Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги!

Національний центр «Мала академія наук України» запрошує вчених, педагогів, аспірантів і всіх небайдужих представників освітньої галузі стати авторами нашого збірника «Наукові записки Малої академії наук України».

Публікація безкоштовна.

Тематика збірника : висвітлення напрямів освітньої діяльності щодо створення умов для розвитку навчально-дослідницької та науково-дослідницької діяльності дітей та молоді, розгляд методологічних основ формування освітнього середовища та застосування інформаційних технологій в освіті тощо.

Видання входить до категорії Б Переліку наукових фахових видань України з технічних наук Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 29.06 2021 року № 735 та з педагогічних наук Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 27.09 2021 року № 1017.

Умови публікації у вкладенні та на сайті збірника http://snman.science/index.php/sn/about/submissions

Статтю пересилати на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Автор публікації отримує примірник збірника зі своєю статтею безкоштовно.

Чекаємо на Ваші статті!

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТЕЙ


Відповідно до Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року № 7-05/1 і наказу МОНМС України від 17 жовтня 2012 року № 1111, наукові статті мають містити такі елементи:


– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання означеної проблеми;
– окреслення нерозв’язаних проблем, яким присвячено статтю;
– формулювання мети та цілей статті, яких прагне досягти автор;
– основний матеріал дослідження;
– надання отриманих наукових результатів;
– висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Відповідальність за достовірність наведених у тексті цитат, а також за весь фактичний матеріал несе автор. Думка авторів може не співпадати з думкою редакції. Всі  рукописи, подані в редакцію, перевіряються на унікальність за допомогою сервісу пошуку текстових збігів Unicheck. Редакція практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Індекс УДК розташовують перед заголовком статті.

Відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) із зазначенням міста, ORCID ID (https://orcid.org/register), email, телефон. Зазначені відомості необхідно подавати трьома мовами: українською, російською, англійською. Ім’я та прізвище автора транслітерують відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року № 55 (http://ukrlit.org/transliteratsiia).


Заголовок (назву), анотацію та ключові слова статті необхідно подавати трьома мовами: українською, російською, англійською. Обсяг анотації однією мовою має бути не менше 1800 знаків (одна сторінка тексту). Ключові слова – від трьох до п’яти.


Відповідальність за якість і зміст англомовного блоку несе автор.

 Обсяг основного тексту статтті (без анотацій та літератури) має становити не менше 0,5 др. арк. / 12 стор. / 21600-22000 знаків з пробілами.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Основний текст статті має бути обсягом 10–12 сторінок (список літератури, анотації, ключові слова в зазначеному обсязі не враховуються). Параметри сторінки: формат А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля: верхнє поле – 30 мм, нижнє – 30 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, абзацний відступ – 10 мм. В електронному варіанті таблиці, схеми та рисунки, зроблені у текстовому редакторі Word, обовʼязково мають бути згруповані. Посилання на джерела в тексті необхідно наводити в порядку їх наведення в тексті статті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела (наприклад, [1, с. 235] або [2, с. 8; 3, с. 45]). Обов’язковим є посилання на всі джерела, вказані в списку використаних джерел.

Список літератури має становити 12–14 джерел (оптимальна кількість) і не містити посилань автора на самого себе. Список використаних джерел подається після тексту та має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного посилання (ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»). Додатково подається References (транслітерований список літератури), оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA – American Psychological Association (див. посилання на правила транслітерації з української мови –http://translit.kh.ua/?lat&passport і з російської мови - https://www.calc.ru/transliteratsyya.html ).

Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень і бути не давнішою 5–10-ти років. Перевагу варто надавати матеріалам з високим індексом впливовості та базовим монографіям, що мають DOI, який необхідно вказувати через пробіл після бібліографічного опису джерела в списку літератури. DOI видань можна знайти на сайті http://www.crossref.org. Перевагу слід надавати першоджерелам, включеним до Web of Science або Scopus.