної кінетики (завідувач – С.О. Костерін), а у липні 1996 р. після структурної реорганізації інституту, відповідно до рішення Вченої ради Інституту,відділ біохімії м’язів було розформовано, а відділ біохімічної кінетики перейменовано у відділ біохімії м’язів.

На теперішній час у складі відділу працюють: 5 докторів та 6 кандидатів наук, 5 інженерів та лаборантів.

Найвагоміші наукові результати за 2018-2020 рр.:

Об’єктом досліджень співробітників відділу біохімії м’язів є біохімічні механізми регуляції концентрації іонів Са  в гладеньких м'язах та електро- та фармакомеханічного спряження в них.  Мета роботи: системне вивчення біохімічних механізмів Са2+-залежного контролю скоротливої активності гладеньком’язової клітини як складної кооперативної тензоелектрохімічної рецепторної системи, розробка молекулярно-динамічної моделі регуляції концентрації іонізованого Са в міоцитах маткі. Методи досліджень – препаративної та аналітичної біохімії, біохімічної мембранології, ензимології, спектрофотометрії, спектрофлуориметрії, потокової цитофлуориметрії, фотон-кореляційної спектроскопії, конфокальної мікроскопії, хімічної та біохімічної кінетики, математичного моделювання, тензометрії.

-           Показано, що калікс[4]аренхалконаміди С-1023, С-138, С-136, С-1024, С-1021 та С-137    (10-8  - 10-4 М) дозозалежно підвищують активність Са2+-транспортувальної АТР-гідролази плазматичних мембран клітин міометрія (акад. НАН України С.О.Костерін, к.б.н. Т.О.Векліч, к.б.н. О.А.Шкрабак).

- Встановлено, що калікс[4]рен С-1011 (1 мкМ) зменшує СССР-чутливий компонент поляризації мембран мітохондрій клітин Mock, проте на клітинах Ruk-Up1 цей показник збільшується. Зазначений калікс[4]рен зменшує виживаність клітин Mock та Ruk-Up1 на 45 та 11% відповідно (час інкубація - 24 год.) (д.б.н. Л.Г. Бабіч, д.б.н. С.Г.Шликов).

- Продемонстровано, що вибрані халкон-вмісні калікс[4]арени з різною ефективністю гальмують окислення ендогенних нуклеотидів в електрон-транспортувальному ланцюзі та спричинюють посилення генерації активних форм кисню в мітохондріях, що, можливо, призводить до інгібування систем обміну Са2+ в органелах та  біосинтезу NO (акад. НАН України С.О.Костерін, д.б.н. Ю.В.Данилович, к.б.н. Г.В.Данилович).

- З використанням NO-чутливого флуоресцентного зонду DAF-FM та методу лазерної конфокальної мікроскопії вперше продемонстровано продукцію оксиду азоту в свіжовиділених міоцитах міометрія щурів. З використанням детергентної техніки та специфічного інгібітора SERCA помпи тапсигаргіна показано, що джерелами оксиду азоту в міоцитах матки можуть виступати конститутивні NOS, асоційовані з плазматичною мембраною та, можливо, саркоплазматичним ретикулумом. З використанням методології солокалізації DAF-FM та специфічного щодо мітохондрій зонда MitoTracker Orange CM-H2TMRos продемонстровано, що потужним джерелом синтезу NO є мітохондрії, ефективність якого залежить від функціональної активності комплексів електрон-транспортувального ланцюга (академік НАН України С.О. Костерін, д.б.н. Ю.В. Данилович, к.б.н., к.х.н. С.О. Карахім, к.т.н. О.Ю. Чуніхін).

- Встановлено залежне від концентрації КН7 (інгібітор розчинної аденілатциклази) зростання концентрації іонізованого Са у матриксі мітохондрій за інкубації у Mg-середовищі.  Інгібітор розчинної аденілатциклази КН7, у концентрації до 75 мкМ, не впливає на концентрацію іонізованого Са у матриксі мітохондрій за інкубації органел у Mg,ATP-середовищі.

- Тіакалікс[4]арен С-1087 селективно пригнічує активність Са2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани і не впливає на активність Са2+-залежної АТРази, Na+,K+-АТРази, Mg2+-АТРази плазматичної мембрани. Інгібувальна дія тіакалікс[4]арену С-1087 на Са2+,Mg2+-АТРазну активність передусім пов’язана саме з кооперативним впливом двох просторово орієнтованих на калікс[4]ареновій платформі сульфоніламідинових груп, а не з дією тетрафенольного макроциклу як такого чи з дією окремої фармакофорної групи.

- Синтез NO в мітохондріях міометрія залежить від концентрації іонів К+ в реакційному середовищі та пригнічується у випадку застосування інгібіторів К+-каналів внутрішньої мітохондрійної мембрани. Одержані результати дозволяють припустити, що іони калію здійснюють регуляцію mtNOS, можливо шляхом впливу на концентрацію Са2+ в матриксі або через механізми осмосигналінгу.

