Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

1.

Mardashko A.A. Biological and Bioorganical chemistry : teaching textbook / O. O. Mardashko, L. M. Mironovych, G. F. Stepanov, O. V. Storchilo. - Kyiv : Caravela, 2017. - 240 p.

The teaching textbook in the Biological and Bioorganic Chemistry for the students self-study contains the short explanation of all discipline chapters, answers the key control questions in the accordance to the Typical Program of the Ukraine health Ministry. This book will help in the orientation in the big volume of material not only to students of the 1-st and 2-nd course both, which study Bioorganic and Biochemical Chemistry, but to the students of 3-rd and 4-th course for the preparation to the license exam “Crock-1”. The book is written for the students of the High Medical School of the III – IY levels of accreditation.

2.

Zimenkovsky B.S. Biological and Bioorganical chemistry : in 2 books: textbook. Book 1 : Bioorganic Chemistry / B. S. Zimenkovsky, V. A. Muzychenko, I. V. Nizhenkovska, G. O. Syrova. - Кyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. - 288 p.

The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bioregulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids). This textbook is recommended for students and teachers of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.

3.

Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії наук України. 90 років. 1927 - 2017 / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського ; [редкол.: В. Г. Кошечко (голова) та ін.]. - Київ : Академперіодика, 2017. - 268, [1] с. : фот. - Бібліогр. в кінці розд.

Книга, присвячена 90-річчю Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України — найстарішої в Україні академічної установи хімічного профілю і першого в СРСР спеціалізованого інституту з фізичної хімії, знайомить з історією Інституту, становленням, розвитком та сучасним станом досліджень за основними науковими напрямами: теорія хімічної будови; кінетика та реакційна здатність; каталіз; адсорбція і адсорбенти; хімія високих енергій; фізико-неорганічна хімія. Висвітлено діяльність Інституту з підготовки наукових кадрів, міжнародні зв’язки, участь співробітників у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, видавничу діяльність та розвиток науково-виробничого комплексу Інституту.

4.

Біологічна хімія : підручник / Лариса Федорівна Павлоцька, Ніна Василівна Дуденко, Є. Я. Левітін. - Суми : Університетська книга, 2020. - 513 с.

Підручник містить відомості про хімічну природу речовин, з яких побудований організм людини, про закономірності їх перетворень та роль хімічних речовин, що регулюють ці процеси, і лабораторний практикум. Кожний розділ супроводжується переліком питань до семінарських занять, які мають бути опрацьовані студентами самостійно. Для студентів інженерно-технічних та інженерно-педагогічних спеціальностей 6.01010420 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування».

5.

Біологічна хімія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. Ф. Павлоцька [та ін.]. - Суми : Унiверситетська книга, 2020. - 63 с. - Бібліогр.: с. 61-62 (22 назви)

Пропонований практикум відповідає робочій програмі курсу «Біологічна хімія». Містить детальний опис 16 лабораторних робіт за 11 темами курсу. Виконання лабораторних робіт передбачає проведення експериментальних досліджень компонентів харчових продуктів, вивчення їх властивостей та процесів метаболізму. Для студентів інженерно-технічних та інженерно-педагогічних спеціальностей 6.01010420 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування».

6.

Біологія : підручник / З. М. Шелест [и др.]. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К. : Кондор, 2019. - 760 с. - Бібліогр.: с. 757-759

У підручнику викладені основні розділи сучасної біології, розкриті молекулярні, клітинні, організменні та популяційні аспекти функціонування живих систем, подано короткий огляд основних груп живих організмів. Підручник включає три частини "Молекули і клітини", "Біологія людини", "Біологічне різноманіття", містить таблиці і рисунки та словник основних термінів.

7.

Бабський, Андрій Мирославович. Основи біоенергетики : підручник / А. М. Бабський, О. В. Іккерт, В. В. Манько ; ЛНУ. - Львів : ЛНУ, 2019. - 312 с. : табл., рис. - (Біологічні студії)

8.

Гонський, Ярослав Іванович. Біохімія людини : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III- IV рівнів акредитації / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук ; за ред. Я. І. Гонського. - 3-тє вид. : Укрмедкнига ; Тернопіль : ТДМУ, 2019. - 732 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 720-721

У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Наведено сучасні дані з біохімії крові, нервової та сполучної тканин, м'язів, печінки, нирок, висвітлено механізми функціонування Імунної системи та структуру і функції мембранних утворень у клітинах. Наведено матеріали з клінічної біохімії та молекулярної біології. Велику роль відведено висвітленню регуляції метаболічних процесів і їх порушень при найпоширеніших патологічних станах печінки, нирок, серцево-судинної системи, ендокринних органів, спадкових захворюваннях. З метою полегшення засвоєння матеріалу в підручнику наведено типові тестові завдання з різних розділів біохімії та відповіді на них, а також словник найпоширеніших медико-біохімічних термінів.

