Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

1. Біоактивні сполуки, нові речовини і матеріали : [зб. наук. ст. за матеріалами XXXVI Наук. конф. з біоорган. хімії та нафтохімії (17 черв. 2021 р., м. Київ)] / НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря ; за заг. ред. А. І. Вовка. - Київ : Інтерсервіс, 2021. - 183 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

У книзі представлено роботи співробітників Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, а також науковців інших інститутів та університетів за матеріалами ХХХVI Наукової конференції з біоорганічної хімії та нафтохімії (17 червня 2021 р., Київ). Виклад наукових статей об’єднано в два розділи, що присвячені синтезу і дослідженню біоактивних сполук, а також вивченню нових речовин і матеріалів та їх застосуванню. У першому розділі обговорюються питання структури, реакційної здатності і біологічної активності органічних сполук. Окрему увагу приділено in silico моделюванню властивостей потенційно біоактивних сполук, в тому числі інгібіторів терапевтично важливих ферментів, та з’ясуванню механізмів дії синтетичних і природних біорегуляторів. У другому розділі представлено результати дослідження і наукових розробок паливних і мастильних матеріалів, полімерних та інших структур.
Книга розрахована на широке коло фахівців у галузі біоорганічної хімії, органічної хімії, нафтохімії, хімії високомолекулярних сполук, а також аспірантів і студентів.

2. Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування / ред. Р. С. Стойка ; рец. С. О. Костерін. - Київ : Наукова думка, 2017. - 368 с.

У монографії стисло викладено найвагоміші результати досліджень і розробок, отримані біологами у тісній співпраці з хіміками й фізиками у галузі наноматеріалів для біології, медицини, нанобіотехнологій. У шести логістично взаємопов’язаних тематичних розділах висвітлено питання молекулярного дизайну, синтезу багатофункціональних наноматеріалів для біології і медицини, доставки ліків у клітини-мішені за допомогою синтетичних наноматеріалів, використання полімерних олігоелектролітних наноматеріалів для доставки нуклеїнових кислот у клітини різного походження, описано багатофункціональні наноматеріали для діагностичних цілей і біомедичного іміджингу, проблеми біосумісності й екотоксичності нанокомпозитних матеріалів, наведено приклади застосування наноматеріалів для лікувальних цілей.

Для студентів та аспірантів, які цікавляться наноматеріалами різного біомедичного призначення, а також досвідчених спеціалістів у цій галузі сучасної науки.

3. Бондаренко І. Українсько-японський, японсько-український словник : Навч. словник японських ієрогліфів / І. Бондаренко, Т. Хіно. - К.: Альтернативи, 1998. - 592 с.

Словник складається з трьох основних частин: українсько-японського та японсько-українського словників, а також навчального словника японських ієрогліфів. До реєстру українсько-японського словника ввійшло близько 8450 найбільш уживаних українських слів (або словосполучень – у текстах деяких словникових статей), а до реєстру японсько-українського – 11 600 японських, які практично повністю охоплюють активний словниковий запас носіїв сучасної української та японської мов. Крім загальновживаної літературної лексики, до реєстру обох словників включено найпоширеніші розмовні слова, суспільно-політичні, науково-технічні, економічні та спортивні терміни. Навчальний словник японських ієрогліфів містить 1006 найбільш частотних ієрогліфічних одиниць з варіантами їх читання (вимови) у наведених як приклади японських словах, перекладених українською мовою.

Розрахований на викладачів та студентів вузів, учителів і учнів ліцеїв, а також усіх, хто цікавиться японською мовою і хоче оволодіти нею самостійно.

4. Булавин Л.А. Структура мономеров ДНК : монография / Л. А. Булавин, Д. Н. Говорун, Т. Ю. Николаенко. - К. : Наукова думка, 2014. - 205 с. - (Проект "Наукова книга")

Монография посвящена выявлению квантово-механическими методами полных семейств конформеров мономерных звеньев ДНК – изолированных канонических 2 '-дезоксирибонуклеотидов (ДРН) и изучению их свойств. Впервые получены и проанализированы полные семейства конформеров 5'-дезоксицитидиловой, 5'-тимидиловой, 5'-дезоксиадениловой и 5'-дезоксигуаниловой кислот и структурных составляющих их сахарофосфатного скелета – молекул 2-дезоксирибозы в трех ее изомерных формах и молекул ортофосфорной кислоты, метилдигидрофосфата, 1,2-дидезоксирибофуранозы-5-фосфата. Исследованы их свойства: структурная нежесткость ДНК-подобных конформеров канонических ДРН и их сахаро-фосфатного скелета; колебательная изменчивость ДНК-подобных конформеров; Н-связи и другие специфические нековалентные внутримолекулярные взаимодействия, которые поддерживают пространственную структуру молекул; влияние окружения на структуру энергетически наивыгоднейших конформеров ДРН, эффективные атомные заряды и их конформационную изменчивость.
Для научных работников и специалистов в области молекулярной биологии и биофизики, а также аспирантов и студентов

 5. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти : Навч. посібник / І. П. Козлова [і ін.] - К. : Наукова думка, 2008. - 528 с.

