Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

1. Aznakayev E. G. Biomedical engineering : textbook / E. G. Aznakayev, D. E. Aznakayeva ; Nat. aviation univ. - Kyiv : NAU, 2017. - 383 p. : fig., tab. - Бібліогр.: с. 379-380

 В основу підручника покладено лекції, що читаються автором студентам Національного авіаційного університету. Висвітлено основні питання біомедичної інженерії. Наведено принципи функціонування базових технічних пристроїв для дослідження біологічних процесів з точки зору фізики, хімії та математики. Розглянуто фізичні основи та методику електрографії, реографії, електрокардіографії; фізичні основи оптичної мікроскопії, сахарометрії та рефрактометрії, електронно-мікроскопічної техніки; термографії та спектрофотометрії, ядерного магнітного резонансу та електронного парамагнітного резонансу; дії електромагнітного поля на біологічні об'єкти, а також різні типи сенсорних систем, реологію біологічних речовин та окремі питання біокібернетики; вплив радіації на біологічні об'єкти.

2. Essays on neurophysiology by Platon Kostyuk and his students = Нейрофізіологічні написи Платона Костюка та його учнів : [monogr.] / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Bogomoletz inst. of physiology] ; ed.: O. A. Krishtal, E. A. Lukyanetz. - Kyiv : Akademperiodyka, 2020. - 304, [1] p. : fig. - (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). - Бібліогр. в кінці ст.  

This monograph is dedicated to the anniversary of the birth of the great Ukrainian world-famous neurophysiologist, biophysicist Academical Platon Grigoryevich Kostyuk. The monograph includes sections written by P.G. Kostyuk and his students who worked directly with him in the department or defended dissertations under his supervision. The monograph was prepared for a long time, so some authors have already passed away, like Platon Grigoryevich himself. The monograph presents memoirs and scientific data of research in modern molecular, cellular and theoretical neurophysiology and biophysics. The chapters are presented mostly in chronological order of his students’ collaboration with Kostyuk.  The monograph will be especially useful for specialists in neurophysiology, biophysics, and medicine: scientists, teachers, graduate students and students involved in biology and medicine.

3. Бактеріоцини грамнегативних бактерій / О. І. Балко [и др.]. - Київ : Наукова думка, 2020. - 240 с. - (Проект "Наукова книга")

У монографії наведено сучасні дані щодо генетичної організації, молекулярної стуктури і механізмів дії як широко досліджених, так і маловідомих бактеріоцинів грамнегативних бактерій. Особливу увагу приділено можливій взаємодії бактеріоциногенії з природною формою існування мікроорганізмів – біоплівкою. Викладено результати досліджень, спрямованих на підвищення інтенсивності синтезу, виділення та очищення бактеріоцинів. Окремі розділи монографії присвячено перспективі практичного застосування бактеріоцинів у різних галузях народного господарства, необхідним для цього методам їх отримання та дослідження.    Для мікробіологів, біотехнологів, ветеринарів, лікарів, а також студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів біологічного, сільськогосподарського та медичного профілю.

4. Вадзюк, Степан Несторович. Основи біомедичної етики : підручник / С. Н. Вадзюк, Н. М. Волкова : Укрмедкнига ; Тернопіль : ТДМУ, 2021. - 127 с.

У підручнику розглянуто проблемне поле й універсальні принципи персоналістичної моделі біоетики щодо моральної сторони діяльності людини в медицині та біології. Матеріал пропонованого видання  необхідний студентам для досягнення ключових цілей навчальної дисципліни «Біоетика», а саме розуміння необхідності збереження живими організмами своєї біологічної суті, біологічних якостей, усвідомлення важливості запобігання широкомасштабній втраті біологічної цілісності.   Ключові положення основ біомедичної етики, викладені у підручнику, покращать обізнаність студентів щодо законодавчих документів, які захищають індивідуума, суспільство й людство в цілому від небажаних і згубних наслідків упровадження в практику нових медико-біологічних технологій; допоможуть виховати глибоку переконаність у необхідності неухильного дотримання етичних та моральних норм у своїй практичній діяльності; сформувати вміння оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки зору визначення ступеня їх небезпеки для людини і суспільства сьогодні й у майбутньому. Текст відповідає змісту типових програм із дисципліни «Біоетика» для студентів І курсу, які навчаються за спеціальностями 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація».  Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації медичного та фармацевтичного профілів

5. Гвоздяк, Петро Ілліч. Біохімія води. Біотехнологія води : автомонографія / П. І. Гвоздяк. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. - 226 с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд.

