Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги, вітаю Вас! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою діяльність. 18-го січня (вівторок) 2022 р. о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь н.с. відділу хімії та біохімії ферментів Інституту к.б.н. Капустяненко Лади Григоріївни «Локалізація сайтів зв’язування фрагмента плазміногену К5 в поліпептидних ланцюгах молекули фібрин(оген)у». Традиційно до листа додаємо авторські тези доповіді.

Запрошую Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.

В А Ж Л И В О ! ЯК ЗАВЖДИ, УЧАСТЬ У РОБОТІ СЕМІНАРУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ЗАЛІ МОЖЛИВА ВИКЛЮЧНО ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ МАСКОВОГО РЕЖИМУ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО РОЗТАШУВАННЯ ПРИСУТНІХ У ПРИМІЩЕННІ. ДЯКУЮ ЗА РОЗУМІННЯ!

Співробітники відділів також будуть мати можливість приймати участь у роботі семінару ДИСТАНЦІЙНО в системі ZOOM, логін і пароль  будуть надіслані додатково.

       З повагою – С.О.Костерін.

Локалізація сайтів зв’язування фрагмента плазміногену К5 в поліпептидних ланцюгах молекули фібрин(оген)у

к.б.н. Капустяненко Лада Григоріївна,

н.с. відділу хімії та біохімії ферментів

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

 

Актуальність теми: Перетворення фібриногену на фібрин супроводжується конформаційними змінами, які призводять до експонування сайтів зв’язування плазміногену (Pg) і тканинного активатора (t-PA), що забезпечує ефективну активацію Pg на поверхні фібрину. В молекулі фібриногену розрізняють три основні структурні регіони – центральний Е, два ідентичних термінальних D і два αС. Сайти зв’язування Pg і t-PA локалізовані в термінальних D-регіонах на ділянках α148-160 та γ312-324, відповідно. Вони експонуються внаслідок структурних перебудов в β- та γ-модулях D-регіона, що мають місце в процесі полімеризації фібрину під час утворення DDЕ комплексів за участі «А-а» і «В-b» комплементарних центрів та ковалентної прошивки по γ-ланцюгах суміжних молекул фібрину при побудові протофібрил. Взаємодія циркулюючого в плазмі Glu-плазміногену з фібрином, опосередкована п’ятим кринглом молекули зимогену, є тригером процесів активації та ініціації фібринолізу. Таким чином, визначення сайту зв’язування крингла 5 на фібрині має першорядне значення для розуміння молекулярних механізмів фібринолізу та пошуку шляхів його регулювання.

Мета: виявити та встановити локалізацію сайтів зв’язування фрагмента плазміногену К5 в поліпептидних ланцюгах молекули фібрин(оген)у.

Методи: хімії протеїнів та молекулярної імунології, імунохімічний аналіз, електрофорез, імуноблот, хроматографію, спектрофотометрію, мас-спектрометрію, методи математичної статистики.

Тактика експериментальної роботи, обрана для досягнення поставленої мети, полягає в дослідженні взаємодії крингла 5 з низкою фрагментів молекули фібрин(оген)у та їхніми окремими поліпептидними ланцюгами. Для вирішення цієї задачі нами одержано функціонально активний фрагмент плазміногену людини К5 розробленим новим способом із застосуванням аміногексил-сефарози та отримано моноспецифічні високоафінні поліклональні антитіла до К5.

 Результати:

Розроблено нові модифікації експериментальних підходів, зокрема, сандвіч-ІЕА тестів на основі антитіл до фрагментів плазміногену К1-3 та К5 та ізольованих кринглів 1-3 та 5. З використанням створеної моделі дослідження вперше отримано нову наукову інформацію щодо можливості незалежного зв’язування кринглових доменів плазміногену 1-3 та 5 з DD-фрагментом фібрину та його поліпептидними ланцюгами.

Вперше показано, що сайти зв’язування для К5 розташовані в α- та γ-ланцюгах DD-фрагмента фібрин(оген)у в межах поліпептидних послідовностей α148-198 і γ86-94 та γ266-302.

Вперше встановлено, що критичними амінокислотними залишками альфа-ланцюга D-фрагмента, що забезпечують взаємодію з К5, є α171Arg та/або α176Lys. Показано, що сайт зв’язування Glu-плазміногену, комплементарний LBS крингла 5, міститься в межах послідовності Аα168Ala−183Lys, яка розташована в слабо структурованій петлі між двома суперспиральними ділянками α-ланцюга D-регіона молекули фібрин(оген)у. Такі дані є піонерськими і дозволяють висунути наукову гіпотезу про необхідність двоцентрової взаємодії плазміногену з фібрином за активації проензиму.

Встановлено, що сайт зв’язування Glu-плазміногену, комплементарний LBS крингла 5, міститься в межах послідовності 266Lys−302Lys γ-ланцюгів D-регіона фібрин(оген)у. Отримані дані вказують на те, що саме 275Arg забезпечує зв’язування крингла 5 плазміногену з γ-ланцюгами D фрагментів фібрину.

Показано, що плазміноген та його фрагменти К1-3, К4 та К5 дозозалежно з високою спорідненістю взаємодіють з 45 кДа С-кінцевим фрагментом Аα-ланцюга фібриногену, що відповідає αС-регіону. Вперше доведено, що саме амінокислотна послідовність α581Ser-610Val є визначальною для утворення комплексів між плазміногеном та αС-регіонами фібриногену/фібрину. Факт такої взаємодії вказує на експонування  цієї послідовності при переході фібриногену в фібрин.

Висновки: Отримані результати дозволять конкретизувати ділянки молекул плазміногену та фібрину, які є критичними для процесів активації фібринолітичної системи та руйнування згустків фібрину і можуть бути мішенню регуляції фібринолізу.