GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ВІДДІЛ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІЇ БІЛКА

Завідувач –, д. б. н., Чернишенко Володимир Олександрович

Tel.:+ (044) 234 23 35; E-mail: bio.cherv@gmail.com

Відділ створено у 1944р. академіком АН УРСР В.О. Бєліцером, який був його керівником до 1987 рр. Подальшими керівниками відділу були: д.б.н. Л. В. Медвідь (1987-1998 рр.); д.б.н. Є. М. Макогоненко (1998-2000 рр.); д.б.н. Г.Л. Волков (2002-2007 рр.); д.б.н., проф., член-кор. НАНУ. Е.В. Луговськой (2007-2019 рр.);  з 2019 д.б.н. В.О. Чернишенко

На теперішній час у складі відділу працюють 3 доктори наук, які є професорами, 10 кандидатів наук і 13 молодших наукових співробітників та інженерів.

Основний напрям наукової роботи – дослідження механізмів полімеризації фібрину і побудови тривимірної сітки фібрину, яка є основою тромбу. Пошук низькомолекулярних інгібіторів полімеризації фібрину і агрегації тромбоцитів. Створення імунодіагностичних тест-систем для ранньої діагностики загрози тромбоутворення та контролю ефективності антитромботичної терапії. Розробка високоефективних кровозупиняючих засобів.

Найвагоміші результати за 2010-2015 рр.:

Вперше показано, що відщеплення фібринопептидів А від фібриногену тромбіном призводить не лише до формування сайтів, що беруть участь у міжмолекулярному зв’язуванні утвореного мономерного фібрину, з формуванням протофібрил, а й до структурної перебудови в суперспіральному регіоні молекули. Ця структурна перебудова призводить до експонування сайтів, які функціонують на наступному етапі формування фібринового каркасу тромбу – латеральної асоціації протофібрил.

За допомогою моноклональних антитіл FnII-2M показано, що αС-регіон в молекулах фібриногену і фібрину desA зв'язаний з фібринопептидами В. При відщепленні фібринопептидів В і утворенні фібрину desAВ aС-регіони відходять від остова молекули, і вступають в міжпротофібрилярні взаємодії.

Встановлено, що синтетичні пептиди, які імітують фрагменти фібрину Вb121-138, Вb12-26, Вb26-46, Аa195-205, Вb126-135 та g69-77, проявляють інгібіторні властивості по відношенню до полімеризації фібрину. Одержані дані дозволяють припустити, що у сайтах Вb12-26, Вb26-46 Аa195-205, Вb126-135 та g69-77 молекули фібрину локалізовані раніше невідомі сайти, які необхідні для його полімеризації.

Вперше знайдено, що 5,11,17,23-тетракіс[біс(дигідроксифосфорил)метил] калікс[4]арен (С-192) та його натрієва сіль (С-145) є високоефективними низькомолекулярними інгібіторами полімеризації фібрину. Досліджено механізм їх інгібуючої дії. Встановлено, що вони інгібують першу стадію полімеризації фібрину – побудову протофібрил, блокуючи центр полімеризації «А». Встановлено, що invivoці каліксарени інгібують зсідання плазми крові людини, збільшуючи протромбіновий час та частково активований тромбопластиновий час і не впливають на активність фактора Ха, тромбіну і процес агрегації тромбоцитів. Враховуючи властивості досліджених калікс[4]аренів С-192 та С-145, ці сполуки можуть бути використані як основа для розробки антитромботичних препаратів.

На основі трьох отриманих монАТ, специфічних до фібриногену, D-димеру та розчинного фібрину, розроблено три імунодіагностичні тест-системи «DIA-Фібрин розчинний», «DIA-D-димер» та «DIA-Фібриноген» для кількісного визначення D-димеру, розчинного фібрину та фібриногену в плазмі крові хворих для діагностики загрози тромбоутворення. Виготовлено експериментальні серії кожної тест-системи та апробовано їх на плазмі крові хворих на діабет, серцево-судинні захворювання та хірургічні втручання. Тест-системи пройшли державну реєстрацію.