- Утворення комплексу між тіакалікс[4]аренами, катіонами важких металів та КЛЛМ є достатньо ймовірним. Про що свідчить істотна енергія далекодіючих кулонівських та близькодіючих вандерваальсових взаємодій, значна кількість водневих зв'язків і, як наслідок, достатня стабільність комплексу ліганд – рецептор. Крім того, отримані результати свідчать про те, що ліганди зв'язуються із КЛЛМ у каталітичній кишені, тому можна припустити вплив тіакалікс[4]аренів на каталітичну активність кінази.

- У результаті скринінгу антифуринової активності похідних 1,3-оксазолу та пропану показано, що хімічна модифікація навіть малоактивних вихідних молекул може привести до значного поліпшення їх інгібіторних властивостей і це дозволяє використовувати вказані сполуки як стартовий матеріал для створення більш активних непептидних інгібіторів фурину.

- З використанням потенціалчутливих флуоресцентних зондів DіОС6(3) та JC-1 продемонстровано, що за функціональної активності Н+-Са2+ - обмінника, інтенсивний вихід  Са2+ з мітохондрій супроводжується зростанням поляризації їхньої внутрішньої мембрани, а вхід Н+ призводить до послідуючого зниження електричного потенціалу. Одержані результати якісно підтверджують електрогенність Н+-Са2+- обміну в мітохондріях міометрія.

- Удосконалена математична модель із застосуванням методології мереж Петрі спроможна передбачити кількісні зміни електричного потенціалу внутрішньої мітохондрійної мембрани залежно від часу за умови дії азиду натрію, антиміцину А, а також протонофору СССР.

- В результаті проведених досліджень показано, що в реакціях, в яких утворюється більш як один подвійний комплекс, в певних умовах (при сприятливих співвідношеннях констант швидкості та початкових концентрацій реагентів) може виявлятись ефект стрімкого зростання або стрімкого зниження швидкості реакції при зростанні концентрації певного реагенту, внаслідок чого швидкість змінюється на порядки швидше, ніж концентрація. Стрімке зростання та стрімке зниження швидкості може у деяких випадках відбуватися в одній реакції, що зумовлює утворення вкрай вузьких і гострих піків. Ці ефекти можуть мати важливе фізіологічне значення, оскільки дають можливість тонко регулювати метаболічні процеси.

 Вибрані публікації співробітників відділу біохімії м’язів за 2018-2020 рр.

Відомості про винахідницьку та патентно-ліцензійну роботу:

Векліч Т.О., Шкрабак О.А., Костерін С.О., Родік Р.В., Бойко В.І., Кальченко В.І. Патент на винахід № a201611842, МПК(2016.01): C07C 15/16, C07C 311/51, A61P 15/04. 5,11,17,23-тетра(трифтор)метил(фенілсульфоніліміно)-метиламіно-25,27-діоктилокси-26,28-дипропоксикалікс[4]арен (калікс[4]арен С-956) як селективний інгібітор Са2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани клітин міометрія / Векліч Т.О., Шкрабак О.А., Костерін С.О., Родік Р.В., Бойко В.І., Кальченко В.І., заявники та патентовласники Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України та Інститут органічної хімії НАН України. – заявл. 23.11.2016. Рішення про видачу патенту на винахід від 10.10.2018 № 24293/ЗА/18.

Монографії:

{spoiler title=Публікації opened=1}

 1. Данилович Ю.В., Данилович Г.В. Активні форми азоту і кисню в біохімічних процесах транспорту іонів кальцію та поляризації субклітинних структур гладенького м’яза. – К.: Наук. думка. – 2018, 238 с.
 2. Костерін С.О., Кальченко В.І., Векліч Т.О., Бабіч Л.Г., Шликов С.Г. Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком’язових клітин. Київ, Наукова думка, 2019, 266 с.  ISBN 978-966-00-1720-7.

У 2021 р. повинна вийти з друку («Наукова Думка») монографія Костеріна С.О. та Карахіма С.О. «Біохімічна кінетика». У 2020 р. подано та прийнято до друку («Наукова Думка») міждисциплінарну монографію Костеріна С.О. та Цимбалюк О.В. «Механокінетика вісцеральних гладеньких м’язів та її модуляція наноматеріалами».

{/spoiler}

Статті:

