Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 

1. Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів [Текст] / Н. П. Пасмор. - К.: Кондор, 2007. - 116 с.

2. Столяр, Оксана Борисівна. Молекулярна біологія [Текст] : навчальний посібник / О. Б. Столяр ; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Київ : КНТ, 2017. - 224 с. : іл. ; 20 см. - ISBN 978-966-373-772-0 (в тв. опр.)

3. Біологічна і біоорганічна хімія [Текст] : підручник
Кн. 1 : Біоорганічна хімія / Б. С. Зіменковський [та ін.] ; ред.: Б. С. Зіменковський, І. В. Ніженковська. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 2017. - 272 с. - ISBN 978-617-505-585-4

4. Біологічна і біоорганічна хімія [Текст] : підручник
Кн. 2 : Біологічна хімія / Ю. І. Губський, І. В. Ніженковська, М. М. Корда ; ред.: Ю. І. Губський, І. В. Ніженковська. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 2017. - 544 с. - ISBN 978-617-505-556-4 

5. Марінцова, Наталія Геннадіївна. Біологічна хімія [Текст] : підручник / Н. Г. Марінцова, С. В. Половкович, В. П. Новіков ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 336 с. - ISBN 978-617-607-460-1

6. Скляров, Олександр Якович. Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студентів стоматол. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. - : Укрмедкнига ; Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 705 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 692-694. - 1000 экз. - ISBN 978-966-673-194-7

7. Мардашко, Алексей Алексеевич. Биологическая и биоорганическая химия [Текст] : учеб. пособие / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. - 2-е изд. - К. : Каравелла, 2017. - 248 с. - Лит.: с. 247. - ISBN 978-966-8019-88-1
Содержит краткое изложение всех разделов дисциплины, дает ответы на ключевые контрольные вопросы, предусмотренные Типовой программой МОЗ Украины, поможет ориентироваться в большом объеме материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях по дисциплине.

8. Євдокименко, Павло Валерійович. Біль у ногах. Що потрібно знати про своє захворювання [Текст] / [П. В. Євдокименко]. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 3219, [1] с. : рис. - (Рекомендації досвідченого фахівця) (Поради лікаря Євдокименка). - Бібліогр.: с. 317-319. - ISBN 978-966-10-2063-3

9. Назаревич, Леся Т. Українська мова для іноземців. Практикум. Рівень В1-В2 [Текст] / Леся Назаревич, Наталя Гавдида ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, Каф. укр. та інозем. мови. - 2-ге вид., змін. й допов. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. - 210, [1] p. : іл. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. [211]. - 1000 экз. - ISBN 978-617-7331-43-7
"Українська мова для іноземців" - максимально поєднує у собі культурологічний аспект із комунікативно-граматичним. Курс загалом складається з 8 модулів, які включають 17 розмовних тем ("Я і моя сім'я", "Житло", "Сфера послуг (Ресторан. Торгівля. Банк, Лікарня. Перукарня. Готель. Вокзал. Пошта)", "Наукові відкриття", "Традиції України" тощо); розширений українсько-англійський словник; запитання до текстів; таблиці для вивчення граматики української мови та різноманітні вправи на закріплення теоретичних знань та комунікативних навичок. До кожної теми підібрано засоби стилістичного увиразнення мовлення: епітети, синоніми, антоніми, фразеологізми, які розкривають багатство української мови. Особливою родзинкою підручника є завдання, розроблені на основі текстів українських пісень ("Червона рута", "Люблю цей світ", "Все буде добре" тощо), які дозволяють поєднати вивчення української мови із музикою, а також розширити знання учнів про нашу культуру та та традиції.

10. Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок [Текст] : НПАОП 0.00-1.69-13 : [затв. ...02.12.2013 № 892] / М-во енергетики та вугіл. пром-сті України. - : Основа ; Харків : Індустрія, 2014. - 190 с. - (Нормативно-правовий акт з охорони праці). - 500 экз.

11. Біологія людини [Текст] : навч. посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; за ред. О. І. Плиски. - Київ : Кондор, 2015. - 269, [1] с. : мал., табл. - Л-ра: с. 264-266. - ISBN 978-966-2781-97-7
Посібник містить сучасні уявлення про структурну організацію тіла людиини, перебіг основних фізіологічних процесів та заходи, які запобігають ураженню систем органів людини та забезпечують надання першої медичної допомоги.