За допомогою розробленого методу виділено і охарактеризовано нову фібриногеназу з отрути Echis multisquamatis. Встановлено, що фібриногеназа розщеплює пептидний зв’язок ВbR42-A43 фібрин(оген)у людини. Із застосуванням фібриногенази і методу обмеженого протеолізу з’ясовано роль ВbN-домену фібрин(оген)у людини в механізмах формування фібрину, в неензиматичній активації протромбіну та агрегації тромбоцитів. Досліджено антизгортальні та фібринолітичні властивості фібриногенази. Показано, що за своїм впливом на гемостатичний потенціал плазми крові фібриногеназа із отрути Echis multisquamatis є перспективним тромболітичним та антикоагуляційним агентом.

Розроблено оригінальний метод ковалентної іммобілізації специфічних антифібрин(оген)ових моноклональних антитіл на золотій поверхні чіпа для ППР спектрометра серії Плазмон. Виготовлено імуносенсорні чіпи з монАТ до фібрину, D-димеру і фібриногену. Розроблено макет багатоканальної імуносенсорної камери для ППР приладу серії Плазмон. Показвно, що чутливість антифібринового і антифібриногенового чіпів - 100 нг/мл, а антиD-димерового – 250 нг/мл. Підібрано умови регенерації чіпів та показано можливість їх багаторазового використання. Розроблений метод переважає метод ЕLISA у швидкості виконання і може бути успішно використаний для експрес-діагностики претромботичних станів.

З метою розробки імунодіагностичних тест-систем кількісного визначення протеїну С в плазмі крові людини було визначено insilico дві унікальні амінокислотні послідовності в молекулі протеїну С, які мають мінімальну гомологію з іншими факторами зсідання крові. У вигляді кон’югатів з протеїнами-носіями їх використано як антигени для імунізації мишей. Отримано моноклональне антитіло, високо специфічне до протеїну С. Робота триває.

Розроблено фібриновий композит на основі аутологічної плазми крові, який може бути застосований у ортопедії, травматології та комбустіології. Використання аутологічного фібринового композиту, що утворюється при змішуванні плазми крові пацієнта з активатором протромбіну, забезпечує регенерацію уражених кісткових і м’яких тканин та зниження інтенсивності запальних процесів. Застосування активатора протромбіну замість тромбіну забезпечує відсутність імуногенності, подразнюючого ефекту препарату на прилеглі тканини та запобігає гематогенним інфекціям, таким як гепатит та ВІЛ.

Підготовка кадрів

За останні 5 років захищено п’ять кандидатських дисертацій (Д.С. Корольова, Т.А. Позняк, В.О. Чернишенко, Л.П. Урвант, В.І. Грищук) та п’ятнадцять дипломних робіт студентами КНУ імені Тараса Шевченка.

Найважливіші публікації за 2010-2015 р.р.

{spoiler title=Публікації opened=1}

Монографія

1.         Луговской Э.В., Макогоненко Е.М., Комисаренко С.В. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина. Киев. Наукова думка. (2013), 224 c.