{spoiler title=Публікації opened=1}

 1. Mazur Iu.Iu., Veklich T.O., Shkrabak O.A., Mohart M.A., Demchenko A.M., Gerashchenko I.V., Rodik R.V., Kalchenko V.I., Kosterin S.O. Selective inhibition of smooth muscle plasma membrane transport Са2+,Mg2+-АТРase by calix[4]arene C-90 and its activation by IFT-35 compound // General Physiology and Biophysics. – 2018. – V. 37. – P. 223-231. DOI: 10.4149/gpb_2017035
 2. Veklich T.O., Nikonishyna Yu.V., Kosterin S.O. Pathways and mechanisms of transmembrane calcium ions exchange in the cell nucleus // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2018. – V. 90, N 4. – P. 5-24. doi: https://doi.org/10.15407/ubj90.04.005
 3. Veklich T.O., Shkrabak O.A., Nikonishyna Yu.V., Rodik R.V., Kalchenko V.I., Kosterin S.O. Calix[4]arene С-956 selectively inhibits plasma membrane Са2+,Mg2+-АТРase in myometrial cells // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2018. – V. 90, N 5. – P. 35-43. doi: https://doi.org/10.15407/ubj90.05.034
 4. Kolomiets O.V. Ways and mechanisms of transmemembrane exchange of Ca2+ in mitochondria / O.V. Kolomiets, Yu.V. Danylovych, H.V. Danylovych, S.O. Kosterin // Int. J. Phys. Pathophys. – 2018. – V. 9, N 3. - P. 1-24. DOI: 10.1615/IntJPhysPathophys.v9.i3.90
 5. Danylovych H. Methodology of Petri networks for simultaneous evaluation of the impact of different modifiers on the fluorescence of nucleotides from electron transport chain in isolated mitochondria and on the process of swelling / H. Danylovych, A. Chunikhin, Yu. Danylovych, S. Kosterin // J. Biotech. Comput. Biol. Bionanotech. (BioTechnologia). – 2018. – V. 99, N 1. – P. 37-48. DOI: https://doi.org/10.5114/bta.2018.73560
 6. Danylovych G.V. Calix[4]arene C-956 is effective inhibitor of H+-Ca2+-exchanger in smooth muscle mitochondria / G.V. Danylovych, O.V. Kolomiets, Yu.V. Danylovych, R.V. Rodik, V.I. Kalchenko, S.O. Kosterin // Ukr. Biochem. J. – 2018. – V. 90, N 1. – P. 25-31. doi: https://doi.org/10.15407/ubj90.01.025
 7. Danylovych G.V. The biosynthesis of nitric oxide from L-arginine. Nitric oxide formation features and its functional role in mitochondria / G.V. Danylovych, T.V. Bohach, Yu.V. Danylovych // Ukr. Biochem. J. – 2018. – V. 90, N 1. – P. 3-24. doi: https://doi.org/10.15407/ubj90.01.003
 8. Babich L.G., Shlykov S.G., Kushnarova-Vakal A.M., Kupynyak N.I., Manko V.V., Fomin V.P., Kosterin S.O.. The relationship between the ionized Ca concentration and mitochondrial functions. Ukr. Biochem. J., 2018, Vol. 90,N 3, P.32-40. doi: https://doi.org/10.15407/ubj90.03.032
 9. Чунихин А.Ю.. Многомерные числа и семантические системы счисления. Теоретические основы и приложения. - X međunaroni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za e-Obrazovanje, ITeO-2018, Banja Luka, 28-29.09.2018. – p.9-16. http://www.iteo.rs.ba/sites/default/files/ZBORNIK-ITeO-2018.pdf
 10. Labyntseva R., Yavorovska V., Bevza A., Drapailo A., Kalchenko V., Kosterin S. Thiacalix[4]arene-tetraphosphonate Eliminates Inhibitory Effects of Heavy Metals on Smooth Muscle Myosin S1 ATPase Activity. World Journal of Biochemistry and Molecular Biology. 2018; 3(2): 46-54. http://www.aascit.org/journal/wjbmb
 11. Labyntseva R. D., Yavorovska V. I., Bevza O. V., Kalchenko V. I. and Kosterin S. O. Calix[4]arenes as the effectors of smooth muscle myosin ATPase. In book "Myosin: Biosynthesis, Classes and Function", Nova Science Publishers, Inc. (USA). 2018. 89-135. http://dsr.univ.kiev.ua/pub/221915/
 12. Koltover V. K., Labyntseva R. D. and Kosterin S. O. Stable Magnetic Isotopes as Modulators of ATPase Activity of Smooth Muscle Myosin. In book "Myosin: Biosynthesis, Classes and Function", Nova Science Publishers, Inc. (USA). 2018: 135-159 http://dsr.univ.kiev.ua/pub/221917/
 13. Labyntsevа R.D., Yavorovska V.I., Bevza O.V., Drapaylo A.B., Kalchenko V.I., Kosterin S.O. Thiacalix[4]arenes remove the inhibitory effects of Zn cations on the myosin ATPase activity. Nanoscale Research Letters, 2018; 13(1):224. doi: 10.1186/s11671-018-2630-2.
 14. Osadchuk T.V., Shybyryn O.V., Semyroz A.V., Kibirev V.K.. Influence of organic solvents on the furin activity. Ukr. Biochem. J., 2018, 80 (5): 28-33. doi:https://doi.org/10.15407/ubj90.05.028
 15. Danylovych HV, Danylovych YV, Gulina MO, Bohach TV, Kosterin SO. NO-synthase activity in mitochondria of uterus smooth muscle: identification and biochemical properties. Gen Physiol Biophys. 2019; V.38, N1. P.39-50. DOI: 10.4149/gpb_2018034