У автомонографії наведено розгорнуті теоретичні положення й численні приклади практичних розробок автора та його співпрацівників у задекларованих раніше нових наукових напрямах «Біотехнологія води» та «Біохімія води». Розглянуто біологічні аномалії води, біосинтез окремих молекул води, їхню роль у забезпеченні злагодженої роботи комплексів ензимів у живих клітинах тощо, означено проблеми індустріального очищення різноманітних стічних і зливових вод, підтримки чистоти гідросфери планети, підготовки питної води.

6. Геннадій Мацука. У світі молекул і генів / НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики ; [наук. ред. Г. В. Єльська]. - Київ : Академперіодика, 2020. - 127, [29] с. : фот.  150 экз.

Книгу присвячено видатному вченому — молекулярному біологу, академіку НАН України Геннадію Харлампійовичу Мацуці. У ній уміщено спогади колег, учнів, друзів і рідних. Як кожний хлопчина, що зростав біля моря, він мріяв стати капітаном. Але до військово-морського училища етнічного грека не взяли через «п'яту графу». Проте Геннадій Мацука став капітаном як перший директор нового у системі Національної академії наук України Інституту молекулярної біології і генетики. 30 років він впевнено вів свій корабель уперед попри будь-які бурі й негаразди.

7. Гольцев А. М. Кріоконсервування гамет і ембріонів людини: життя до запитання / А. М. Гольцев, М. П. Петрушко. - Київ : Наукова думка, 2020. - 112 с.

У монографії представлено сучасний підхід до кріоконсервування репродуктивних клітин, тканин і передімплантаційних ембріонів людини. Кріотехнології, які розвинулись на базі глибоких фундаментальних кріобіологічних досліджень, знайшли широке практичне використання у допоміжних репродуктивних технологіях при лікуванні безпліддя. Узагальнено власний досвід, а також результати експериментальних й теоретичних робіт вітчизняних і закордонних учених.  Для спеціалістів медичного й біологічного профілю, студентів біологічних і медичних вишів, фахівців, які цікавляться використанням кріотехенологій у репродуктивній медицині.

8. Колодяжный, Олег Иванович. Стереоселективный синтез фосфорорганических соединений : [монография] / О. И. Колодяжный, А. О. Колодяжная ; НАН Украины, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии. - Киев : Наукова думка, 2017. - 341, [1] с. : схеми. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 292-339 

Монографія присвячена важливій проблемі сучасної хімії – стереоселективним методам синтезу та асиметричному синтезу хіральних фосфорорганічних сполук, а також їх застосуванню в наукових дослідженнях і промисловості. У книзі узагальнено результати власних досліджень авторів і найважливіші досягнення світової науки у сфері синтезу й практичного використання хіральних фосфорорганічних сполук. Детально описано методи застосування асиметричного металоорганічного, біо- та органокаталізу в органічному синтезі. Хіральні сполуки фосфору відіграють важливу роль у багатьох галузях науки і промисловості. Описано синтез оптично активних природних і біологічно активних сполук (антибіотиків, простагландинів, феромонів та ін.).  Для хіміків-органіків, фахівців, аспірантів, викладачів, студентів, співробітників науково-дослідних лабораторій, біоорганіків, неорганіків, фармакологів, агрохіміків.