Статті

1.  Луговской Э. В., Гриценко П. Г., Колесникова И. Н., Луговская Н.Э., Кошель (Позняк) Т.А., Колесников Е. А., Комисаренко С. В. // Природа растворимого фибрина и D-димера. Их количественное определение и диагностическое значение // Тромбозы, кровоточивость и болезни сосудов. – 2010. – №9 – С. 14-20.
2.  Lugovskoi E.V., Gritsenko P.G.,. Koshel T.A, Koliesnik I.O., Cherenok S.O., Kalchenko O.I., Kalchenko V.I., Komisarenko S.V. Calix[4]arene methylenebisphosphonic acids as inhibitors of fibrin polymerization // FEBS J. – 2011. – 278. – P. 1244-1251.
3.  Луговський Е.В., Комісаренко С.В, Рубленко А.М., Фіщенко В.О., Колеснікова І.М., Литвинова Л.М, Костюченко О.П., Чернишенко Т.М., Ганова Л.О., Співак М.Я.  Визначення вмісту розчинного фібрину та D-димеру для прогнозування тромботичних ускладнень за ендопротезування кульшового суглобу // Лаб. діагностика. – 2013. – №2. – С. 3-8.
4.  Луговской Е.В., Колесникова И.Н., Платонова Т.Н., Луговская Н.Е., Литвинова Л.М., Костюченко Е.П., Чернышенко Т.М., Ганова Л.А., Спивак Н.Я., Комисаренко С.В. Одновременное количественное определение растворимого фибрина и D-димера в плазме крови для оценки угрозы тромбообразования // Клиническая медицина. – 2013. - №11. – С. 38 - 43.
5.  Платонова Т.Н, Корольова Д.С., Дєєв В.А., Куповская С.И., Чернишенко Т.М., Луговской Э.В. Определение функционально неактивных форм протромбина для контроля эффективности лечения антикоагулянтами непрямого действия // Лаб. діагностика. – 2010. – №2.– С. 3-12.
6.  Гриценко П.Г., Луговськой Е.В., Кошель Т.А.,. Черенок С.О., Ющенко О.А., Чернишов В.І., Кальченко В.І., Комісаренко С.В. Вплив каліксарен-метиленбісфосфонових кислот на полімеризацію фібрину. // ДАН України. – 2010. – 1. – С. 175-179.
7.  Чернишенко В.О., М’ясникова М.П., Платонова Т.М., Луговськой Е.В., Макогоненко Є.М. Виділення та характеристика біохімічних властивостей фібриногенази з отрути Echis multisquamatis // Біотехнологія. – 2010. – Т.3, – №1.– С. 27-33.
8.  Chernyshenko V. O., Gornytska O. V., Platonova T. M., Sokolovska L. I. A new fibrinogenase from Echis multisquamatis venom is a perspective agent for limited proteolysis and defibrinogenation // Advances in Bioscience and Biotechnology. – 2010. – Vol. 1. – P. 91-96.
9.  Заічко Н.В., Платонова Т.М., Чернишенко Т.М. Вплив сірковмісних амінокислот та їхніх похідних на плазменні фактори та інгібітори зсідання крові // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2010.- №1. –С. 67-74.
10. Заічко Н.В., Платонова Т.М., Гриненко Т.В., Юсова О.І., Чернишенко. Т.М. Вплив гідроген сульфіду на систему гемостазу щурів // Медичні перспективи. –  2010. – №1. – С. 15-20.
11. Шевчук С.В., Горницька О.В., Чернишенко Т.М., Краснобрижа Є.М., Корольова Д.С., Чернишенко В.О., Платонова Т.М. Комплексна діагностика тромбофілії за системного червоного вовчака // Лаб. діагностика. –2010. – N1. – С. 3-7.
12. Чернишенко В.О., Максимович Я.С., Корольова Д.С., Платонова Т.М., Остапченко Л.І. Зміни у плазмовому та тромбоцитарному гемостазі при гострій виразковій хворобі шлунка // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. - 2010. – № 1. – С. 79-85.
13. Грищенко В.А., Томчук В.А., Литвиненко О.М., Чернишенко В.О., Платонова Т.М. Діагностика порушень коагуляційних процесів при медикаментозному гепатиті та їх корекція // Лаб. діагностика. – 2010. – N3. - С. 20-24.
14. Платонова Т.Н., Заичко Н.В., Чернышенко Т.М., Горницкая О.В., Грищук В.И. Оценка информативности и прогностической значимости традиционных скрининговых и дополнительных лабораторних тестов для діагностики тромбофилии // Лаб. діагностика. – 2010. – N4. – С. 3-7.
15. Карбовський В.Л., Горницька О.В., Платонова Т.М., Волков Г.Л. Фібрино(гено)літичний фермент з отрути щитомордника далекосхідного (Agkistrodon blomhoffii ussuriensis): отримання, часткова характеристика та вплив на агрегацію тромбоцитів // Біотехнологія. – 2010. – т. 3, №1. – С. 35-40.
16. Грищенко В.А., Томчук В.А., Литвиненко О.М., Чернишенко В.О., Грищук В.І., Платонова Т.М. Оцінка протеїнсинтезувальної функції печінки за експериментального гепатиту // Укр. біохім. журн. – 2011. – т. 83, №1. – С. 63-69.
17. Костюченко О.П., Колеснікова І.М., Литвинова Л.М., Кошель Т.А., Луговська Н.Е., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В. Моноклональні антитіла, які розпізнають нову антигенну детермінанту на D-димері фібрину людини // ДАН України. – 2011. – №5. – С. 171–175.
18. Cherenok S.O., Yuschenko O.A., Gritsenko P.G., Lugovskoy E.V., Koshel T.A., Chernishov V.I., Koliesnik I.O., Kalchenko O.I., Komisarenko S.V. Kalchenko V.I. Synthesis of Calixarene-Methylenebisphosphonic Acids and Their Influence on Fibrin Polymerization // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. – 2011. – 186, №4. – P. 964-965.