Навчальний посібник з геохімічної діяльності мікроорганізмів в умовах техногенезу, що вперше видається в Україні, ґрунтується на курсах лекцій, які автори упродовж багатьох років читають студентам біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ньому систематизовано сучасні уявлення про метаболічні можливості відомих фізіологічних груп аеробних та анаеробних мікроорганізмів. Детально описано глобальні цикли елементів (вуглецю, азоту, фосфору, сірки, металів) з погляду екології, фізіології і біохімії хемолітотрофних, хемоорганотрофних, фітотрофних мікроорганізмів. Показано роль мікроорганізмів у технологіях очищення стічних вод і ремедіації ґрунтів. Описано сучасні стратегії вивчення мікробної корозії, її механізми та біохімічні аспекти. Значну увагу приділено формуванню біоплівки, її значенню для біогеохімічної діяльності мікроорганізмів. Наведено оригінальні відомості щодо біопошкоджень широкого кола виробів і матеріалів мікроскопічними грибами. Описано основні засоби й методи захисту сировини, виробів і матеріалів від біопошкоджень.
Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають фах біологів, біотехнологів, екологів, геологів. Стане в нагоді художникам-реставраторам, інженерам, студентам технічних вузів, фахівцям, які займаються проблемами біометалургії, водоочищення...

 6. Прихована загроза в питній воді: життєздатні некультурабельні мікроорганізми / О. С. Болгова [и др.] ; Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. - Київ : Академперіодика, 2022. - 134 с. 

Розглянуто нові методи очищення питної води від мікроорганізмів, які перейшли у життєздатний некультурабельний стан, з використанням гіпохлориту натрію як знезаражувального реагенту, а також технології їх знешкодження та глибокого вилучення із застосуванням нових підходів до оцінки та контролю якості питної води.

Розрахована на мікробіологів, біотехнологів, лікарів, ветеринарів, працівників станцій підготовки питної води, а також студентів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти біологічного, медичного та сільськогосподарського профілю.

7. Статистичні методи в біології : підручник / Ю. І. Прилуцький [і ін]. - К. : Наукова думка, 2017. - 216 с.

Підручник написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Статистичні методи в біології» для підготовки бакалаврів з біології в Науково-навчальному центрі «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У виданні систематизовано лекційний матеріал з таких важливих розділів вищої математики, як теорія ймовірностей і математична статистика, які є основою обробки результатів вибіркових досліджень у рамках комплексного аналізу різноманітних біологічних явищ і процесів, наведено теорію похибок, без якої неможливо оцінити точність отриманих експериментальних даних, велику кількість типових прикладів із різних розділів біології, які пояснюють теоретичний матеріал, а також завдання як для виконання студентами під час аудиторних занять, так і для самостійної роботи. Основну увагу зосереджено на чіткому роз’ясненні суті математичних понять, методів і формул, навчанні студентів вмілому їх застосуванню під час розв’язування завдань різного типу складності. Детально розглянуто деякі алгоритми прикладних пакетів програм «Excel», «Origin», «Statistica», які знадобляться для проведення статистичних розрахунків

8. Трахтенберг И.М. Запоздалые заметки. Непредвиденное продолжение или 20 новых очерков с минувшем и настоящем / И. М. Трахтенберг. - К. : Авиценна, 2001. - 198 с.

9. Трахтенберг И.М. Слово об alma mater, ее выпускниках, учителях и мудрых предшественниках: воспоминания / И. М. Трахтенберг. - К. : Авиценна, 2006. - 162 с.

10. Трахтенберг, Исаак Михайлович. Из записных книжек и не только : В 2-х книгах. Кн. 1 / И. М. Трахтенберг. - Київ : "Авиценна", 2003. - 238 с.

Предлагаемое вниманию читателей издание является продолжением трилогии, объединенной общим названием "Запоздалые заметки". В нем помещены избранные записи, очерки и эссе, относящиеся по времени к концу ушедшего столетия и первым годам нынешнего. Часть из них переработанные и дополненые, перенесены из прежних публикаций. Большинство, в том числе записи 2003 года печатается впервые. Sic transit gloria mundi... Отсюда стремление автора запечатлеть на этих страницах штрихи минувшего и настоящего. Автор и издательство "Авиценна" , деятельность которого посвящена выпуску медицинской литературы, в частности, и мемуарного жанра, надеются на читательский интерес к этой книге.

11. Трахтенберг, Исаак Михайлович. Из записных книжек и не только : В 2-х книгах. Кн. 2 / И. М. Трахтенберг. - Київ : "Авиценна", 2003. - 243 с.

12. Чекман І.С. Квантова фармакологія : Монографія / І. С. Чекман ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К. : Наук. думка, 2012. - 181 с. - (Проект "Наукова книга")

У монографії узагальнено дані літератури та результати власних досліджень автора і співробітників кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця , здійснювані разом зі співробітниками Інституту хімії поверхні НАН України, Запорізьким державним медичним університетом, Харківським національним і Вінницьким національним медичним університетами, які торкаються квантової фармакології.Розглянуто історичні етапи розвитку фармакології взагалі й квантової зокрема. Описано методи комп'ютерних розрахунків квантово-хімічних показників для вивчення первинної фармакологічної реакції лікарських засобів.