 16. Danylovych, H.V., Danylovych, Y.V., Kosterin, S.O. Nitric oxide induced polarization of myometrium cells plasmalemma revealed by application of fluorescent dye 3,3'-dihexyloxacarbocyanine Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 2019, 56(1), P. 34-45 http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/45815
 17. Danylovych H.V. Sources and regularity of nitric oxide synthesis in uterus smooth muscle cells / H.V. Danylovych, Yu.V. Danylovych, T.V. Bohach, V.T. Hurska, S.O. Kosterin // Ukr. Biochem. J. – 2019. - V.91, N 4. – P. 33-40. doi:https://doi.org/10.15407/ubj91.04.033
 18. Shlykov S.G., Kushnarova-Vakal A.M., Sylenko A.V., Babich L.G., Chunikhin О.Yu., Yesypenko O.A., Kalchenko V.I., Kosterin S.O. Сalix[4]arene chalcone amides effects on myometrium mitochondria Ukr.Biochem.J. 2019. V. 91, N 3. P. 46-55. doi:https://doi.org/10.15407/ubj91.03.046
 19. Palienko K., Veklich T., Shatursky O., Shkrabak О., Pastukhov A., Galkin M., Chunikhin A., Rebriev A., Lasytsya A., Borisova T., Kosterin S. Membrane action of guanidine hydrochloride polymer-based biocide revealed on smooth muscle cells, nerve tissue and red blood platelates: a biocide driven pore-formation in phospholipid bilayers // Toxicology in Vitro, 60 (2019) 389–399. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.06.008
 20. Kosterin S.O., Karakhim S.O., Zhuk P.F. Consideration of the contribution of chemical (non-enzymatic) conversion of substrate in the general mechanism of enzyme reaction // Ukr. Biochem. J.– 2019.– 91, N 4.– P. 78-87. doi:https://doi.org/10.15407/ubj91.04.078
 21. Chunikhin A.Ju. Multidimensional Numbers and Semantic Numeration Systems: Theoretical Foundation and Application, JITA – Journal of Information Technology and Applications, PanEuropien University APEIRON, Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, JITA 8(2018) 2:49-53, (DOI: 10.7251/JIT1802049C).
 22. Alexander Yu. Chunikhin. On Concept of Creative Petri Nets. - arXiv:1910.09326v1 [cs.LO] https://arxiv.org/abs/1910.09326
 23. 23. Veklich T.O., Labyntseva R.D., Shkrabak O.A., Tsymbaluk O.V., Rodik R.V., Kalchenko V.I., Kosterin S.O. Inhibition of Nа++-ATPаse and activation of myosin ATPase by calix[4]arene C-107 cause stimulation of isolated smooth muscle contractile activity // Biochem. J. – 2020. – Т. 92, №1. – P. 21-30. https://doi.org/10.15407/ubj92.01.021
 24. 24. Векліч Т.О., Шкрабак О.А., Родік Р.В., Кальченко В.І., Костерін С.О. Калікс[4]арени С-107 та С-90 вбудовуються у ліпідний бішар плазматичних мембран та змінюють її структуру. Збірник наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології». 2020, 18(3): 373-380. ISSN1816-5230. www.imp.kiev.ua.nanosys.
 25. 25. Danylovych H.V., Danylovych Yu.V., Rodik R.V., Hurska V.T., Kalchenko V.I., Kosterin S.O. Calix[4]arenes modulate Ca2+-dependent processes smooth muscle cell mitochondria. Chemistry Research Journal. 2019; 4(6):109-122.
 26. 26. Danylovych H.V., Chunikhin A.Yu., Danylovych Yu.V., Kosterin S.O. Application of petri nets methodology for the examination of the bio(physico)chemical parameters of mitochondria functioning. ВioRxiv. – 2020. - 2020.01.22.915074; doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.22.915074.
 27. Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Єсипенко О. А., Кальченко В. І., Костерін С. О. Халконові калікс[4]арени - супрамолекулярні сполуки, які модулюють електронно-транспортний ланцюг мітохондрій гладенького м’язу. Збірник наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології». 2020; 18(3): 459-464.
 28. Shlykov S.G., Sylenko A.V., Babich L.G., Karakhim S.O., Chunikhin О.Yu., Yesypenko O.A., Kalchenko V.I., Kosterin S.O.     Calix[4]arene chalcone amides as effectors of mitochondria membrane polarization. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2020, 18, №3. P.473-485.
 29. Karakhim S.O., Zhuk P.F., Kosterin S.O. Kinetics simulation of transmembrane transport of ions and molecules through a semipermeable membrane // J. Bioenerg. Biomembr.– 2020.– Vol. 52, N 1.– P. 47-60.
 30. Avdieieva L., Chunikhin О. Modeling  of the phospholipid vesicular nanostructure formation process. - BioTechnologia. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology, 2019, vol. 100 (4), pp. 387–395. - doi.org/10.5114/bta.2019.90239.
 31. Chunikhin A.Yu., Marina.D. Sviatnenko M.D. On Concept of Petri Nets’ Receptors and Effectors. - arXiv:2001.04265 [cs.LO] – 11 p. preprint.{/spoiler}