9. Комісаренко С. В. Світова коронавірусна криза / С. В. Комісаренко. -  К.: ЛАТ&K, 2020. – 120 с., іл. ISBN 978-617-7824-26-7 

https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/-8/2020/10/201001141517278-5741.pdf

Книга «Світова коронавірусна криза» написана видатним українським біохіміком та імунологом, академіком НАН і НАМН України С.В. Комісаренко. У книзі наведено широкий і ґрунтовний аналіз поточної ситуації щодо пандемії COVID-19. Розглянуті питання походження та будови коронавірусу SARS-CoV-2, шляхів інфікування, особливостей перебігу захворювання, діагностики COVID-19, утримування імунітету проти SARS-CoV-2, застосування фармацевтичних препаратів для лікування хвороби, створення вакцин та ефективності протиепідемічних заходів. Обговорено використання математичних моделей епідемічного процесу та перспектив виходу з карантину.  Книга розрахована в першу чергу на фахівців — вірусологів, імунологів, епідеміологів, лікарів-інфекціоністів, гігієністів, фармакологів, але також і на широке коло медиків, біологів та всіх інших, кого цікавлять проблеми нинішньої коронавірусної інфекції.

10. Комісаренко С.В. Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу або роздуми вченого - біохіміка й імунолога про розвиток і значення наук про життя : монографія / С. В. Комісаренко ; укладач В. М. Данилова. - К. : ФОП Мишалов Д.В., 2020. - 240 с

Монографія (книга) певною мірою є унікальною. Це зібрання статей, присвячених огляду найрезонансніших робіт Нобелівських лауреатів в галузі хімії, фізіології або медицини як в ретроспективному плані, так і в сучасному аспекті, тих робіт, які певною мірою зробили революційний прорив у становленні і розвитку нових напрямів медико-біологічних наук — біохімії, генетики, молекулярної біології та молекулярної імунології тощо. Одну із статей присвячено людині, якій світ завдячує заснування і втілення в життя цієї нагороди — Альфреду Нобелю.  Книгу орієнтовано на широке коло читачів — фахівців, які працюють в експериментальних і прикладних напрямах медико-біологічних наук, а також тих, хто цікавиться шляхами поступального розвитку науки взагалі.

11. Комісаренко, Сергій Васильович. Моя Антарктика : [кн.-альб.] / Сергій Комісаренко. - Київ : ЛАТ & K, 2020. - 109 с. : іл., фот. 

Книга-альбом «Моя Антарктика» написана видатним українським вченим, дипломатом, державним і громадським діячем, академіком НАН України і першим Послом України у Великобританії Сергієм Комісаренком у вигляді спогадів про те, як українські дипломати у Лондоні спромоглися отримати безкоштовно у 1995 році для України від Британського Уряду британську антарктичну станцію «Фарадей», яка стала українською антарктичною станцією «Академік Вернадський». Коротко описано також подорож С. Комісаренка до Антарктики у 2010 році під час заміни складів українських антарктичних екіпажів на станції. Книга-альбом яскраво ілюстрована унікальними краєвидами Антарктики та станції «Академік Вернадський» фото, зробленими автором. При повному або частковому відтворенні матеріалів альбому посилання на видання та автора є обов`язковим. Книга розрахована на найширше коло читачів будь-якого віку, хто цікавиться історією нашої планети, полярними дослідженнями, екологією, українською природничою наукою.

12. Костерін С.О. Біохімічна кінетика / С. О. Костерін,  С. О. Карахім ; Національна академія наук України, Інститут біохімії імені О. В. Палладіна (Київ). - К. : Наукова думка, 2021. - 310 с. - (Проєкт "Наукова книга").