19. Рубленко А.М., Урвант Л.П., Макогоненко Є.М., Платонова Т.М., Цап П.Ю., Чернишенко Т.М., Колеснікова І.М., Фіщенко В.О., Луговськой Е.В. Вплив активатора протеїну С на загальний гемостатичний потенціал плазми крові за ендопротезування тазостегнового суглоба // Укр. біохім. журн. – 2011. – т. 83, № 5. – С. 32-38.
20. Позняк Т.А., Колеснікова І.М., Макогоненко Є.М., Литвинова Л.М., Костюченко О.М., Гоголінська Г.К., Підюра М.О., Андріанов С.І., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В. Зміни просторової орієнтації С-регіонів в молекулі фібриногену під час його трансформації у полімерний фібрин // ДАН України — 2012. — N 5. — С. 163-169.
21. Урвант Л.П., Макогоненко Є.М., Березницький Г.К., Луговська Н.Е., Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Пидюра М.О., Позняк Т.А., Сторожилова Н.С., Комісаренко С.В. Відщеплення фібринопептиду А викликає структурні перебудови в 118-138 ділянці Вβ-ланцюга молекули фібрин(оген)у // ДАН України. — 2012. — N 7. — С. 171-175.
22. Нікульніков П.І., Ліксунов О.В., Ратушнюк А.В., Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Чернишенко Т.М., Горницька О.В., Платонова Т.М.  Оцінка стану системи зсідання крові після операції з приводу аневризми черевної аорти // Клінічна хірургія. – 2012 – № 9. – С. 32-36.
23. Коркушко О.В., Луговской Э.В., Шатило В.Б., Платонова Т.Н., Ищук В.А., Наскалов С.С., Наумчук Н.С. Возрастные особенности нарушений системы гемостаза у лиц с инсулинрезистентностью // Кровообіг та гемостаз. – 2012 . – 1-2. – С. 75-83.
24. Чернишенко В.О., Макогоненко Є.М., Луговськой Е.В., Чернишенко Т.М., Платонова Т.М., Михаловська Л.І., Комісаренко С.В. Кінетика гідролізу Bβ-ланцюга молекули фібриногену, мономерного та полімерного desА фібрину фібриногеназою з отрути Echis multisquamatis // ДАН України. – 2012. – N 8. – С. 64-72.
25. Рубленко А.М., Фіщенко В.О., Колеснікова І.М., Л.М. Литвинова, Костюченко О.П., Чернишенко Т.М., Платонова Т.М., Луговськой Е.В. Стан системи зсідання крові при ендопротезуванні кульшового суглоба // Лаб. діагностика. – 2012. – Т.2, N 60. – С. 8-12.
26. Платонова Т.Н., Горницкая О.В., Чернишенко Т.М., Королева Д.С., Грищук В.И., Чернишенко В.А., Луговской Э.В. Определение активности протеина С и его роль в клинической лабораторной диагностике // Лаб. діагностика. – 2012. – №3. – С. 3-8.
27. Урвант Л.П., Макогоненко Є.М., Пидюра М.О., Луговська Н.Е., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В. Локалізація епітопу фібрин-специфічного моноклонального антитіла І-3С в ділянці 118-134 Вβ-ланцюга фібрину // Доповіді НАН  України. –  2013. – №10. – С. 170-175.
28. Позняк Т.А., Колеснікова І.М., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Урвант Л.П., Хаджинова В.Є., член-кореспондент НАН України Луговськой  Е.В., академік НАН України Комісаренко С.В. Моноклональні антитіла, що специфічні до Е-регіону Фібрин(оген)у людини // Доп. НАН України. – 2014.– № 4.– С. 162-167.
29. Коркушко О.В., Луговской Е.В., Шатило В.Б., Колесникова И.Н., Ищук В.А., Наскалова С.С. Возрастные особенности состояния системы гемостаза у людей с инсулинрезистнтностью и преддиабетическими нарушениями углеводного обмена // Успехи геронтологии. – 2014. – 27, № 1. – С. – 134-140.
30. Chernyshenko V, Platonova T, Makogonenko Y, Rebriev A, Mikhalovska L, Chernyshenko T, Komisarenko S. Fibrin(ogen)olytic and platelet modulating activity of a novel protease from the Echis multisquamatis snake venom // 2014. – Vol. 105. – P. 76-83.
31. Korolova D.S., Chernyshenko T.M., Gornytska O.V., Chernyshenko V.O., Platonova T.N. Meizothrombin Preparation and Its Role in Fibrin Formation and Platelet Aggregation // Advances in Bioscience and Biotechnology. – 2014. – Vol. 5. – P. 588-595.
32. Урвант О.П., Макогоненко Є.М., Позняк Т.А., Пидюра М.О., Колеснікова І.М., Цап П.Ю., Березницький Г.К., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В. Зв'язування монАТ ІІ-5С з Аα20-78 ділянкою фібриногену інгібує експозицію неоантигенної детермінанти в Вβ126-135 сайті молекули // Доп. НАН України. – 2014. – № 5. – С. 149-155.
33. S.V. Komisarenko, S.O. Kosterin, E.V. Lugovskoy, V.I. Kalchenko.  Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising еffectors of biochemical processes //In: BIOCHEMISTRY and BIOTECHNOLOGY for MODERM MEDICINE / Ed. by prof. S. Komisarenko. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013, 293-327.
34. Chernyshenko V.O. Limited Proteolysis of Fibrinogen by Fibrinogenase from Echis multisquamatis Venom // Protein J. – 2015. Vol. 34(2). – P. 130-134..