9.

Грегірчак Н.М. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології : навч. посібник / Н. М. Грегірчак, М. М. Антонюк, Л. М. Буценко ; Національний університет харчових технологій. - К. : НУХТ, 2015. - 267 с.

Наведено перспективи використання іммобілізованих біологічно активних речовин і клітин в біотехнології та інших галузях промисловості. Викладено особливості одержання іммобілізованих ферментів і клітин, критерії оцінювання ефективності способів іммобілізації для порівняння їх варіантів. Охарактеризовано шляхи вдосконалення мікробних біотехнологій з використанням іммобілізованих ферментів і клітин, застосування іммобілізованих ферментів і клітин у технологічних процесах тощо

10.

Гриби заповідників і національних природних парків Українських Карпат : [колект. монографія] / [І. О. Дудка та ін.] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. В. П. Гелюти ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ : Наукова думка, 2019. - 213, [33] с. : іл., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 191-203

Монографію присвячено мікофлорі основних об’єктів природно-заповідного фонду Українських Карпат. У ній максимально повно зібрано й проаналізовано інформацію з літературних джерел, а також гербаріїв України, однак основою є власні багаторічні дослідження авторів. Представлено список грибів і грибоподібних організмів (2704 види, 842 роди, 74 порядки, 25 класів), що значною мірою відображає весь склад мікофлори Українських Карпат. Розглянуто видовий склад грибів регіону та їх розподіл за заповідними об’єктами і основними біотопами. Список грибів наведено у формі таблиці, в якій види рознесені за заповідними об’єктами. Ця таблиця фактично є першим критичним узагальненням видового складу грибів Українських Карпат і може використовуватися для подальшого вивчення мікофлори заповідних об’єктів регіону. Досліджено поширення видів грибів, внесених до Червоної книги України, встановлено їх нові місцезростання.

11.

Експериментальна ішемія головного мозку : монографія / Г. Г. Скибо [и др.] ; ред. Г. Г. Скибо ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. - К. : Наукова думка, 2016. - 197 с. - (Проект "Наукова книга")

Ішемія – найпоширеніша причина виникнення порушень основних функцій головного мозку та одна з основних причин смертності й інвалідизації населення України. Монографія присвячена аналізу фізіологічних і патологічних механізмів, що лежать в основі розвитку уражень головного мозку ішемічної природи. Наведено дані щодо розробки експериментальних моделей ішемічного ураження гіпокампа – структури, що відіграє критично важливу роль у феноменах навчання та пам’яті. Детально проаналізовано структурні характеристики ішемізованої нервової тканини сучасними методами дослідження. Із застосуванням системного підходу виявлено реакції різних типів клітин нервової тканини на коротко- та довготривалу ішемію головного мозку. Отримані дані можна використати для розробки методів ефективної терапевтичної корекції описаної патології.

12.

Енциклопедія історії України : [у 10 т. : тематич. том] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка. - 2018. - ISBN 966-00-0632-2

Т. 1-10 (А) : Україна - українці : [в 2 кн.]. Кн. 2 / Л. Ф. Артюх [и др.] ; ред. В. А. Смолій. - 2019. - 835, [5] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною (при цьому цей зв'язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії .Дві книги спеціального тому «Україна – Українці» (2018—2019) включили словникові гасла на літеру «У» (до 20% обсягу) і узагальнюючий компендіум знань з історії України (80%).Том "Україна - українці" складається з двох блоків: наративної і словникової частини. Усі розділи наративної частини розміщені в обох книгах. Словникова частина увійшла у другу книгу.

13.

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, Наук. т-во ім. Шевченка. - ISBN 966-02-2074-X

Т. 21 : Мікро-Моя / Ін-т енциклоп. дослідж. - Київ, 2019. - 712 с

14.

Жегунов, Геннадий Федорович. Биология клетки : учебник / Г. Ф. Жегунов, Д. В. Леонтьев, Е. В. Щербак ; общ. ред. Г. Ф. Жегунов. - Харьков : ФЛ-П Залогин С. А., 2016. - 512 с. : рис.

В учебнике представлены материалы дисциплины ‹Биология клетки». Приведены современные сведения о природе жизни и принципах организации клетки как структурно-функциональной единицы живого. Рассмотрены вопросы происхождения клеток и симбиотических органелл. Подробно рассмотрены физико-химические и биологические свойства клеток, а также клеточные процессы и их механизмы. Особое внимание в отдельных больших главах уделяется описанию строения и функций прокариотических и эукариотических клеток. Отмечены особенности организации генома, цитоплазмы и метаболизма разнообразных клеток. Описан поверхностный аппарат и мембраны клеток, а также механизмы транспорта веществ. Подробно рассмотрено ядро, генетический материал, клеточный цикл и цитологические основы размножения. Показана определяющая роль генетической информации в жизни клеток. Задачей авторов было всестороннее освещение феномена клетки с целью формирования у читателя как можно более полного представления о единице жизни. Учебник рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям биологических, медицинских, фармацевтических, ветеринарных и с/х специальностей.    

