Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 Ferdmanfoto.jpg ...... 

Давид Лазарович Фердман - людина, вчений, педагог

     7 січня 2023 року виповнилося 120 років від дня народження видатного ученого-біохіміка, виключно талановитого науковця, засновника наукової школи у галузі біохімії м’язів, педагога та популяризатора науки та всебічно обдарованої особистості Давида Лазаровича Фердмана.

     З вересня 1943 року до 1957 року Давид Лазарович обіймав посаду заступника директора з наукової роботи Інституту біохімії АН УРСР. Водночас він очолював лабораторію (пізніше відділ) біохімії м’язів Інституту (1943–1970 рр.).

Давид Лазарович був беззмінним заступником головного редактора “Українського біохімічного журналу”.

     Автор понад 150 наукових праць. Праці присвячені вивченню біохімічних процесів у м’язах, зокрема обміну фосфорних і азотних сполук. Виявив глютамін в тканинах тварин, його роль в обміні речовин.

      До 120-річчя з дня народження  Д.Л. Фердмана Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 25 травня 2023 р. організовує конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОХІМІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ – 2023». Програма конференції

 До вашої уваги - книги Фердмана Д.Л., наявні у фонді наукової бібліотеки:

 FERdeut  

    Ferdman, D. Der Winterschlaf : sonderabdruck aus Ergebnisse der Biologie. Achret band / D. Ferdman, O. Feinschmidt. - Berlin, 1932. - 74 p.

 Вступ.

     Сплячку слід розглядати як одне з найвидатніших проявів пристосованості тварин до навколишнього середовища, яка розвивалася протягом багатьох тисяч років.

     У стані сплячки тварини тривалий час (кілька місяців) залишаються майже нерухомими, не приймають їжі, це стан найглибшого спокою, з якого вони поступово повертаються до звичайного життя.

   У районах з холодним і помірним кліматом це явище відбувається в осінньо-зимовий період, звідси і пішов термін сплячка. Однак подібний стан відомий і в жарких регіонах у тварин, і тут він пов'язаний з літнім періодом.

   Дослідники давно звернули увагу на це цікаве явище. Це також зрозуміло, якщо взяти до уваги велике біологічне значення сплячки.

   У тварин у природних умовах усі фізіологічні функції уповільнені таким чином, що навряд чи можна досягти штучно. Тому, на нашу думку, дослідження біохімічних процесів, що відбуваються в організмі тварин під час зимівлі овець, може сприяти з’ясуванню ролі окремих речовин і значення тих чи інших процесів для життєдіяльності.

 

 FER35  

    Фердман, Д. Л. Биохимия фосфорных соединений / Д.Л. Фердман. - К. : Госмедиздат, 1935. - 192 с.

 

Предлагаемая вниманию читателя книга является первой попыткой монографического оформления имеющихся экспериментальных данных о роли фосфора во внутриклеточном обмене веществ.

 

 FER40  

    Фердман, Д. Л. Обмен фосфорных соединений / Д.Л. Фердман. - М. ; Л. : Меогиз, 1940. - 254 с.

 

В 1933 г. автором была сдана в печать книга „Биохимия фосфорных соединений", Вышедшая в начале 1935 г.

1933 r. явился переломным моментом в деле изучения роли фосфорных соединений. Многие вопросы, намечавшиеся уже тогда, а также целый ряд новых вопросов фосфорного обмена нашли свое разрешение в течение последних пяти-шести лет. За это время настолько подвинулось вперед изучение роли Фосфорных соединений в процессах внутриклеточного обмена веществ и эта область биологической химии настолько обогатилась новыми данными, что вполне созрела необхо димость подытожить имеющийся экспери ментальный материал в виде новой монографии, посвященной обмену фосфора.

 

 FER53  

    Фердман, Д. Л. Биохимия заболеваний мышц / Д.Л. Фердман. - К. : АН УССР, 1953. - 68 с.

Предлагаемая вниманию читателей работа посвящена главным образом проблеме биохимни дистрофии и атрофии мышц. В ней изложены результаты экспериментальных исследований, проведенных в последнее время автором и его сотрудниками и послуживших основанием для практических выводов, используемых клиникой.

При изложении вопросов биохимии заболеваний мышц освещены некоторые общие вопросы биохимии мышц, а также результаты, полученные при изучении биохимических процессов в мышцах, функционирующих в здоровом организме. С этой точки зрения название работы „Биохимия заболеваний мышц" не совсем точно, тем не менее автор счел возможным его оставить, полагая, что оно наиболее соответствует содержанию работы

 

 FER57  

      Фердман, Д. Л. Практикум по биологической химии: учеб. пособие / Д.Л. Фердман, Е.Ф. Сопин. - М. : Сов. наука, 1957. - 292 с.

 

В практикуме приведены данные, знакомящие с широко применяющимся в биохимии методом изотопного анализа, а также с методом хроматографии.

Изложенный в практикуме материал рассчитан на самостоятельную работу студентов, обязанных не только выполнить анализ или провести то или иное исследование, но и самостоятельно приготовить реактивы, монтировать демонтировать приборы и т. д. Все описанные в практикуме исследования доступны для студентов и, как показывает опыт работы, с интересом ими выполняются.

 

 FERbioch  

    Фердман, Д. Л. Биохимия: учебник / Д.Л. Фердман. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1962. - 615 с.

 

Задача предлагаемой вниманию читателей книги состоит в том, чтобы дать современное представление о биохимической науке и ее содержании, преимущественно о биохимических превращениях и химическом составе организмов животных. Она рассчитана, в основном, на студентов биологических факультетов университетов, но может представить интерес также для студентов других высших школ, где ведется преподавание биохимии, а также для молодых научных работников, использующих знания по биохимии в своей исследовательской работе.

За просмотр некоторых глав книги и за ценные замечания автор выражает признательность А. Е. Браунштейну, С. Я. Капланскому, В. Л. Кретовичу и А. М. Утевскому.

 

 FER63  

    Фердман, Д. Л. Химия живого / Д.Л. Фердман. - М. : Знание, 1963. - 39 с.

 

Биологическая химия, или, как ее сокращенно называют, биохимия, занимает особое место среди естественных наук, объединяя биологию и химию.

Как наука биологическая она ставит перед собой задачу изучить химический состав живых существ и химические процессы, лежащие в основе проявления функций живых организмов. Как наука химическая она преследует цель изучения хи- мического строения веществ, входящих в состав живых cyществ, а также веществ, возникающих в результате их жизнедеятельности.

В брошюре излагается современное состояние знаний и дострижений в биохимии белков, уклеиновых кислот и использовании энергии и питательных веществ.

 

 FERukr  

    Фердман, Д. Л. Біохімія та її досягнення / Д.Л. Фердман. - К., 1963. - 48 с. - (Т-во пошир. політ. і наук. знань Укр. РСР).

 

У брошурі висвітлені такі найважливіші проблеми біохімії: хімічна будова та біологічне значення білків і ну- клеїнових кислот, шляхи звільнення та використання живими організмами енергії поживних речовин.

Розробляючи кожну з цих проблем, біохіміки за останні роки одержали цінні результати про закони живої природи.

Брошура розрахована на читачів, які цікавляться питаннями біологічної хімії, фізіології та біології.