 

Вибрані публікації співробітників відділу біохімії м’язів за 2014-2017рр.

{spoiler title=Публікації opened=0}

Монографії

 1. Kalchenko V.I., Cherenok S.A., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Komisarenko S.V., Vovk A.I., Tanchuk V.Y., Kononets L.A., Kukhar  V.P. Calixarene Phosphonous Acids: Synthesis and Biological Activity. Special Issue: 19th International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC-2012), Rotterdam, 8–12 July, 2012.  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. V.188. Issue 1-3. 2013. pp.232-237.
 2. Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Kalchenko V.I. Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes. pp. 293-327. In: BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY FOR MODERN MEDICINE. Edited by Prof. Serhiy Komisarenko. К.: Publishing House Moskalenko O.M. 2013, 704 p.
 3. Boiko V.V., Fesenko O.M., Gorchev V.F., Karakhim S.O., Dolgov L., Kiisk V., Sildos I., Gorelik V.S., Dovbeshko G.I. Luminescent Imaging of Biological Molecules and Cells on the Photonic Crystal Surface (P. 253-263). In Springer Proceedings in Physics Vol. 146: Nanomaterials Imaging Techniques, Surface Studies, and Applications.– Springer Science+Business Media New York, 2013.– 372 p.
 4. Комисаренко С.В., Кальченко В.И., Костерин С.А., Луговской Э.В., Лабынцева Р.Д., Черенок С.А., Бевза А.В. Каликс[4]аренметиленбисфосфоновые кислоты - перспективные наноэффекторы биохимических процессов – В кн.:«Нанотехнология». - Киев: Наукова думка. – 2014 г. –  С. 455-473.
 5. Долинский А.А., Авдеева Л.Ю., Цвилиховский Н.И., Шлончак А.В. Чунихин А.Ю. Разработка промышленных технологий получения липидных наноструктур и функциональных материалов на основе принципов дискретно-импульсного введения энергии.– Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине.– К.: Академпериодика, 2014. – 768 с. – С.615-620.
 6. Veklich T.O. Inhibitory peculiarities of calix[4]arenas C-90 action on the activity of plasma membrane Ca2+,Mg2+-ATPase of smooth muscle cells // Monograph: Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology. –: Lviv Polytecnic Publishing House, 2015. – P. 200-204.
 7. Долінський А.А., Шаркова Н.О., Авдєєва Л.Ю., Чуніхін О.Ю. Дослідження властивостей фосфоліпідних наноструктур, отриманих з використанням ефекту дискретно-імпульсного введення енергії. - Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ: Тематический сборник статей / под общей ред.А.А.Долинского; Институт технической теплофизики НАН Украины. - К.:Академпериодика, 2015. -464 с. - С.210-214.
 8. Карахим С.А., Жук П.Ф.. Детальный баланс в циклических реакциях: за и против.– LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016.– 324 c. (ISBN 978-3-659-80935-4)
 9. Кальченко В.И., Костерин С.А., Веклич Т.А., Родик Р.В., Шкрабак А.А., Мазур Ю.Ю., Слинченко Н.Н. Синтез новых перспективных утеростимуляторов на основе каликсаренсульфониламидинов и их биохимическая активность // Монографія: Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва. – Київ: Академперіодика, 2016. – P. 224-235.
 10. Костерін С.О., Бабіч Л.Г., Шликов С.Г., Данилович Ю.В., Векліч Т.О., Мазур Ю.Ю. БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РЕГУЛЯЦІЯ Са2+-ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ СИСТЕМ  ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН (Київ: Наукова думка, 2016. – 210 с.  ISBN 978-966-00-1548-7)

  

Статті

 