15.

Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком'язових клітин / С. О. Костерін [и др.]. - Київ : Наукова думка, 2019. - 256 с.

У монографії узагальнено, проаналізовано і систематизовано літературні та власні експериментальні результати, отримані співробітниками відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна та відділу хімії фосфоранів Інституту органічної хімії НАН України при вивченні дії циклічних олігомерів фенолів — каліксаренів на мембранозв’язані Mg2+-залежні АТР-гідролазні катіонтранспортувальні та механохімічні системи гладеньких м’язів. Монографія трансдисциплінарна: описані результати отримані на стику біохімії (ензиматичний каталіз, біохімічна кінетика), біохімії in silico, органічної, супрамолекулярної та біофізичної хімії.В ній наведено дані щодо синтезу, фізико-хімічних властивостей та біологічної активності каліксаренів, розглянуто експериментальні результати стосовно каліксаренів як ефекторів мембранозв’язаних катіонтранспортувальних АТР-гідролазних систем, закцентовано увагу на дії каліксаренів як ефекторів АТР-гідролазної системи скоротливих протеїнів гладеньких м’язів, описано феномен каліксареніндукованого неензиматичного гідролізу АТР, висвітлено дію каліксаренів на механокінетику процесу скорочення — розслаблення гладеньких м’язів.

16.

Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона. До сторіччя від дня народження = The helmsman of ukrainian science. Life and Achievemens of Boris E. Paton / [О. С. Онищенко та ін. ; редкол.: А. Г. Наумовець та ін. ; фот. О. Г. Вакаренко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 349, [1] с. : фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 171-252. - Дод.: с. 253-349

Борис Євгенович Патон - унікальна особистість, вчений, організатор науки і видатний державний та громадський діяч, академік Національной академії наук України.

17.

Кобилецька, Мирослава Степанівна. Біохімія рослин : навч. посіб. / М. С. Кобилецька, О. І. Терек ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. - 269 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 261-262 

У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів та біохімічні процеси, що в них відбуваються. Розкрито структурні й метаболічні особливості рослинних клітин. Показано тісний зв'язок фіто біохімії з практикою сільського господарства, низкою галузей промисловості, медициною. Значну увагу приділено вторинному метаболізму вищих рослин. Наведено сучасні дані досліджень впливу на організм людини біологічно активних речовин рослин.   Для студентів, аспірантів та науковців біологічних спеціальностей університетів та педагогічних, сільськогосподарських і медичних вищих навчальних закладів.

18.

Курдиш, Іван Кирилович. Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми : монографія / І. К. Курдиш ; відп. ред. В. С. Підгорський ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного , Т-во мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. - К. : Наукова думка, 2010. - 255 с. - Бібліогр.: с. 198-252

19.

Лікарська токсикологія. Доклінічні дослідження : [колект. монографія] / [О. Л. Апихтіна та ін. ; редкол.: І. М. Трахтенберг (голова) та ін.] ; за заг. ред. акад. НАМН і чл.-кор. НАН України І. М. Трахтенберга ; Держ. підприємство "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров'я України". - Київ : Авіцена, 2019. - 543 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. 

20.

Лисиця, Андрій Валерійович. Біохімія. Практикум : навч. посіб. для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / А. В. Лисиця. - Суми : Університетська книга, 2020. - 240 с. - Бібліогр.: с. 236-237

Лабораторний практикум з біологічної хімії підготовлений згідно з програмою курсу з «Біохімія», до нього включено також кілька додаткових робіт і дослідів. Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості, лабораторні роботи та питання для контролю за їх виконанням. Для деяких лабораторних робіт в додатку наведено клініко-діагностичне значення відповідних показників. Призначений для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних і гуманітарних університетів, лаборантів, викладачів.  

21.

Максимович Я.С. Біобезпека під час біологічних досліджень : навч. посібник / Я. С. Максимович, Г. Л. Гергалова, С. В. Комісаренко ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна . - К. : Видавець Бихун В.Ю., 2019. - 82 с.

22.

Мардашко, Алексей Алексеевич. Биологическая и биоорганическая химия : учеб. пособие / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. - 2-е изд. - К. : Каравелла, 2018. - 248 с. - Лит.: с. 247

Учебное пособие по биологической и биоорганической химии для самоподготовки студентов содержит краткое изложение всех разделов дисциплины, дает ответы на ключевые контрольные вопросы, предусмотренные Типовой программой МЗ Украины, поможет ориентироваться в большом объеме материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях по дисциплине, как студентам І и ІІ курсов, которые изучают биоорганическую и биологическую химию, так и студентам ІІІ и ІV курсов, которые готовятся к сдаче лицензионного экзамена «Крок-1». Пособие рассчитано на студентов высших медицинских учебных заведений ІІІ–ІV уровней аккредитации.