12. English. Словник англійсько-український, українсько-англійський [Текст] = Dictionary English-Ukraine, Ukraine-English : [посіб. для загальноосвіт. та вищ. навч. закл.] / [упоряд. та заг. ред. В. Т. Бусела]. - 2-ге вид., стер. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2016. - X, 410 p. - ISBN 978-966-569-150-3

13. Жегунов, Геннадий Федорович. Биология клетки [Текст] : учебник / Г. Ф. Жегунов, Д. В. Леонтьев, Е. В. Щербак ; общ. ред. Г. Ф. Жегунов. - Харьков : ФЛ-П Залогин С. А., 2016. - 512 с. : рис. - ISBN 978-966-8391-51-4

14. Словник італійсько-український, українсько-італійський [Текст] : 230000 + 210000: два в одному томі: 440000 одиниць перекладу / під заг. ред. В. Бусела. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2013. - 1136 с. - Загл. обл. : Італійсько-український, українсько-італійський словник. - Парал. тит. арк.: італ. - ISBN 978-966-569-288-1 (в опр.)

15. Помогайбо, Валентин Михайлович. Генетика людини [Текст] : навч. посібник / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. - Київ : Академія, 2014. - 280 с. : табл., рис. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-426-0

16. Губарев, Виктор Кимович. История Украины [Текст] : универсальный иллюстрированный справочник / В. К. Губарев. - Донецк : БАО, 2010. - 576 с.: ил. - ISBN 978-966-481-358-4

17. Ушаков, В. Н. Маршал Жуков [Текст] : [документальное издание] / В. Н. Ушаков. - Киев : Арий, 2016. - 288 с. : ил. ; 20 см. - (Тайны истории). - 1000 экз. - ISBN 978-966-498-450-5 (в пер.)
В книге описаны события периода Великой Отечественной войны, а также тяжелые для Георгия Константиновича послевоенные годы. Маршал Жуков прошел войну от самого первого до самого последнего дня. Роль этого человека в великой Победе невероятно велика. Он был единственным талантливым военачальником в Ставке Верховного Главнокомандования, которая осуществляла руководство вооруженными силами СССР в годы войны. Вот список фамилий членов Ставки: Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Шапошников. За исключением Шапошникова все эти люди были партийными бюрократами и для такой тяжелой войны оказались абсолютно непригодными. Шапошников же был человеком очень больным, он умер еще до окончания войны, и занимался в основном штабной работой, никогда не переча Сталину и не беря на себя ответственность. Жуков оказался единственным офицером, военачальником среди этой кучки бесполезных деятелей партии и правительства в самое тяжелое для страны время. Он принимал участие в принятии каждого стратегического решения того времени и не было бы его на том месте, куда его определила история, совсем еще не известно, как бы закончилась самая кровопролитная война в истории человечества.

18. Івченко, А. О. Новий орфографічний словник української мови [Текст] : 43000 слів / А. О. Івченко. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2007. - 712 с. ; 20 см. - 3000 пр. экз. - ISBN 978-966-408-119-8 (в опр.)
Орфографічний словник української мови містить понад 40 000 слів. Призначений для найширших кіл користувачів: викладачів та студентів, учнів середніх і спеціальних навчальних закладів, науковців, службовців, а також для всіх, хто прагне вдосконалювати знання української мови. Лексична система української мови зазнала суттєвих змін за останнє десятиріччя, передусім у мас-медійному, офіційно-діловому й науковому стилях, тому в словнику приділено особливу увагу фіксації нової лексики.

19. Константин Гордиенко [Текст] : [документальное издание] / А. И. Гуржий, А. И. Палий. - Київ : Арій, 2013. - 208 с. : ил. ; 20 см. - (Гетманы Украины и их эпоха). - 1000 экз. - ISBN 978-966-498-268-6 (в пер.)
В книге на основании значительного количества документального материала и исторической литературы в научно-популярной форме описана жизнь и деятельность одного из наиболее ярких представителей «запорожского товарищества» — кошевого атамана Костя (Константина) Гордиенко. Несколько раз избираемый казаками своим предводителем, он был сторонником обладателя булавы И. Мазепы, выступал против российского царя Петра І в союзе со шведским королем Карлом XII, тесно сотрудничал с украинским гетманом в эмиграции Ф. Орликом. Много героических и трагических событий, неразгаданных тайн связано с именем К. Гордиенко, о которых и пойдет речь в этой книге.