 1. Shatursky O.Ya., Kasatkina L.A., Rodik R.V., Cherenok S.O., Shkrabak A.A., Veklich T.O., Borisova T.A., Kosterin S.O., Kalchenko V.I. Anion carrier formation by calix[4]arene - bis-hydroxymethylphosphonic acid in bilayer membranes // Organic Biomolecular Chemistry. – 2014. – Vol. 12. – P. 9811-9821.
 2. Veklich T.O., Shkrabak A.A., Slinchenko N.N., Mazur I.I., Rodik R.V., Boyko V.I., Kalchenko V.I., Kosterin S.O.. Calix[4]arene С-90 selectively inhibits Ca2+,Mg2+-АТРаse of myometrium cell plasma membrane // Biochemistry (M). - 2014. - Vol. 79, № 5. - P. 417-424.
 3. Mazur I., Kosterin S., Veklich T., Shkrabak O. Gibbs-Donnan potential as a tool for membrane vesicles polarization // Journal of Biophysical Chemistry. – 2014. – Vol. 5, N 2. – P. 78-89.
 4. Векліч Т.О., Шкрабак О.А., Мазур Ю.Ю., Родік Р.В., Кальченко В.І., Костерін С.О. Кінетика інгібіторної дії калікс[4]арену С-90 на активність транспортної Ca2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани гладеньком`язових клітин. // Укр. біохім. журн. - 2014. - Т.86, № 5. – С. 37-46.
 5. Шликов С.Г., Бабіч Л.Г., Євтушенко М.Є., Карахім С.О., Костерін С.О. Модуляція мембранного потенціалу мітохондрій міометрія антагоністами кальмодуліну // Ukr. Biochem. J. – – Т.86, №1. – С.29-41.
 6. Коломієць О. В., Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. Са2++-обмін у мітохондріях міометрія // Ukr. Biochem. J. – 2014. – V. 86. N – P. 41-48.
 7. Данилович Ю.В., Данилович Г.В., Коломієць О.В., Костерін С.О., Карахім С. О., Чуніхін О.Ю. Дослідження впливу нітрозактивних сполук на поляризацію внутрішньої мембрани мітохондрій в міоцитах матки щурів із використанням потенціалчутливого флуоресцентного зонда DіОС6(3) // Укр. біохім. журн. – 2014. - Т. 86, №1. - С. 42-55.
 8. Коломієць О.В., Данилович Ю.В., Данилович Г.В. Костерін С.О. Н+–Са2+-обмінник у мітохондріях міометрія // Ukr. Biochem. J. – 2014. - Vol.86, N - P. 41-48.
 9. Khyzhnyak S. V., Sorokina V., Stepanova L.I., Kaplia A.A. Functional and dynamic state of inner mitochondrial membrane of sarcoma 37 in mice under administration of sodium dichloroacetate // Ukr. Biochem. J. – 2014. – 86, ~ № 6. - P. 106-118.
 10. Вадзюк О.Б. АТР-чутливі канали м’язевих клітин: властивості та фізіологічна роль. // Ukr. Biochem. – 2014. – V.86, N3, - P. 5-22.
 11. Vadzyuk O.B., Kosterin S.O. Activation of glybenclamide-sensitive mitochondrial swelling under induction of cyclosporine A sensitive mitochondrial pore. // Ukr. Biochem. – 2014. – V.86, N4. - P.51-61.
 12. Hongjin Lv, Jie Song, Y. V. Geletii, J. W. Vickers, J. M. Sumliner, D. G. Musaev, P. Kogerler, P. F. Zhuk, J. Bacsa, G. Zhu, C. L. Hill. An Exceptionally Fast Homogeneous Carbon-Free Cobalt-Based Water Oxidation Catalyst // J. Am. Chem. Soc.– 2014.– Vol. 136 (26).– P. 9268–9271.
 13. Borysov A., Krisanova N., Chunihin O., Ostapchenko L., Pozdnyakova N., Borisova T. A comparative study of neurotoxic potential of synthesized polysaccharide-coated and native ferritin-based magnetic nanoparticles // Croat. Med. J. – 2014. – № – P. 195-205.
 14. Кольтовер В. К., Лабынцева Р. Д., Люлько А. А., Карандашев В. К., Костерин С. А.  Магнитный изотоп магния - 25Mg ускоряет реакцию гидролиза АТР миозином // Доповіді НАН України – 2014. – №1. – С.160-167.
 15. Лабинцева Р.Д., Бевза О.В., Бевза А.А., Люлько А.О., Харченко С.Г., Кальченко В.І., Костерін С.О. Захисний вплив тіакалікс[4]арен-тетрасуфонату на інгібування АТР-гідролазної активності субфрагмента-1 міозину міометрія катіонами важких металів // Укр.біохім.журн.  – 2014. –  86, № 6.
 16. Burdyga T., Borysova L. Calcium signalling in pericytes // J. Vasc. Res. – 2014. V. 51, N3. - Р. 190-199.
 17. Noble D, Borysova L, Wray S, Burdyga T. Store-operated Ca²⁺ entry and depolarization explain the anomalous behaviour of myometrial SR: effects of SERCA inhibition on electrical activity, Ca²⁺ and force. Cell Calcium. - 2014. – V.56, N3. – P.188-194
 18. Igor O. Shmarakov, Iuliia P. Mukha, Volodymyr V. Karavan, Olexander Yu. Chunikhin, Mykhailo M. Marchenko, Natalia P. Smirnova and Anna M. Eremenko. Tryptophan-Assisted Synthesis Reduces Bimetallic Gold/Silver Nanoparticle Cytotoxicity and Improves Biological Activity//  Nanobiomedicine, 2014,  1 :6. doi: 10.5772/59684
 19. Бабіч Л.Г., Шликов С.Г., Костерін С.О. Транспорт йонів Са у мітохондріях гладеньких м`язів // Укр.біохім.журн. – – Т.86, №6. – С.18-30