23.

Миронович Л. М. Біоорганічна хімія (скорочений курс) : навчальний посібник / Л. М. Миронович. - 3-є вид. - К. : "Каравела", 2019. - 184 с.

У навчальному посібнику викладено сучасні дані з біоорганічної хімії. Розглянута реакційна здатність біологічно активних органічних сполук, у тому числі гетероциклів, ліпідів, вуглеводів, амінокислот, білків і нуклеїнових кислот. Велика увага приділена медико-біологічному аспекту розглянутих питань. Посібник рекомендований для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

24.

Національна академія наук України( 1918-2018) : До 100-річчя від дня заснування / НАН України ; голов. ред. Б. Є. Патон. - К. : Академперіодика, 2018. - 336 с.

Монографія містить коротку історію НАН України за роки її існування (1918—2018) в датах, подіях, фактах та особистостях і подається в рамках відповідної періодизаційної схеми та в суспільно-політичному контексті. Цей своєрідний звід найбільш значущих подій і фактів НАН України та її наукової, науково-технічної й науково-організаційної діяльності, відібраних за певними критеріями і супроводжуваних подекуди короткими анотаціями та посиланнями на першоджерела, створено вперше. При цьому поєднання хронікального підходу з аналітичним дало можливість відійти від простої констатації фактів, внаслідок чого хронологія набула нового змісту. Книга супроводжується значною кількістю фотографій та бібліографією

25.

Осипенко, Ганна Антонівна. Основи біохімії м'язової діяльності : навч. посіб. для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / Г. А. Осипенко. - 2-е вид. : Олімпійська література ; Київ : Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, 2019. - 198, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 194-195 

У навчальному посібнику викладено стислий теоретичний курс біологічної хімії, а саме: описано хімічну будову, норми споживання, процеси метаболізму найважливіших речовин організму в нормі, під час м'язової діяльності та деяких патологічних станів. Розкрито біохімічні механізми збудження, скорочення та енергозабезпечення скелетних м'язів, а також метаболічні зміни під час виконання різних фізичних навантажень та можли­вості використання метаболічних показників для оцінки функціонального стану організму людини. До кожного розділу подано контрольні запитання, ситуаційні завдання, тести для самостійної перевірки знань, завдання для самостійної роботи студентів, а також додається тлумачний словник основних біохімічних термінів та понять.   Для студентів вищих навчальних закладів, що готують фахівців із фізичного виховання і спорту, фізичної реабілітації та рекреації, викладачів, тренерів

26.

Проточная цитометрия в биомедицинских исследованиях : монография / А. В. Зурочка [и др.]. - Екатеринбург : РИО УрО РАН, 2018. - 551 с.

27.

Скляров, Олександр Якович. Біологічна хімія : підруч. для студентів стоматол. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук : Укрмедкнига ; Тернопіль : ТДМУ, 2020. - 706 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 692-694 

На основі сучасних досягненнь науки в підручнтку викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми 2009 р. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчаються за кредито-модульною системою згідно з вимогам Болонського процесу за спеціальністю "Стоматологія". Розглянуто структуру та перетворення біомолекул — білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Висвітлено питання з біохімії крові, нервової та сполучної тканин, м'язів, печінки, нирок. Значну увагу приділено регуляції метаболічних та імунних процесів, іх порушень при поширених патологічних станах ендокринних органів, печінки, нирок, серцево-судинної системи, канцерогенезі, спадкових захворюваннях. З метою полегшення засвоєння матеріалу в підручник введено питання з різних розділів біохіміі і тестові завдання для самоконтролю з відповідями. Підручник може бути корисним для студентів-медиків, а також лікарів, біологів спеціалістів, які цікавляться біохімічними процесами в живому організмі.

28.

Столяр О. Б. Біологічна хімія : навч. посіб. / О. Б. Столяр ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Київ : КНТ, 2015. - 369 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 354-355 

У навчальному посібнику містяться матеріал курсу біологічної хімії для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія*. Він складається з двох частин: "Структура і функції біомолекул" і "Обмін речовин і енергії в організмі". Для студентів біологічних спеціальностей      

29.

Функціональна біохімія : підручник / ред. Н. О. Сибірна. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. - 644 с. - (Біологічні студії)

Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі функціонування окремих тканин, органів, систем організму та які забезпечують зв'язок між ними. Підручник містить сім розділів, у яких викладено біохімічні аспекти функціонування нирки, печінки, нервової системи, міжклітинного матриксу, м’язового скорочення, системи крові та запалення. Кожен розділ завершується контрольними питаннями і тестовими завданнями.   Для студентів, аспірантів медико-біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.