Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Нові надходження у бібліотеку інституту біохімії у 2019 р.

 1.Біохімічні властивості та регуляція Ca²+-транспортувальних систем гладеньком'язових клітин [Текст] : [монографія] / С. О. Костерін [та ін.] ; за ред. акад. НАН України та НАМН України С. В. Комісаренка ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ : Наукова думка, 2016. - 205, [13] с. : рис. - (Проект "Наукова книга"). - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 168-[197]. - 200 экз. - ISBN 978-966-00-1548-7

Монографію присвячено узагальненню, аналізу та систематизації літературних та власних експериментальних результатів, одержаних групою співробітників відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України в галузі з’ясування біохімічних аспектів регуляції концентрації іонів Са в гладеньком’язових клітинах. Монографія складається з двох розділів. Розділ І присвячений проблемі транспорту іонів Са в мембранних структурах гладеньком’язових клітин. Цей розділ містить дві глави. В главі 1 акцентується увага на сучасних знаннях щодо cтруктури, властивостей та функції Са2+-помпи плазматичної мембрани, в главі 2 обговорюються нагальні питання трансмембранного обміну іонів Са в мітохондріях (МХ). В розділі ІІ переважно сфокусовано увагу на описі механізмів регуляції трансмембранного обміну іонів Са в гладеньком’язових клітинах матки. Тут маємо три глави. У главі 3 описані загальні уявлення щодо механізмів регуляції активності систем транспорту Са2+ в міоцитах матки, в главі 4 розглядаються ефекти утеротонічного пептидного гормону окситоцину як модулятора систем транспорту іонів Са в клітинах міометрія. В главі 5 аналізуються експериментальні результати щодо оксиду азоту як модулятора систем транспорту іонів Са в міоцитах матки. В «Заключному розділі» коротко узагальнені результати, що були наведені в тексті монографії.

2.Данилович, Ю. В. Активні форми азоту і кисню в біохімічних процесах транспорту іонів кальцію та поляризації субклітинних структур гладенького м'яза [Текст] / Ю. В. Данилович, Г. В. Данилович. - Київ : Наук. думка, 2019. - 237 с. - ISBN 978-966-00-1658-3

У монографії наведено дані сучасної наукової літератури та результати власних комплексних досліджень авторів щодо біохімічних механізмів регуляції активними формами азоту і кисню Са2+-гомеостазу в гладенькому м’язі матки. Проаналізовано закономірності утворення оксиду азоту й пероксиду водню в матці і вплив цих сполук на основні Са2+-транспортувальні системи міометрія й інших типів клітин гладеньких м’язів у порівняльному аспекті. Особливу увагу приділено іонним, молекулярним та мембранним особливостям дії активних форм азоту і кисню на скоротливу активність міометрія. У першому з дев’яти розділів монографії ґрунтовно проаналізовано сучасні дані з таких проблем, як механізми утворення й перетворення активних форм азоту та кисню, їхньої сигнальної і регуляторної функцій, закцентовано увагу на ролі цих сполук у механізмах підтримання Са2+-гомеостазу в клітинах гладеньких м’язів.Решта розділів містять переважно власний експериментальний матеріал авторів щодо впливу нітросполук і пероксиду водню на транспорт іонів Са2+, електричний потенціал субклітинних мембранних структур міометрія, описано біохімічні процеси, задіяні в регуляції Са2+-гомеостазу.

  1. Енциклопедія історії України [Текст] : [у 10 т. : тематич. том] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка, 2018 - 2013. - ISBN 966-00-0632-2

Т. 1-10 (А) : Україна - українці : [в 2 кн.], Кн. 1 / [М. А. Араджионі та ін.]. - 2018. - 601, [5] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 экз. - ISBN 978-966-00-1676-7

Це спеціалізований, точніше - тематичний том, який є узагальнюючим, синтетичним завершенням проекту десятитомника. Він у концентрованому вигляді подає читачеві цілісний образ України в її базових категоріях -держава, територія, народ - з погляду історіїї їх формування та розвитку з найдавніших часів до сьогодення.

  1. Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України. - Київ : Поліграфкнига, 2001 - . - Назва обкл. : ЕСУ. - ISBN 966-02-2074-X

Т. 19 : Малиш - Медицина / редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. - 687 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - 10000 экз. - ISBN 978-966-02-8345-9 (Т. 19)

        “Енциклопедія Сучасної України” – нині найбільше українське енциклопедичне видання, є першою енциклопедією про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

19-й том (на літери «Малиш–Медицина») складається з 2355 статей, 2254 чорно-білих та 379 кольорових ілюстрацій, 7 карт, 18 рисунків і 5 таблиць.

  1. Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України. - Київ : Поліграфкнига, 2001 - . - Назва обкл. : ЕСУ. - ISBN 966-02-2074-X

Т. 20 : Медична - Мікоян / редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. - 687 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - 10000 экз. - ISBN 978-966-02-8346-6 (Т. 20)

        Енциклопедія Сучасної України” – нині найбільше українське енциклопедичне видання, є першою енциклопедією про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.20-й том (на літери «Медична–Мікоян») містить 2059 статей, 1944 чорно-білих та 371 кольорову ілюстрацію 11 карт і 1 таблицю.

  1. Коваленко, О.Г. Відданість науковій істині [Текст] : [творч. шлях вченого-мікробіолога В. Г. Дроботька] / О. Г. Коваленко, С. В. Афонська (Дроботько) ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ : Наукова думка, 2018. - 230, [13] с. : фот. - Бібліогр.: с. 215-229. - 200 экз. - ISBN 978-966-00-1642-2

Описано життєвий і творчий шлях видатного вченого-мікробіолога, колишнього директора Інституту мікробіології АН УРСР (1944—1962) Віктора Григоровича Дроботька. В живій і доступній для широкого кола читачів формі розповідається про життя, наукові здобутки, творчий потенціал, особистісні характеристики вченого, його професіоналізм, наукову принциповість і зачарованість життям. Усім, особливо тим, хто обирає тернисту дорогу «правди і науки», корисно ближче познайомитись із цією простою і водночас великою людиною, неперевершеною в своєму гуманізмі, чистоті, відданості науці і суспільству. Книга ілюстрована автографом, світлинами, містить додаток, в якому наведено сторінки зі «Щоденника» вченого, бібліографія, а також деякі інші матеріали стосовно життя і творчості В.Г. Дроботька.