20. Шувар, Іван Антонович. Особливо небезпечні рослини України [Текст] : навч. посібник / І. А. Шувар, В. П. Гудзь, А. І. Шувар ; за ред. І. А. Шувара. - К. : Центр учбов. л-ри, 2017. - 192 с. - Скор.: с. 5. - Л-ра: с. 185-189. - ISBN 978-617-673-196-2
Розкрито особливості особливо небезпечних рослин України, які порушують баланс співіснування природних угруповань, проаналізовано особливості рослин-алергенів та отруйних рослин, що негативно впливають на здоров'я людини.

21. Ріст і розвиток людини [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / [В. С. Тарасюк та ін.] ; за ред. В. С. Тарасюка, І. Ю. Андрієвського. - 2-ге вид., випр. - К. : Медицина, 2013. - 399, [1] с. : мал., табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Л-ра: с. 397. - ISBN 978-617-505-248-8
Розглянуто організм людини в періоди ембріонального розвитку плода, дитячого віку, статевого дозрівання, зрілості та старечого віку.

22. Лисиця, Андрій Валерійович. Біохімія. Практикум [Текст] : навч. посібник / А. В. Лисиця. - Суми : Унів. кн., 2017. - 239, [1] с. : рис., табл. - Дод.: с. 207-235. - Л-ра: с. 236-237. - Предм. покажч.: с. 238-239. - ISBN 978-966-680-444-3
Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості, лабораторні роботи та питання для контролю за їх виконанням.

23. Пиріг, Руслан Якович. Михайло Грушевський [Текст] : біогр/ нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак ; [голов. ред. А. С. Мнишенко ; ред. Н. В. Леонова ; худож.-оформ. М. Б. Гутман]. - Київ : Либідь, 2016. - 574, [2] с. : іл., фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 567-573. - ISBN 978-966-06-0731-6
Книгу присвячено 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. Подано біографічний портрет видатного українського інтелектуала, громадсько-політичного і державного діяча Михайла Грушевського.

24. Дедлов, В. Л. Киевский Владимирский собор и его художественные творцы [Текст] : с автотипическими снимками / В. Л. Дедлов. - Репр. воспроизведение изд. (М. : Издание книжного магазина Гросманъ и Кнебель, 1901). - К. : Видавець Олег Філюк, 2014. - 90 с. : ил. - (Вопросы науки, искусства, литературы и жизни ; № 25). - ISBN 978-617-7122-44-8

25. Гирич, Ігор Борисович. Магдебурзьке серце Києва [Текст] : издания для досуга / І. Б. Гирич. - Київ : Либідь, 2014. - 84 с. : фот. - (Твій Київ). - ISBN 978-966-06-0671-5 :
Поділ із цілковитою підставою іменують магдебурзьким серцем Києва, шануючи ознаку нашої традиційної європейськості. Багатий на фактаж і яскраві постаті культурологічний нарис історика І. Гирича – одна з розвідок серії «Твій Київ». Книжку ілюстровано архівними світлинами й сучасними зображеннями пам’яток унікального історичного району столиці.
Для широкого загалу читачів, залюблених у Київ.

26. Гирич, Ігор Борисович. Під захистом святого Володимира: Університет та його околиці [Текст] : издания для досуга / І. Б. Гирич. - Київ : Либідь, 2014. - 77 с. : фот., іл. - (Твій Київ). - ISBN 978-966-06-0669-2
Ця книжка є своєрідною лоцією для мандрівця одним із цікавіших районів старого Києва – університетськими кварталами. Місцевість, де в XIX ст. постали споруди Університету святого Володимира, приваблює не лише своїм архітектурно-мистецьким обличчям: вона зберігає безцінну історичну пам'ять. Саме в околицях університету кристалізувалося громадське життя України модерного часу, саме тут формувалася новітня українська інтелектуальна еліта. Про це й розповідає автор, прямуючи разом із читачем чудовими вулицями Паньківщини, бульваром Шевченка та прилеглими до нього кварталами. Для широкого читацького загалу.

27. Куліш, Пантелеймон Олександрович. Повість про український народ [Текст] / Пантелеймон Куліш ; [упоряд. та авт. вступ. ст. В. Івашків ; пер. з рос. Я. Приходи]. - Тернопіль : Терно-граф, 2016. - 226, [2] с. : портр. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Хронол. покажч.: с. 225. - ISBN 978-966-457-301-3
У "Повісті про український народ" стисло й доступно викладено історію України від початків козацтва до XIX сторіччя. Особливістю твору є виразна та послідовна національно-патріотична позиція автора, цікавий погляд на головні події нашої минувшини.