 20. Vadzyuk O.B., Kosterin S.O. Diazoxide attenuates ROS generation and exerts cytoprotection under conditions of ROS overproduction in rat uterus cells. Turk J Biol (2015) 39: 447-454.
 21. Векліч Т.О., Мазур Ю.Ю., Костерін С.О. Mg2+,АТР-залежна кальцієва помпа плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин. І. Структурна організація та властивості // Укр. біохім. журн. - 2015. - Т. 87, № 1. - С. 5-20.
 22. Векліч Т.О., Мазур Ю.Ю., Костерін С.О. Mg2+,АТР-залежна кальцієва помпа плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин. ІІ. Регуляція активності // Укр. біохім. журн. - 2015. - Т. 87, № 2. - С. 5-25.
 23. Danylovych Yu.V. Electrochemical potential of the inner mitochondrial membrane and Ca2+ homeostasis of myometrium cells / Yu.V. Danylovych, S.A. Karakhim, G.V. Danylovych, O.V. Kolomiets, S.O. Kosterin // Ukr. Biochem. J. – 2015. – V. 87, N – P. 56-65.
 24. Danylovych Yu.V., Karakhim S.A., Kolomiets O.V., Danylovych G.V., Kosterin S.O. Identification of nitric oxide in mitochondria of myometrium cell // Biopolymers and Cell.–– 31, N 3.– P. 174–178.
 25. Капля А.А. Закономерности влияния ионов железа на АТP-азные активности клеточных мембран гладких мышц ободочной кишки и почек крыс. Biochem. J. 2015; 87 (1): 83 - 90.
 26. Shlykov S.G., Babich L.G., Yevtushenko M.E., Karakhim S.O., Kosterin S.O. Calmodulin antagonists effect on Ca2+ level in the mitochondria and cytoplasm of myometrium cells // Ukr. Biochem. J. – 2015. – Vol. 87,N 5. – 54-60.
 27. Лабинцева Р. Д., Бевза А. А., Люлько А. О., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. Калікс[4]арен С-99 інгібує АТРазну активність міозину та змінює структурну організацію скоротливих філаментів міометрія // The Ukrainian Biochemical Journal. - 2015. – 87, N – P. 95-103.
 28. Kibirev V.K., Osadchuk T.V., Kozachenko O.P., Kholodovych V., Fedoryak O.D., Brovarets V.S. Synthesis, biological evaluation and docking of novel bisamidinohydrazones as non-peptide inhibitors of furin. // Ukr. Biochem. , 2015, Vol. 87, N 1, p. 55-63.
 29. Kibirev V.K., Osadchuk T.V., Rodik V.R., Kalchenko V.I. Furin inhibitors of the derivatives of calyx[4]arene CX3im. // Ukr. Biochem. J., 2015, Vol.87, N 3, P. 31-36;
 30. Borysova L., Burdyga T. Evidence that NO/cGMP/PKG signalling cascade mediates endothelium dependent inhibition of IP3R mediated Ca2+ oscillations in myocytes and pericytes of ureteric microvascular network in situ// Cell Calcium. – 2015. doi: 10.1016/j.ceca.2015.08.006.
 31. Капля А. А., Сорокина Л.В., Хижняк С.В. Перепрограммирование энергетического метаболизма митохондрий в злокачественных новообразованиях. Biochem. J.      2015; 87 (6): 19-35.
 32. Vadzyuk O.B. Protective effects of potassium transport in mitochondria from rat myometrium under activation of mitochondrial permeability transition pore. Ukr. Biochem. J., 2015, Vol. 87, N 6, 86-94.
 33. Danylovych H.V. Evaluation of functioning of mitochondrial electron transport chain with NADH and FAD autofluorescence / H.V. Danylovych // Ukr. Biochem. J. – 2016. – V. 88, N 1. – P. 31-43.
 34. Danylovych Yu.V. The use of the Petri net method in the simulation modeling of mitochondrial swelling / Yu.V. Danylovych, A.Y. Chunikhin, G.V. Danylovych, O.V. Kolomiets // Ukr. Biochem. J. – 2016. – V. 88, N 4. – P. 66-74.
 35. Данилович Г.В. Калікс[4]арени як модулятори енергозалежної акумуляції Са2+ та функціонування електронно-транспортного ланцюга в мітохондріях гладенького м’яза / Г.В. Данилович, Ю.В. Данилович, Р.В. Родік, В.І. Кальченко, О.Ю. Чуніхін // Фізіол. журн. – 2016. – Т. 62, №5.
 36. Долінский А.А., Авдєєва Л.Ю., Шаркова Н.О., Чуніхін О.Ю. Дослідження особливостей впливу методу дискретно-імпульсного введення енергії на процес утворення ліпідних наноструктур // Доповіді НАН України.– 2016, №4. – c. 49-54.
 37. Гридина Н.Я., Гупал А.М., Драгунцова Н.Г., Тарасов А.Л., Чунихин А.Ю. Разработка метода программного анализа перераспределения параметров белковых структур у больных с глиомами головного мозга // Компьютерная математика.– 2016, №1. – с. 119-124.
 38. Veklich T.O. The comparative study of the inhibitory influence of calix[4]arene C-90 on the activity of Ca2+,Mg2+-ATPases in plasma membrane and sarcoplasmic reticulum in myometrium сells // Ukr. Biochem. J. – 2016. – V. 88, N 2. – Р. 5-15.