У міждисциплінарній монографії наведено літературні дані та результати, що були одержані її авторами, в галузі розбудови теоретичних основ вибраних проблем ензиматичної кінетики. Читання монографії вимагає попередньої підготовки у галузі формальної (емпіричної, феноменологічної) хімічної кінетики, кінетики біохімічних процесів та біофізичної хімії. В ній описані методи кінетичного аналізу в ензимології, обговорюється низка теоретичних аспектів, які стосуються спеціальних проблем кінетики біохімічних реакцій. Так, зокрема, проаналізовані питання щодо так званих істинних та уявних констант Міхаеліса в ензимології. Розглянуто принципову, в практичному аспекті (для експериментальної ензимології), проблему (у форматі «Проба» – «Контроль») щодо врахування парціального внеску «паралельного» хімічного (неензиматичного) перетворення субстрату в загальну динаміку накопичення продукту реакції. Надано універсальне тлумачення важливого класичного феноменологічного параметра ензимологічного процесу – коефіцієнта інгібування І0,5, який широко застосовується в інгібіторному аналізі ензиматичних реакцій, а також константи інгібуючої дії QI, описані засоби оцінки впливу оборотних інгібіторів на початкову швидкість ензиматичної реакції. Обговорюється питання ідентифікації механізму ензиматичного/транспортного процесу (система «ензим/переносник – субстрат – ефектор») із використанням співвідношення початкових швидкостей утворення двох продуктів реакції (метод “ratio”). Акцентується увага на питаннях моделювання кінетики ензиматичних реакцій, що відбуваються за участі активаторів. Певну увагу приділено опису методів кінетичного аналізу складних кінетичних кривих в біологіЇ – на прикладі внутрішньоклітинних кальцієвих транзієнтів та механокінетичних графіків скорочення – розслаблення м’язів.    Для фахівців у галузі біохімії (перш за все - ензимології), біофізики, фізичної хімії та фізики ензиматичного каталізу, теоретичної біофізики та біофізичної хімії, які мають досвід роботи у галузі хімічної та біохімічної кінетики. Монографія може бути корисною як для досвідчених науковців, так і для молодих вчених, аспірантів – біохіміків, біофізиків, хіміків та фізиків, які проводять теоретичні та експериментальні дослідження, залучуючи підходи математичного моделювання та технологію графічної інтерпретації одержаних результатів, з метою з’ясування механізму дії ензимів, вивчення закономірностей ліганд-рецепторної взаємодії, мембранного транспорту, вирішення питань хімічної та інженерної ензимології тощо

13. Медична та біологічна фізика : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. П. Марценюк [та ін.] : Укрмедкнига ; Т. : ТДМУ, 2012. - 303 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 298-299

У навчальному посібнику викладено основи біомеханіки, біореології і гемодинаміки, розглянуто будову і функції мембран, елементи термодинаміки і квантової механіки, явища рентгенівського і радіоактивного випромінювання, електронно-парамагнітного і ядерно - магнітного резонансу. Значне місце виділене методів діагностики і лікування: гальванізації, дарсонвалізації, індуктотермії, лазерній, мікрохвильовій і магніто-резонансній терапії. Теоретичний матеріал супроводжується відповідними ілюстраціями. Книга призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, проте може бути корисною і для широкого кола читачів.  

14. Моця, Олександр Петрович. "Анти"-"Руси"-"Українці". Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V - XIX ст. / Олександр Моця ; Нац. акад. наук України, Ін-т археол. - К. : Наукова думка, 2012. - 213 с. : іл. - (Проект "Наукова книга") 

У роботі на основі різноманітних джерел (у першу чергу писемних) прослідковується процес розвитку самосвідомості предків сучасних українців – слов'янського населення на півдні Східної Європи – від часів формування східнослов'янського світу в середині І тисячоліття н. е. і до XIX ст., коли сучасна самоназва – українці – остаточно ствердилася у свідомості автохтонів.  Розрахована на істориків, археологів, етнографів, антропологів і краєзнавців, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями походження українського етносу.

15. Моця, Олександр Петрович. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи / О. П. Моця ; НАН України, Інститут археології, Проект "Наукова книга". - К. : Наукова думка, 2009. - 320 с.: рис.

Аналіз джерел XIII—XVIII ст. щодо найменування сучасних українських та суміжних територій дас змогу прослідкувати у просторі та часі використання термінів “Русь”, “Мала Русь”, “Україна”, а також охарактеризувати динаміку процесу становлення самосвідомості сучасного слов'янського населення півдня Східної Європи в часи розвинутого й пізнього середньовіччя.