{/spoiler}

Патенти

  1. International application No PCT/UA2011/000026 (International publication No WO 2011/129796) IPC (2006) С07H21/00, A61K31/00. 5,11,17,23-ТЕТРАКИС[БИС(ДИГИДРОКСИФОСФОРИЛ)МЕТИЛ]КАЛИКС[4]АРЕН ИЛИ ЕГО Na-СОЛЬ КАК ИНГИБИТОРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ФИБРИНА / Комисаренко C.В., Луговской Э.В., Гриценко П.Г., Кальченко В.И., Кошель Т.А., Черенок С.А., Ющенко А.А., Колесник Е.А. – Applicant Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. – International filling date 11.04.2011, Priority date 13.04.2010.
  2. Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Співак М.Я., Гриценко П.Г., Ганова Л.О., Луговська Н.Е., Литвинова Л.М., Ляшко К.Д., Костюченко О.П., Позняк Т.А., Гоголінська Г.К., Ковтонюк Г.В., Терещенко М.І. Патент № 69283 Україна, МПК A61K39/44 Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8. “Тест-система імуноферментна для кількісного визначення розчинного фібрину в плазмі крові людини”.
  3. Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Співак М.Я., Гриценко П.Г., Ганова Л.О., Луговська Н.Е., Литвинова Л.М., Ляшко К.Д., Костюченко О.П., Позняк Т.А., Гоголінська Г.К., Ковтонюк Г.В., Терещенко М.І. Патент № 69284 Україна, МПК A61K39/44 Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8. “Тест-система імуноферментна для кількісного визначення D-димеру в плазмі крові людини”.
  4. Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Платонова Т.М., Луговська Н.Е., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Рубленко А.В., Фіщенко В.О., Чернишенко Т.М., Горницька О.В., Комісаренко С.В. Патент №86279 Україна,МПК (2013 01). А618 10/00 Опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24 “Спосіб прогнозування післяопераційних тромботичних ускладнень”.
  5. Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Співак М.Я., Гриценко П.Г., Ганова Л.О., Луговська Н.Е., Литвинова Л.М., Ляшко К.Д., Костюченко О.П., Позняк Т.А., Гоголинська Г.К.,КовтонюкГ.В., Терещенко М.І.Патент № 70456 Україна,МПК11А61К39/44 Опубл.11.06.2012, Бюл. №11.Тест–система імуноферментна для кількісного визначення фібриногену в плазмі крові людини”.
  6. Платонова Т.М., Корольова Д.С., Чернишенко Т.М., Горницька О.В., Грищук В.І., Чернишенко В.О., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В.Патент на корисну модель №90935 Україна, МПК с12N 9/74 (2006 01) Опубл. 16.06.2014, Бюл. 11 «Спосіб отримання тромбіну»