 39. Vadzyuk O.B., Kosterin S.O. Mitochondria from rat uterine smooth muscle possess ATP-sensitive potassium channel. Saudi Journal of Biological Sciences. 2016, Accepted/Published Online: 31.01.2016 http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2016.01.045
 40. Kaplia A.A. The influence of heavy metal ions, spermine and sodium nitroprusside on ATP-hydrolases of cell membranes of rat colon smooth muscle. Ukr. Biochem. J. 2016; 88 (4): 20-28.
 41. Babich L. G., Shlykov S. G., Kushnarova A. M., Kosterin S. O. Ca2+ -dependent regulation of the Ca2+ concentration in the myometrium mitochondria. I. Trifluoperazine effects on mitochondria membranes polarization and [Ca2+]m . Ukr. Biochem. J., 2016, Vol. 88,N 4, P.5-11.
 42. Osadchuk T.V., Shybyryn O.V., Kibirev V.K. Chemical structure and properties of low-molecular furin inhibitors. The Ukrainian Biochemical Journal. (2016) 88, (6): 5-25.
 43. Koltover V. K., Labyntseva R. D., Karandashev V. K., and Kosterin S. O. Magnetic Isotope of Magnesium Accelerates ATP Hydrolysis Catalyzed by Myosin //  Biophysics, 2016, Vol. 61, No. 2, pp. 200–206.
 44. Labyntseva R.D., Bevza O.V., Lytvyn K.V., Borovyk M.O., Rodik R.V., Kalchenko V.I. , Kosterin S.O. Calix[4]arene C-90 and its analogs activates ATPase of the myometrium myosin subfragment-1 // Ukr. Biochem. J., 2016, Vol. 88, № 5, рр.48-61.
 45. Семенцов Ю.І., Ковальська Є.О., Картель М.Т., Чуніхін О.Ю. Деагломерація вуглецевих нанотрубок у водних розчинах меламіноформальдегідного, нафталіноформальдегідного, лігносульфонатного пластифікаторів. // Хімія, фізика та технологія поверхні.– 2016.– Т. 7, № 2.– С. 202-213.
 46. Galkin M.A., Chunihin О.Yu., Pastukhov A.O., Sivko R.V., Leshchenko O.V., Bochechka O.O., Borisova Т.O., Pozdnyakova N.G.. Comparative Study of the Effects of Detonation Nanodiamonds with Varied Properties of Functional State of Brain Nerve Terminals. // Biotechnologia – V. 9, No 6.– 2016. – P. 28-38.
 47. Babich L. G., Shlykov G., Kushnarova A. M., Kosterin S. O. Ca2+ -dependent regulation of the Ca2+ concentration in the myometrium mitochondria. II . Ca2+ effects on mitochondria membranes polarization and [Ca2+]m Ukr. Biochem. J., 2017, Vol. 89, N 3. Р.17-24.
 48. Kupynyak N.I., Ikkert O.V., Shlykov S.G., Babich L.G., Manko V. Mitochondrial ryanodine-sensitive Ca2+ channels of rat liver. Cell Biochem Funct. 2017, Vol.35, N1. P.42-49.
 49. Babich, L.G., Shlykov, S.G., Kushnarova, A.M., Esypenko, O.A., Kosterin, S.O. Calix[4]arene chalcone amides - The nanosize modulators of polarization of mitochondrial membranes and content of the ionized Ca in them Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 2017, Vol.15, N1. 193-202.
 50. Т.О. Векліч, О.А. Шкрабак, Ю.В. Ніконішина, Р.В. Родік, В.І. Кальченко, С.О. Костерін. калікс[4]арен C-90 як перспективна супрамолекулярна сполука для регуляції активності Са2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин // Збірник наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 373-380.
 51. Коломієць О.В. Шляхи та механізми трансмембранного обміну Са2+ в мітохондріях / О.В. Коломієць, Ю.В. Данилович, Г.В. Данилович, С.О. Костерін // Фізіол. журн. – 2017. – Т. 63, № 4. – С. 87-104.
 52. Данилович Ю.В. Дія калікс[4]аренів на транспорт Са2+, електричний потенціял та активність електрон-транспортувального ланцюга в мітохондріях гладенького м’язу / Ю.В. Данилович, Г.В. Данилович, О.В. Коломієць, Р.В. Родік, В.І. Кальченко, С.О. Костерін // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 365-371.
 53. Danylovych H.V. Calix[4]arenes as Modulators of Energy-Dependent Ca2+-Accumulation and Functioning of the Electron Transport Chain in Smooth Muscle Mitochondria / Н.V. Danylovych, Yu.V. Danylovych, R.V. Rodik, V.I. Kalchenko, A.Ju. Chunikhin // Int. J. Phys. Pathophys. – 2017. – V. 8, N 3. - P. 1-12.
 54. V.Osadschuk, O.V.Shybyryn, A.V.Semyroz, O.M.Bondarenko, V.K.Kibirev. Influence of cations on furin activity. Ukr.Biochem. J. 2017. – vol. 89, № 5. – P. 15-20.
 55. Kaplia A.A Different sensitivity of Na+,K+-ATPase and Mg2+-АТРase to ethanol and arachidonic acid in rat colon smooth muscle under pretreatment of cellular membranes with Ds-Na Ukr. Biochem. J., 2017, 89 (2):70-77. 
 56. Dovbeshko G.I., Gnatyuk O.P., Karakhim S.O., Doroshenko T.P., Romanyuk V.R. Surface enhanced imaging and IR spectroscopy of the biological cells on the nanostructured gold film // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.– 2017.– V. 20, N 2.– P. 159-167.

{/spoiler}