16. Основи біоетики і біобезпеки : підручник / О. М. Ковальова [и др.]. - [б. м.] : ВСВ "Медицина", 2017. - 392 с. - Бібліогр.: с. 123-127

У підручнику викладено основні теми навчальної дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки». У першій частині висвітлено історію, основні поняття, термінологію, етичні, медичні та правові аспекти біоетики. Розглянуто проблеми трансплантології, евтаназії, репродуктивних технологій, аборту, статусу ембріона, медичної генетики, ВІЛ-інфекції. Також вміщено розділ, присвячений основним принципам доказової медицини, сучасної стратегії проведення доклінічних і клінічних досліджень за участю тварин і людини, приділено увагу доктрині інформованої згоди в сучасній практичній і науковій медицині. У другій частині підручника представлено термінологічні визначення та категорії біологічної небезпеки, біологічного ризику, біологічної зброї, біологічної безпеки. Висвітлено досягнення та ризики сучасної біотехнології, генної терапії. Викладено міжнародні та національні нормативно-правові положення про регулювання створення, експертизи та використання генетично модифікованих організмів. Для студентів медичних, біологічних, фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів, науковців, що займаються цією проблемою.

17. Остапченко, Людмила Іванівна.  Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : у 2 т. / Л. І. Остапченко, В. К. Рибальченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет. - 2014. - ISBN 978-966-439-792-3- загальний

Т. 1 : Молекулярна організація живого. Метаболізм. Біоенергетика. - 2014. - 1043 с. : рис. - Бібліогр.: с. 1022-1023 

18. Остапченко, Людмила Іванівна.  Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : у 2 т. / Л. І. Остапченко, В. К. Рибальченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет. - 2014. - ISBN 978-966-439-792-3- загальний

Т. 2 : Біохімічні основи молекулярної біології, міжклітинних комунікацій і регуляторних систем. - 2015. - 917 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 898-902  200 экз.

19. Практична мікробіологія : навч. посіб. до практ. занять  для студентів закл. вищ. освіти МОЗ України / [С. І. Климнюк та ін.] ; за заг. ред.: В. П. Широбокова, С. І. Климнюка. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 575 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 574-575

Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Висвітлені сучасні дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології, екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Значна увага присвячена імунологічній діагностиці інфекційних хвороб, методам їх специфічної профілактики та лікування, зокрема стосовно збудників поширених бактеріальних, вірусних, грибкових та протозойних інфекцій. Посібник збагачений оригінальними ілюстраціями та наглядними мікрофотографіями. Призначений для студентів закладів вищої освіти МОЗ України, а також для фахівців-мікробіологів.

20. Резніков, Олександр Григорович. Перинатальне програмування розладів ендокринних функцій і поведінки : [монографія] / О. Г. Резніков. - Київ : Наукова думка, 2019. - 270, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 247-269

Монографію присвячено проблемі функціональної тератології, зокрема ендокринним розладам і аномаліям поведінки, які виникають у потомства внаслідок негативних впливів на материнський організм під час вагітності та в ранньому постнатальному житті. Розглянуто фундаментальні механізми порушень статевої диференціації мозку, модифікації функціонального стану гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи та інших розладів із позицій епігенетичного імпринтингу. Накреслено шляхи запобігання патології, зумовленої пренатальним стресом, гормональним дисбалансом, ендокринними дизрапторами, побічною дією лікарських засобів.  Для фізіологів, патофізіологів, ендокринологів, фахівців інших спеціальностей.

21. Філоненко Н.Ю. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу : навч. посібник. Ч.2 : Оптичні методи / Н. Ю. Філоненко, Т. В. Швець, Т. О. Кисільова. - Львів: Новий світ-2000, 2021. - 168 с.

22. Філоненко Н.Ю. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу : навч. посібник. Ч.1 / Н. Ю. Філоненко, Т. В. Швець, Т. О. Кисільова. - Львів: Новий світ-2000, 2021. - 192 с.