28. Золенкова, О. Словник італійсько-російсько-український, українсько-російсько-італійський [Текст] = Dizionario italiano-russo-ucraino, ucraino-russo-italiano : словарь / О. Золенкова, Д. Рудзанте, К. Золенкова. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. - 367 с. - Текст парал. італ., рос., укр. - ISBN 978-966-408-392-5

29. Третьяков, А. Привіт з Хрещатика [Текст] / А. Третьяков. - К. : Либiдь, 2015. - 80 с. : іл. - (Серія "Твій Київ"). - ISBN 978-966-06-0691-3

30. Малая энциклопедия врача-эндокринолога [Текст] : справочное издание. Кн.1 / А.С. Ефимов, Н.А. Зуева, Н.Д. Тронько, Н.А. Скробонская. - К. : ООО "ДСГ Лтд", 2005. - 120 с. - (Б-ка практикующего врача). - ISBN 966-7013-23-5

31. Малая энциклопедия врача-эндокринолога [Текст] : справочное издание. Кн.2 / А.С. Ефимов, Н.А. Зуева, Н.Д. Тронько, Н.А. Скробонская. - К. : ООО "ДСГ Лтд", 2005. - 140 с. - (Б-ка практикующего врача). - ISBN 966-7013-23-5

32. Сучасний словник іншомовних слів. Походження слів. Розгорнуті пояснення.Слова-синоніми [Текст] : словник / уклад. Л. І. Нечволод. - Х. : Торсінг плюс, 2014. - 768 с. - ISBN 978-966-404-941-9

33. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник [Текст] : 70000 слів та словосполучень / [уклад. М. Г. Зубков]. - 3-тє вид., випр. і доп. - Харків : ВД "Школа", 2014. - 688 с. ; 20 см. - 3000 пр. экз. - ISBN 966-8114-29-9 (в опр.)

34. Бура, М. В. Біофізика сенсорних систем [Текст] : навч. посібник / М. В. Бура, Д. І. Санагурський. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 192 с. - (Біологічні студії). - ISBN 978-617-10-0144-2

35. Практикум з біофізики [Текст] : навч. посібник / А. В. Тарновська [и др.]. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. - 182 с. - (Біологічні студії). - ISBN 978-966-613-856-2

36. Эндокринология [Текст] : учебник для студ. высших учеб. заведений / ред. П. Н. Боднар. - 2-е изд., перераб. и доп. - Винница : Нова Книга, 2016. - 488 с. : ил. - ISBN 978-966-382-560-1

37. Ястремська, Л. С. Загальна мікробіологія і вірусологія [Текст] : навч. посібник / Л. С. Ястремська, І. М. Малиновська. - К. : НАУ, 2017. - 232 с. - ISBN 978-966-932-049-0

38. Подволоцький, А. А. Сокровенна історія Руси-України [Текст] / А. А. Подволоцький. - Харків : Віват, 352. - (Загадки минулого). - ISBN 978-617-7269-42-6

39. Застосування інноваційних технологій в хірургічному лікуванні гнійно-некротичних ран м"яких тканин [Текст] / О. М. Петренко [и др.]. - К. : LAT&K, 2018. - 256 с. - ISBN 978-617-7061-67-9

40. Засекина, Татьяна Николаевна. Физика [Текст] : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений: акад. уровень, профил. уровень : [пер. с укр.] / Т. Н. Засекина, Д. А. Засекин. - Х. : Сиция, 2011. - 335 с. : рис. - 26 724 экз. - ISBN 978-966-2542-03-5 (укр.). - ISBN 978-966-2542-07-3 (рус.)

41. Пенман, Денні. Мистецтво дихати [Текст] / Денні Пенман ; [пер. з англ. Ганни Литвиненко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. - 125 с. : іл. - Пер. изд. : The art of breathing / Danny Penman. - London, 2016. - 5000 экз. - ISBN 978-0-00-820661-1 (англ.). - ISBN 978-617-12-2666-1 (укр.)

42. Свааб, Дік. Ми - це наш мозок [Текст] / Дік Свааб ; [пер. з нім. Олександри Коцюби]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 496 с. : рис. - Дод. тит. арк. нім. - Пер. изд. : Wir sind unser Gehirn: Wie wir denken, leiden und lieben / Dick Swaab. - München, 2011. - 10 000 экз. - ISBN 978-3-426-27568-9 (нім.). - ISBN 978-617-12-1651-8 (укр.)

43. Практикум з біологічної хімії [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації / Автор. кол.: Г. Ф. Жегунов, Г. Г. Покусай, Т. І. Якименко [та ін.] ; під ред. Г. Ф. Жегунова ; М-во аграр. політики України , Харк. держ. зоовет. акад. - Х. : БУРУН і К, 2014. - 304 с. - Бібліогр.: с. 292. - ISBN 978-966-8391-39-2

44. Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК [Текст] : УДК станом на 2011 р., ББК - на 1997 р. / Книж. палата України ім. Івана Федорова ; уклад. М. Й. Ахвердова [и др.]. - Київ : Кн. палата України, 2017. - 71 с. - Бібліогр.: с. 70. - ISBN 978-966-647-201-7

45. Миронович, Л. М. Біоорганічна хімія (скорочений курс) [Текст] : навчальний посібник / Л. М. Миронович. - 3-є вид. - К. : "Каравела", 2017. - 184 с. - ISBN 978-966-9607-67-6

46. Грищук, М. В. Основи охорони праці [Текст] : підручник / М. В. Грищук ; НаУОА. - Київ : Кондор, 2017. - 240 с. - (Юридична книга). - ISBN 966-7982-89-0

47. Калачнюк, Л. Г. Трансляційні і транс-трансляційні процеси у клітині та окремі механізми їх регуляції [Текст] : монографія / Л. Г. Калачнюк. - Київ : Компринт, 2017. - 155 с. - ISBN 978-966-929-658-0

48. Біотехнологія. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготов. "Біологія" / К. Г. Гаркава [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - 2-е вид., стер. - К. : НАУ, 2017. - 296 с. : рис. - Бібліогр.: с. 294-295. - 300 экз. - ISBN 978-966-598-772-7

49. Долбенко, Т. О. Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. - 288 с. - ISBN 978-617-7320-09-7

50. Буслинський, Володимир Андрійович. Історія філософії [Текст] : навчальний посібник / В. А. Буслинський. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 235 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-418-038-6

51. Архипов, Олександр Анатолійович. Біомеханічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Архипов О. А. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т фіз. виховання та спорту, Каф. фіз. виховання та єдиноборств. - 3-тє вид., допов. і перероб. - Київ : Талком, 2017. - 240 с. : табл., мал. - Бібліогр. в кінці модулів. - 600 экз. - ISBN 978-617-7397-16-7

52. Столяр, О. Б. Біологічна хімія [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Столяр ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - 2-е вид. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 367 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 354-355. - 300 экз. - ISBN 978-966-07-2265-1

53. Якібчук, Петро Миколайович. Молекулярна фізика [Текст] : підручник / П. М. Якібчук, М. М. Клим ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Вид. 2-ге, допов. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 583 с. : іл., табл. - 300 экз. - ISBN 978-966-613-975-0

54. Костина-Кассанелли, Наталия Николаевна. Комнатные деревья и кустарники. Освещение и полив. Почва и удобрения. Пересадка и обрезка. Выбор. Описание. Уход [Текст] / Н. Н. Костина-Кассанелли. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 190, [1] с. : рис. - (Цветочная радуга). - Бібліогр.: с. 186-187. - 15000 экз. - ISBN 978-966-14-9639-1 (комплект).

55. Костина-Кассанелли, Наталия Николаевна. Вьющиеся растения и лианы. Освещение и полив. Почва и удобрения. Пересадка и обрезка. Выбор. Описание. Уход [Текст] / Н. Н. Костина-Кассанелли. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 190 с. : рис. - (Цветочная радуга). - Бібліогр.: с. 185-186. - 15000 экз. - ISBN 978-966-14-9639-1 (комплект).

56. Костина-Кассанелли, Наталия Николаевна. Красивоцветущие и декоративные растения: Освещение и полив. Почва и удобрение. Пересадка и обрезка. Выбор. Описание. Уход [Текст] / Н. Н. Костина-Кассанелли. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 191 с. : ил. - (Цветочная радуга). - 15000 экз. - ISBN 978-966-14-9639-1 (комплект).

57. Матвієнко, Оксана Володимирівна. Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Текст] : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Центр учбової л-ри, 2018. - 101 с. - ISBN 978-611-01-1098-3